Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Aktualitātes | Kas ir R.Feldmanis | Grāmatas | Feldmaņa fonds | Ziedojumi | Saites

  Arhīvs 2

2003.gada 4.augusts. Mācītāja Dr. Roberta Feldmaņa piemiņas pasākums Katlakalna baznīcā 


Kopš 2007.g. māc.R.E. Feldmanim veltīti piemiņas pasākumi notiek 28.maijā (viņa miršanas dienā). Tiek nolasīts kāds no viņa sprediķiem, nokalusāmies priekšlasījumus un dalāmies atmiņās.

2005.gada 4.augusts. Mācītāja Dr. Roberta Feldmaņa piemiņas pasākums Katlakalna baznīcā
Austras Avotiņas fotogrāfijas
Raksts par piemiņas pasākumu laikrakstā "Svētdienas Rīts".
Ilzes gulbes Gulbes sagatavotais R.Feldmaņa vairāku rakstu apkopojums
Pasākumā nolasītais R.Feldmaņa 1999.g. sprediķis (Lk.19:11-27).
Māc. Gunta Kalmes uzruna - "Konfrontācija"
 
 
Palīdziet veidot un papildināt šo mājas lapu!
Ja Jūsu rīcībā ir kādi raksti par R.Feldmani, vai viņa paša darbi, kas nav iekļauti šajā mājas lapā, ja Jums ir atmiņas par R.Feldmani, fotogrāfijas, vai kas cits vērtīgs un noderīgs - lūdzu, sazinieties ar mums.
Paldies par atsaucību!

Pateicamies visiem, kuri atbalstīja šīs mājas lapas atjaunošanu un modernizāciju: 

LELB, LELB arhīvam, Luterisma Mantojuma fondam, Lutera Akadēmijas Bibliotēkai (L.A.B.),  Biķeru evaņģēliski luteriskā draudze, Katlakalna evaņģēliski luteriskā draudze, Alvis Āboliņš, Uģis Brūklene, Irma Fejere-Rožukalne, Māris Greidāns, Aigists Pinka, Edgars Rumba, Agris Sprancmanis, Juris Veidenieks, Māris Ziemelis

Pateicība par atbalstu un darbu
Uldim Alpem, Almai Bernhardai, Andai Briedei, Ingrīdai Briedei, Maijai Bendorfai, Elīnai Bušmanei, Artūram Dzenim, Jānim Ginteram, Ilzei Gulbei, Andai Janovskai, Ievai Kalniņai, Voldemāram Lauciņam, Dacei Lāžei, Aināram Lisovskim, Andrejam Pauperam, Artūram Raulmanim, Antrai un Edvīnam Rumbām, Oskaram Skrodelim, Jānim Šmitam, Laimai Ziemelei, Jurim Ziemelim.

Pateicība par fotogrāfijām
Māc. Helmutam Braueram, Ainai Muzei, Pēterism Eriņam, Valijai Klanei, Valdai Kupšei, Aijai Vaivarei, Mārim Ziemelim, Putniņu mājām Ķekavā.


Mājas lapas mērķi  
 • Sniegt lasītājiem iespēju iepazīties ar teoloģiskiem rakstiem, sagatavotajiem sprediķiem, bībeles stundām u.c. pirms tie apkopoti un izdoti grāmatā;
 • Aicināt lasītājus papldināt un koriģēt ievietoto informāciju, pirms tās iespiešanas grāmatā;
 • Apkopot vienuviet pieejamos materiālus par R.E.Feldmani;
 • Piesaistīt palīgus un interesentus;
 • Vākt ziedojumus šim darbam;
 • Sniegt publiski pieejamu atskaiti par padarīto;
 • Dot ieguldījumu LELB vēstures apzināšanā un izpētē.

Mūsu iecere ir apkopot un izdot R. Feldmaņa sprediķu un teoloģisko rakstu krājumu.
Lai to veiktu, ir jāņem vērā:

 • R. Feldmaņa balss ieraksti no audio kasetēm ir jāatšifrē (jāievada datorā teksta formātā).
 • Jāveic gan filoloģiskā gan teoloģiskā redakcija. 
 • R.Feldmaņa valoda un līdz ar to rediģējamais teksts ir sarežģīts
 • Grāmata jāsagatavo iespiešani.
 • Tipografijas izdevumi un nodokļi.Atjaunojumi oktobris 2012

 Skaņu ieraksti - intervijas
 Fotogrāfijas

Atjaunojumi decembrī 2011.

Jņ.10.nod, Sprediķis. Labā Gana svētdienā 1978-04-09. Saņemts no Maijas Meldrājas 1.12.2011.

Jņ.16. Sprediķis.23.04.78. Saņemts no Maijas Meldrājas 1.12.2011.

Ap.d.1.nod. Sprediķis 03.05.1978. Ieraksts saņemts no Maijas Meldrājas 1.12.2011.

Atjaunojumi novembrī 2011.

Skrodelis O. Baznīcas kalendāru hroniku apkopojums

  In memoriam // Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas gadagrāmata 2003. gadam – 373.-374.lpp.

Atjaunojumi oktobrī 2011.

foto: Kristaps Sietiņš no R.Feldmaņa ielas atklāšanas 1.oktobrī 2011.g.

Tarass Pūka, Ruta Zunde, Ilmārs Zunde, Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. Gadsimta nogalei. LU Akadēmiskais apgāds 2010., 260-261 lpp.
 

Atjaunojumi jūlijā 2011.

 Intervija - Dievs nav jāredz un jādzird – Dievs ir jājūt. Pierakstījusi Dž. Grebzde // Vakara Ziņas - 1995. – 6. Septembris. – 16. – 17..lpp.
 

Atjaunojumi jūnijā 2011. 


 Reča I. Ziņas: Piemin profesoru Robertu Feldmani. // Svētdienas rīts. – 2007. – 2. jūnijs. – Nr.20 (1705). – 3.lpp. 

 Kalme G. un Rubenis I. Atcere: 4.augusts – mācītāja Dr. Roberta Feldmaņa piemiņas diena. // Svētdienas rīts. – 2004. – 21. augusts. – Nr.31 (1573). – 4.lpp. 

  Foto - Teoloģijas semināra pasniedzēji un studenti

  foto: Kristaps Sietiņš. 29.05.2010. Piemiņas sarīkojums 4 mācītājiem un Dr.Theol. R. Feldmaņa grāmatas „Latvijas Baznīcas vēsture” atvēršana 

 Cepure Uldis. Vēstule Ceļa Biedram. // Ceļa Biedrs (LELBA mēnešraksts kristīgai dzīvei). – 2003. – decembris. – Nr.10 (476). – 159. lpp.

 Ģēģere V. Krustpunkti: Kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps?. // Skola un ģimene. – 1990. – oktobris. – Nr.10 (322). – 37. - 38.lpp.

  Fotogrāfijas no māc. Roberta Feldamņa sprediķu krājuma „Vienīgi Kristus” atvēršanas svētkiem Katlakalnā (28.04.2011.)

 Roberts Feldmanis. Patiesā gaišuma svētkos. // Padomju Jaunatne. – 1988. – 24. decembris. – Nr.245 (11684). – 4.-5.lpp.


 

 Atjaunojumi maijā 2011.


 Roberts Feldmanis. Kad pašķiras laiki. // Svētdienas rīts. – 2003. – 1. novembris. – Nr.40 (1534). – 1. un 2.lpp.

  Rīgas dome otrdien (27.04.2011.) atbalstīja Mežaparka evaņģēliski luteriskās draudzes ierosinājumu pārdēvēt Annas Sakses ielas posmu no Ezermalas ielas līdz Ķīšezeram par Roberta Feldmaņa ielu.

Atjaunojumi aprīlī 2011.

 Atsakās no ordeņa. Svētdienas rīts. – 1998. – 21. novembris. – Nr.22 (1301). – 1.lpp.
 In memoriam. LELB arhibīskaps un Konsistorija // Svētdienas rīts. – 2002. – 1. jūnijs. – Nr.20 (1466). – 3.lpp.

 In memoriam. Latviešu evaņģēliski luteriskā Baznīca Amerikā. // Svētdienas rīts. – 2002. – 1. jūnijs. – Nr.20 (1466). – 3.lpp.

 In memoriam. Vaira Vīķe-Freiberga // Svētdienas rīts. – 2002. – 1. jūnijs. – Nr.20 (1466). – 3.lpp.

 In memoriam. R. Balodis // Svētdienas rīts. – 2002. – 1. jūnijs. – Nr.20 (1466). – 3.lpp. 

 Ziņas. Ticības atjaunošanas svētkos iesvēta piemiņas zīmi Robertam Feldmanim. // Svētdienas rīts. – 2002. – 9. novembris. – Nr.41 (1487). – 3.lpp.

 Ilmārs Noviks. Uzticīgs ārmisijai. // Svētdienas rīts. – 2003. – 9. un 16. augusts. – Nr.29 un 30 (1523 un 1524). – 4. un 6.lpp. 

 Feldmanis R., virsmācītājs, Dr.theol., profesors. Kristus paceltā roka ar pātagu. // Svētdienas rīts. – 2003. – 9. augusts. – Nr.29 (1523). – 1., 4.lpp.

 


Atjaunojumi novembrī 2010.

 Lk.9:49-56. Sprediķis. 1996-02-11. Mežaparka draudze. Kasetes JS3_034a atšifrējums (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.)

 Jes.60:1-5. 1998-02-01.Mežaparka draudze. Kasetes DCF_001a atšifrējums. (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.)

 Jņ.6:63-69. Sprediķis. Mežaparka draudze. 1991-10-23.Kasetes 3JS_37a atšifrējums (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.)

 Lk.12:49-59. Sprediķis. Mežaparka draudzē 1998-08-03. Kasetes 3JS_26b atšifrējums (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.)

 Pārdomas pie tējas galda Mežaparka draudzē pēc dievkalpojuma 1988. gadā. Kasetes 3JS_23b atšifrējums (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.)

 Mk.10:35-45. Sprediķis. Mežaparka draudzē 2004-09-25. Kasetes 3JS_019a atšifrējums (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.)

 Mt.10:34-42. Sprediķis. Mežaparka draudzē 1.09.1996. Kasetes 3JS_012 atšifrējums (Saņemts no A.Briedes 3.10.2010.)
 

 Mk.4:26-29. Sprediķis Kristus baznīca. 1999-07-18 dcf_011.1

 Mt.5:14-19 Sprediķis Kristus baznīca 1999-08-01 dcf_011.2

 Lk.14.Sprediķis Kristus draudze 1999-08-08 dcf_012.1

 Lk.10.Sprediķis Kristus draudze 1999-08-15 dcf_012.2

 Lk.14:26-35.Sprediķis Kristus draudze 1999-06-27 dcf_014.1

 Lk.22:24-39.Sprediķis Kristus draudze 1999-07-04 dcf_014.2

 1.Kor.3:11 Sprediķis Kristus draudze 1999-10-31 dcf_015.1

 Mt.13:1-18 Sprediķis Kristus draudze 1999-10-10  dcf_015.2

 Jes.42. Sprediķis 1999-11-28 dcf_016.1

 Apd.8:26-40. Sprediķis 1999-10-17  dcf_016.2

 Mt.25:14-30. Sprediķis 2000-08-20 Kristus baznīca dcf_023.1

 Lk.19:41-44. Sprediķis 200-08-27 Kristus baznīca dcf_023.2

 Lk.17:20-30. Sprediķis 2000-12-03 Kristus baznīca dcf_024

 Lk.17:20-30. Sprediķis 2000-11-12 Kristus baznīca dcf_026.1

 Mk.10:1-9. Sprediķis 2000-05-11 Kristus baznīca dcf_026.2

 Lk.14:16-35. Sprediķis 2000-07-09 Kristus baznīca dcf_027.1

 Lk.14:16-35. Sprediķis 2000-07-09 Kristus baznīca dcf_027.2 (turpinājums dcf_027.1)
 

 Svētdienas rīts. – 1998. – 21. novembris. – Nr.22 (1301). – 1.lpp.

 Tukiša A. Dieva ceļš - ceļš ar Dievu. // Svētdienas rīts. – 1998. – 25. aprīlis. – Nr. 8 (1287). – 1.lpp.

 Barkāns E. Piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. // Svētdienas rīts. – 1998. – 7. novembris. – Nr.21 (1300). – 1. - 2.lpp.

 Barkāns E. Ziņas. // Svētdienas rīts. – 1998. – 21. marts. – Nr.6 (1285). –2.lpp.

 Feldmanis R. In passione. // Svētdienas rīts. – 1997. – 23. marts. – Nr.6 (1261). – 1.lpp.

 Svētdienas rīts. – 2001. – 24. novembris. – Nr.44 (1443). – 2.lpp.

  Vanags J. Roberts Emīls Feldmanis (04.08.1910.-28.05.2002 A.D.).  // Svētdienas rīts. – 2002. – 1. jūnijs. – Nr. 20 (1466). – 3.lpp.
  Feldmanis R., lic., theol., profesors. Teoloģijas fakultātes jauno studentu saimei. // Svētdienas rīts. – 1990. – 9. septembrī. – Nr.16 (1056). – 2.lpp.
  Gintere S. LU Teoloģijas fakultātes 10 gadu jubileja. // Svētdienas rīts. – 2000. – 18. novembris. – Nr. 43 (1394). – 3.lpp.
  Ķuzule S. Iesvētīta Lutera Akadēmija. // Svētdienas rīts. – 2000. – 13. maijs. – Nr. 18 (1369). – 3.lpp.

 Tukiša A. Mārtiņš Luters par laicīgo un pārlaicīgo. // Svētdienas rīts. – 1996. – 25. februāris. – Nr.5/6 (1231/1232). – 5.lpp.

  Tukiša A. Latvijas kristianizācijas epicentrā. // Svētdienas rīts. – 1997. – 24. augusts. – Nr.16 (1271). –1. - 4.lpp.

 Svētdienas rīts. – 1997. – 13. jūlijs. – Nr.13 (1268). – 3.lpp.

 

 

 Atjaunojumi oktobrī 2010.  

 Svētdienas rīts. – 1998. – 21. novembris. – Nr.22 (1301). – 1.lpp.

 Feldmanis R., profesors. Saruna koridorā. // Svētdienas rīts. – 1994. – 26. jūnijs. – Nr.17/18 (1174/1175). – 6.lpp.

 Feldmanis R., profesors, Dr. theol. Teoloģijas fakultātes 75 gadi. // Svētdienas rīts. – 1995. – 12. februāris. – Nr.4/5 (1195/1196). – 9.,16.lpp.

 Feldmanis R., profesors. Pavasaris janvārī. // Svētdienas rīts. – 1993. – 7. februāris. – Nr.5 (1113). – 2., 7.lpp. 

 Švarce I. Atjaunotās Teoloģijas fakultātes otrais izlaidums. // Svētdienas rīts. – 1994. – 24. jūlijs. – Nr.19 (1176). – 4.lpp.

  Vanags J., arhibīskaps. Lūdzamo dienu un pelnu dienu. // Svētdienas rīts. – 1995. – 12. marts. – Nr.7/8 (1198/1199). – 6.lpp.

 Feldmanis R. Paskaidrojums. // Svētdienas rīts. – 1994. – 27. novembris. – Nr.31 (1188). – 2.lpp.

  Tukiša A. Latvijas kristianizācijas epicentrā. // Svētdienas rīts. – 1997. – 24. augusts. – Nr.16 (1271). –1. - 4.lpp.
 

 

 Atjaunojumi septembrī 2010.    

 G.C. // Svētdienas rīts. – 1995. – 27. augusts. – Nr.22 (1213). – 2.lpp.

  Feldmanis R. Lūdzamo dienu vai pelnu dienu? (Viedoklis) // Svētdienas rīts. – 1995. – 26. februaris. – Nr.6 (1197). – 4.lpp.

  Tukiša A. Labā cīņa mūža garumā. // Svētdienas rīts. – 1995. – 22. oktobris. – Nr.28/29 (1219/1220). – 2.lpp.

 Feldmanis R. 1915. - 1995. (Pārdomas) // Svētdienas rīts. – 1995. – 11. jūnijs. – Nr.16/17 (1207/1208). – 11.lpp.

 Spārītis O. Profesora Roberta Feldmaņa ierosmes manai dzīvei // Daba un vēsture 2010. – Rīga, „Zinātne”. - 183. – 192.lpp.

 Zvirgzds A. Profesora Roberta Feldmaņa dendrārijs // Dabas un vēstures kalendārs 2002. – Rīga, „Zinātne”, 2001. –sast. Z. Kipere - 139. – 142.lpp.

  Feldmanis R. Jaunās Derības personas. Rīga, G.A. 1978/1979. - 33.lpp. (Saņemts no M.Meldrājas)

 Feldmanis R. Sprediķis Lk.15. 22.07.1979. Saņemts no M.Meldrājas 2010.g.

 Kalme G. Sv. Meinards – laikmets, misija, mācība Baznīcai un sabiedrībai.

 Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši! Biķeru Draudzes Avīze Nr.7(14) 2006. 1.X. 

  Feldmanis R. (Iepazīstieties: Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes pasniedzēji) // Svētdienas rīts. – 1990. – 18. novembris. – Nr.21 (1061). – 4. - 5.lpp.

 Feldmanis R. Svētās Kristības Sakraments. Intervēja Zūre A. // Svētdienas rīts. – 1990. – 1. aprīlis. – Nr.7 (1047). – 4. – 5.lpp.

 Mūsu Baznīcas Konsistorijā // Svētdienas rīts. – 1990. – 21. janvāris. – Nr.2 (1041). – 2.lpp.

 Kalne G. Vai kristīga pedagoģija? // Solis. – 1992. – 3. oktobris. – Nr.3. – 1.lpp.  

 Feldmanis R. Būt dialogā. Pierakstījusi V. Ģeģere // Kalendārs vecākiem 1990. – Rīga, „Zvaigzne”. - 161. – 163.lpp.

  Feldmanis R. Sprediķis Mt.6:19-23. Mežaparkā GA. kasetes 0033.1 atšifrējums. Saņemts no A.Briedes 2010.g.septembrī

 Feldmanis R. Sprediķis Jņ.17:11-19. Biķeros. kasetes 0024.0 atšifrējums. Saņemts no A.Briedes 2010.g.septembrī

 Lejuplādēt LBV. Anda Briedes pārrakstīts no dr.theol. Roberta Feldmaņa mašīnrakstā drukātiem materiāliem (2000.g. janvārī)
 

 Ef.6:2-3. (23.10.1983) Saņmts no M.Meldrājas

 1.Jņ. 4:1-6. 1996-10-13 Mežaparkā GA. Ieraksta 3JS_019b atšifrējums. Saņemts no A.Briedes 22.07.10.

 Ebr. 1:1-3. Mežaparkā GA. (18.11.1994.) Atšifrējums 3JS_009a. Saņemts no A.Briedes 22.07.10. 

 Sprediķis Jņ. 16:23-33. Mežaparka GA. 1988. Atšifrējums 3JS_032b. Saņemts no A.Briedes 22.07.10. 

Grava V. Pārpublicēts no Rīgas Balss 6.08.1980.: Zaļš brīnums akmens sprostā // Svētdienas rīts. –
2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 5.lpp.


Kalniņš K. Vēstule manam tēvam // Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 5.lpp.

Ķuzule S. Katlakalna draudzes talka // Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 3.lpp.

Eimanis R. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 5.lpp.

Stalte G. Lai mantojums jauks ... // Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 5.lpp.

 Zvirgzds A. Saskarsme caur kokiem un cilvēkiem // Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30
(1381). – 5.lpp.

 Svētdienas rīts. – 2000. – 12. augusts. – Nr.30 (1381). – 2.lpp.


Atjaunojumi augustā 2010
.

 Stalte G. Intervija: Roberts Feldmanis un ārmisija // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 6.lpp.

 Sants M. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp.

 Ziemelis M. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp.

 Laugalis O. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 7.lpp.
 

 Skrodelis O. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 7.lpp.

 Spārītis O. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 7.lpp.

 Vavilova R. Roberta Feldmaņa dzīvē // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 4.lpp.

 Kolbs R. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 7.lpp. 

 Uļģis J. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp.

 Barons I. Par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 8.lpp. 

 Sinka G. Par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 8.lpp.

 Vanaga E. Par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 8.lpp.

 Salmanis A. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp.

 Lavrentjevs A. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp. 

 Sutra A. Dēli par tēvu // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 5.lpp.

 Vanags J. Feldmaņa faktors // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 3.6.lpp.

 Kalme G. Garīgais tēvs // Svētdienas rīts. – 2000. – 5. augusts. – Nr.29 (1380). – 3.lpp.

 Feldmanis R. Viens ievērojams gaišums // Sava ceļa gājējs. Profesora Dr.R.Akmentiņa piemiņai. Sastādījis N.Kamergrauzis. izd.”Svētdienas Rīts”. 2000.- 111.-118.lpp.

 


Atjaunojumi jūlijā 2010.

 4. augustā Rīgas Kristus ev. lut. baznīcā notiks ievērojamā mācītāja, teoloģijas profesora un baznīcas vēsturnieka Roberta Emīla Feldmaņa (1910 – 2002) 100. dzimšanas dienas atceres svinības.

 Kristapa Sietiņa fotogrāfijas no 29.maija sarīkojuma


Atjaunojumi maijā 2010.

 Mācītāja Gunta Kalmes raksts „Svētdienas Rītam” – "Aisbergs" Prāvests, Dr. Paulis Teodors Jēkabs Žibeiks (1910.02.03. – 2006.15.09.)


Atjaunojumi aprīlī 2010.

 Mācītāja Gunta Kalmes raksts „Svētdienas Rītam” – „Līdz pēdējam!” Teoloģijas semināra rektoram, LU Teoloģijas fakultātes dekānam Dr. Robertam Akmentiņam – 27. janvārī 100gade
 Pievienots jauns sprediķis - Lk.3:1-9. (1998-01-11) Atšifrējums kasetei dcf_002a (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
Pievienots jauns sprediķis - Ps.118:19-20. Reformācijas piemiņas diena. (1992-10-31) Atšifrējums kasete UF030a. (Materiāls saņemts no Andas Briedes)
 Pievienots jauns sprediķis - Ps.130. Atšifrējums kasetei 3JS_026a un dcf_006a (Materiāljs saņemts no Andas Briedes)
 Pievienots jauns sprediķis - Mt.5,20-26 Atšifrējums JS.1. kasete 0029.1 un 0029.2 (Materiāls saņemts no Andas Briedes) 


Atjaunojumi martā 2009. Atjaunojumi martā 2010

 Informācija par 29.maija 2010.g. piemiņas sarīkojumu

 Pievienots jauns sprediķis   Jņ.10:1-11 (3 JŠ 3_036 kasetes atšifrējums. Saņemts no A.Briedes)

 Pievienots jauns sprediķis - Apd.6.2.nod. 1978.g. (Saņemts no M.Meldrājas) Pirmās asinsliecinieka Stefana piemiņas diena
 Teksta formā - pievienots teoloģisks raksts - Feldmanis R. Baznicas gads (svētki, iestādījumi, norisas). Rīga, G.A. 1976/77. - 20.lpp. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Teksta formā - pievienots sprediķis - Rom.16:1-5. 1979.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Teksta formā - pievienots sprediķis - Ps.130. Ebr.4:14. Lielā lūdzamā diena. 1976.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Teksta formā - pievienots sprediķis - Jņ.11.nod. 2.Kor.5.nod. 1976.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Teksta formā - pievienots sprediķis - Ps.51:3-19. 1979.g. Lielā lūdzamā diena (Saņemts no M.Meldrājas)
 Teksta formā - pievienots sprediķis - Jņ.10:27-28. 1972.g. Bēru runa (Saņemts no M.Meldrājas)
 Teksta formā - pievienots sprediķis - Rom.8:31 (Saņemts no M.Meldrājas)
 Teksta formā - pievienots sprediķis - 1.Kor.3:10-16. 1969.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Teksta formā - pievienots sprediķis - Apd.2.nod. 1977.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Teksta formā - pievienots sprediķis - Jk.5:13-16. 1969.g. (Saņemts no M.Meldrājas)


Atjaunojumi decembrī 2009

 Feldmanis. R. Lekciju cikls - Mārtiņš Luters 28.09.1983.-26.10.1983. G.A. (7 lpp)

 Teksta formā - pievienots teoloģisks raksts - Feldmanis R. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm, Rīga. G.A. 1986. - 10.lpp. (Saņemts no M.Meldrājas)

 Pievienots jauns sprediķis - Lk.1:46-55. Jaunava Marija (Kopija saņemta no māc.J.Šmita) 

Atjaunojumi novembrī 2009.

 Pievienotas jaunas fotogrāfijas sadaļās: 
 Dažādas fotogrāfijas
 Mežaparka draudzes foto albūms
 Katlakalna draudzes foto albūms
 Olaines draudzes fotoalbūms

 Pastorāla saruna ar mācītāju Robertu Feldmani (1972.g.). Pierakstījusi Maija Anda Meldrāja


Atjaunojumi septembrī 2009.

 Pievienots jauns sprediķis - Rom.8:31 (Saņemts no M.Meldrājas)
 Pievienots jauns sprediķis - Jņ.10:27-28. 1972.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Pievienots jauns sprediķis - Ps.51:3-19. 1979.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Pievienots jauns sprediķis - Mt.28.nod. 1977.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Pievienots jauns sprediķis - Jk.5:13-16. 1969.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Pievienots jauns sprediķis - Jņ.11.nod. 1976.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Pievienots jauns sprediķis - Ebr.4:14. 1976.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Pievienots jauns sprediķis - 1.Kor.3:10-16. 1969.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Pievienots jauns sprediķis - Mt.5:4. 1973.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Pievienots jauns sprediķis - Ef.3.nod. 1978.g. (Saņemts no M.Meldrājas)
 Pievienots jauns sprediķis - Apd.6.2.nod. 1978.g. (Saņemts no M.Meldrājas) Pirmās asinsliecinieka Stefana piemiņas diena
 Pievienots jauns sprediķis - Rom.16:1-6. 1979.g. (Saņemts no M.Meldrājas). No sprediķu cikla "Jaunās Derības personas"

 Pievienots ieraksts teoloģiskajā rakstā: Feldmanis R. Par praviešiem. – Rīga: G.A., 1978. – 17 lpp. : "Pierakstījušas Maija Anda Meldrāja un Elga Vanaga " 

Pievienots teoloģisks raksts - Feldmanis. R. Jaunās Derības personas. Rīga, G.A. 1978/1979. - 139.lpp. (Saņemts no M.Meldrājas)

 Pievienots teoloģisks raksts -Feldmanis R. Baznicas gads (svētki, iestādījumi, norisas). Rīga, G.A. 1976/77. - 20.lpp. (Saņemts no M.Meldrājas)

 Pievienots teoloģisks raksts - Feldmanis R. Mārtiņš Luters. 1983.g.- 30.lpp. (28.09.1983.g.- 26.10.2983.) (Saņemts no M.Meldrājas)

 Pievienots teoloģisks raksts - Feldmanis R. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm, Rīga. G.A. 1986. - 10.lpp. (Saņemts no M.Meldrājas)


Atjaunojumi jūnijā 2009.

Skābputras recepte

Pievienots jauns sprediķis Lk.15,1-10 (JS.1. kasetes 0022.3 atšifrējums)

Pievienots jauns sprediķis Ebr.12,1-3 (JS.1. kasetes 0004.0 atšifrējums)

Pievienots jauns sprediķis Rom.5:1 (JS.1. kasetes 00017.1 atšifrējums)

Pievienota jauna Bībeles stunda (JS.1.kasetes 0018.2 atšifrējums)

Pievienots jauns sprediķis Mt.13:24-33 (JS.1. kasetes --18.1 atšifrējums)

Pievienots jauns sprediķis Lk.12:8-12 (JS.1. kasetes 21.1 atšifrējums)

Pievienoti sekojoši balss ieraksti: 3.JS_006a, 3.JS_006b, 3.JS_007a, 3.JS_007b, 3.JS_008a, 3.JS_008b, 3.JS_012, 3.JS_013b, 3.JS_013b, 3.JS_014a, 3.JS_014b, 3.JS_010a, 3.JS_010b, 3.JS_011a, 3.JS_011b, 3.JS_025, 3.JS_026a, 3.JS_026b, 3.JS_027a, 3.JS_027b, 3.JS_033a.

 Pievienotas jaunas fotogrāfijas sadaļā "Olaines draudzes foto albūms"

 Pievienotas jaunas fotogrāfjas sadaļā "Dažādas fotogrāfijas"

Atjaunojumi maijā 2009.

Pievienota jauna fonotēka: Māc.J.Šmita fonotēka Nr.3
Un pievienoti sekojoši balss ieraksti: 3.JS_001a, 3.JS_001b, 3.JS_002a, 3.JS_002b, 3.JS_003a, 3.JS_003b, 3.JS_004a, 3.JS_004b, 3.JS_005a, 3.JS_005b.

Slenczka R. “Feldmaņa faktors” // Svētdienas Rīts. – 2009.g. 16.maijs. – Nr.18 (1797).

Pievienots video - Profesora R.Feldmaņa dzīvoklī Mežaparkā. 1990.g.

Pievienoti 6 jauni balss ieraksti U.Fandējeva fonotēkā (UF011b, UF032b, UF033a, UF033b, UF034a, UF034b)

Atsauces uz R.Feldmani no grāmatas "Iesākumā Dievs III"


  Atjaunojumi martā 2009.

 2009.g. 28.maijs Māc. Roberta Feldmaņa piemiņas diena Gustava Ādolfa Mežaparka draudzē plkst.18:00

 Lūdzu ziedojiet mācītāja Roberta Feldmaņa grāmatas izdošanai!


Atjaunojumi februārī 2009.

Sadaļai angļu valodā ir pievienots sprediķis: 

Sadaļai vācu valodā pievienots raksta fragments:


Atjaunojumi decembrī 2008. Māc.U.Fandējeva fonotēkai pievienoti sekojoši audio faili:


Atjaunojumi novembrī 2008.Atjaunojumi oktobrī 2008.


 
Atjaunojumi septembrī 2008.

Papildināts - Olaines draudzes foto albūms

Sadaļā: Raksti - Bībeles stundas

Sadaļā: Raksti - Teoloģiskie raksti

Sadaļā: Raksti - Publikācijas par R.Feldmani:


 Atjaunojumi 20.02.08.

Sadaļā - TEOLOĢISKIE RAKSTI - ir pievienoti sekojoši darbi: Feldmanis R. Evaņģēliski – luteriskā baznīca un dievkalpojums. - Rīga, 1976. - 94.lpp

Sadaļā - AUDIO / U.Fandējeva fonotēka - ir pievienotas sekojošas kasetes:Atjaunojumi 30.07.07.

Atjaunojumi 29.04.07.

Atjaunojumi 29.12.06.

Atjaunojumi 29.08.06.

Atjaunojumi 24.07.06.

Atjaunojumi 22.05.06.

Atjaunojumi 29.04.06.
 • Izveidota iespēja aplūkot mājas lapu divās fona krāsās: v pelēkā un v brūnā.
 • Labotas drukas kļūdas

Atjaunojumi 27.04.06.

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »