Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

MEINARDS mūks – misionārs – bīskaps

Feldmanis R. MEINARDS mūks – misionārs – bīskaps (?) - 1196. - Rīga, 1996.
Roberts Feldmanis

MEINARDS
mūks - misionārs- bīskaps
(?) - 1196

Rīga 1996


Latviešu tautā bieži, runājot par mūsu dzimtenes kristianizāciju, jāsastopas ar plaši izplatītu spriedumu, ka kristīgo ticību ir mums atnesuši krusta karotāji - "ar uguni un zobenu". Ieskatoties rūpīgāk chronikas vēstītos notikumos, kas saistīti ar mūsu tautas pievēršanu kristīgai ticībai, mēs redzam šāda apgalvojuma nepareizību. Misionāra, mūka, bīskapa Meinarda miermīlīgā darbošanās šo apgalvojumu atraida. Tikai pēc viņa nāves enerģiskie un nepacietīgie viņa darba turpinātāji tvēra zobenu un meta uguni. Un taisni šī miermīlīgā bīskapa Meinarda darbošanās ir tā, kas,- īpaši pēdējā laikā,- ir atmodinājusi dzīvu interesi par šo- savam laikmetam tik neparasto kristīgā pasaulē- kristīgās vēsts sludinātāju.

Bīskapa Meinarda dzīve un viņa darbošanās iekrīt bargajā krusta karu laikmetā (no 11. līdz 14. gadsimtam) viņam pašam nekļūstot par sekotāju laikmeta idejām un metodēm. Lai saprastu šo īpatnību, mums visā īsumā ir jāmet skats uz krusta kariem, to idejām un norisēm šai laikmetā.

Krusta karu sākums ir 1085. gadā. Klermonas (Claremont) sinodē pāvests Urbāns II (1042-1099) dedzīgā runā liela ļaužu pulka priekšā aicināja uz cīņu, lai atbrīvotu Kristus kapu un citas kristīgo svētvietas no "neticīgajiem" muhamedāņiem, izsaukdams lielu saviļņojumu un sajūsmu. Tā laika sauklis bija - Deus le volt - Dievs tā grib. Krusta kara dalībniekiem pāvests apsolīja viņu grēku piedošanu, kritušajiem - mocekļa nopelnu un dāvināja iekarotās zemes, iekaroto tautu mantu, īpašumu un dzīvību, iedzīvotājus ar spaidu pievēršot "īstajai" ticībai.

Šis pāvesta nesvētīgais "dāvinājums" bija tas, kas krusta karotāju pulkos iepludināja līdz ar godkārīgiem dižciltīgajiem, lielu pulku dažādu iedzīvošanās kāro dīkdieņu un piedzīvojumu meklētāju.

1096. gadā krusta karotāji dodas ceļā un pēc daudzām cīņām un zaudējumiem 1099. gada 15. jūlijā sasniedz un ieņem Jeruzalemi. Baismīgā slepkavošanā un varmācībā iznīcina visus muhamedāņus un arī visu jūdu kopienu, kas mēģināja paglābties lielajā sinagogā. Jeruzaleme praktiski pludo
 asinīs. Iekarotājiem rokās krīt milzīgas bagātības, un Kristus kapa baznīcā tie aizgrābtībā pateicas Dievam par dāvāto uzvaru... Mūs neinteresē šajā vietā krusta karu vēsture tās pilnībā, bet ir jāapstājas vēl pie otra krusta kara, kura gaitai bija lemts kļūt par nozīmes pilno notikumu mūsu dzimtenes, īpaši tās kristianizācijas vēsturē. 1145. gada 1. decembrī pāvests Eugens III izsludina otro krusta karu - Edesas atkal atgūšanai. Viss pasākums izjuka, bet tas ierosināja notikumus, kas ļoti tuvu pieskaras mūsu vēsturei. Vācijas sakšu feodāļiem nerūpēja Edesas liktenis. Jau ilgstoši tie spiedās pāri Elbas lejtecei uz slāvu cilšu apdzīvotajiem apgabaliem tagadējā Holšteinā. Uz obodritu apdzīvotajiem apvidiem vērsās hercoga Indriķa Lauvas, Meisenes Konrāda un Albrechta Lāča skati. Savu "krusta ticības kara" solījumu tie vēlējās piepildīt tepat kaimiņos - pāri Elbai pie saviem kaimiņiem slāviem - obodritiem. Pāvests Eugens III ar īpašu bullu 1147. gadā piešķīra sakšu krustnešiem tās pašas tiesības un priekšrocības kā Palestīnas iekarotājiem, tādā veidā neatceļot krusta karu sākotnējo ideju, bet to "paplašinot"- attiecinot to uz visiem "neticīgajiem" arī Eiropas ziemeļu un austrumu novados - ar visam tiesībām iekarotājiem uz pakļauto un iznīcināmo neticīgo dzīvību un mantu, īpašu uzsvaru vēl pielika Klervo (Clairvaux) Bernards - ar saukli "piegriezt ticībai vai nokaut".

Mēs redzēsim kā šis pāvesta Eugena III slāvu zemju un iedzīvotāju "dāvinājums" to iekarotājiem savu nesvēto turpinājumu un atkārtojumu atrada tālākos krusta karos, - arī Livonijā.
Obodrītu pakļaušana, iznīcināšana.
Misijas darbs ziemeļslāvu vidū bija sācies jau 10. gs. To veica misionāri, kas nāca no Magdeburgas archibīskapijas (dibināta 968. gadā), ar visai mainīgiem panākumiem. 983. gadā obodriti iznīcina šos sākumus. Arī turpmākie gadi bija krasu pārmaiņu pilni. 1129. gadā Hamburgas - Brēmenes archibīskaps Adalberts vizītē Ziemeļalbingiju (Holšteinu). Viņu pavada mūks Vicelīns, kuram archibīskaps par darbošanās vietu ierāda Vipendorfu. Jaunais misionārs atrod stāvokli ļoti bēdīgu - retajos kristīgajos viņu ticība ir pagurusi. Kad

1134. gadā ķeizars Lotārs apmeklē obodritu novadus, misionārs Vicelīns ieteic tur celt pili, ko nosauc par Zīgeburgu (Siegeburg), un jau 1135. gadā pie tās uzceļ baznīcu un klosteri, kur Vicelīns aicina Augustīnu kora kungu ordeņa mūkus. Lielā pacilātībā, daudz ciezdami grūtības un dzīvības apdraudējumus, Vicelīns, klostera priekšnieks, līdz ar saviem palīgiem mūkiem pacietīgi un miermīlīgi darbojas, nesdami kristīgās ticības patiesības obodrītiem. Viņa mūku pulkā ir kāds Meinards - Livonijas chronikā raksturots kā kanoniķis. Secinot atpakaļ Meinarda gadus, viņš miris 1196. gadā (Ikšķilē), viņš varēja būt mūks Zēgebergā apmēram 20 gadu vecumā, tātad dzimis ap 1120. gadu, varbūt jau pat agrāk. Kā klostera audzēknis, liekas, jau bijis zēna gados. Paradums audzināt nākamos priesterus jau no agras jaunības bija izplatīts katoļu Baznīcas praksē. Droši var pieņemt, ka viņš ir nācis no obodritu cilts. Kā vēlāk, Meinarda darbošanās laikā redzam, viņš prata slāvu valodu, kas viņam daudz palīdzēja darbā Livonijā. Kad 1200. gadā bīskaps Alberts no lībiešu vecajiem pieprasa un saņem par ķīlniekiem mierlīguma nodrošināšanai 30 zēnus, viņš tos nosūta uz Vāciju - ne kā gūstekņus, bet kā klosteros kristāmus un sagatavojamus par nākošajiem priesteriem - misionāriem. Vēl kāds nozīmes pilns apstāklis - agrākās, slāvu izpostītās (1138.g.) Lubices vietā Holsteinas grāfs Ādolfs II nodibina 1143. gadā jauno Libeku, kas strauji attīstās par svarīgu tirdzniecības pilsētu. Lībeka ir pirmās vācu durvis uz Baltijas jūru, kas ļoti atviegloja un rosināja tirdzniecību. Agrākais tirgoņu ceļš no Brēmenes apkārt Jitlandes pussalai un cauri dāņu salu archipelāgam - uz Visbiju saīsinājās uz pusi un bija drošāks.

Vicelīna un viņa līdzstrādnieku miermīlīgo darbu pārtrauca un izpostīja pāvesta Eugēna III bulla. Straujā uzbrukumā vācu bruņinieku pulki iebruka Holšteinā. Līdztekus bullas piešķirtajām tiesībām nāca Klervo (Clairvaux) Bernharda (1090-1153) parole - iznīcināšana vai piegriešana kristīgajai ticībai, kurš saskatīja slāvu cilšu pagānismā "velna cietoksni", kas iznīcināms. Krusta karš bija īss - 1147. gadā tikai no jūlija līdz oktobrim. Velna cietoksnis bija iznīcināts. Holšteinā bija "pabeigta misija". Slāvu vairs nebija. Kas nebija nokauts, paglābās bēgot vai arī iejuka vācu kolonistu lavīnā, kas pārpludināja
 visu zemi. Holšteina bija kļuvusi "kristīga", Vicelīns un viņa darbs bija iznīcināts. Vicelīnu gan iecēla 1149. gadā par Oldenburgas bīskapu, kur viņš mira jau 1154, gadā, pēdējos gados smagas slimības salauzts. Par Zēgebergas mūku likteni nav tiešu zinu. Kur palika mūsu mūks Meinards pēc 1147. gada?

Livonijas chronika vēsti, ka viņš kā kuģa kapelāns pavadījis tirgoņus viņu sezonas braucienos uz Livoniju no Lībekas. Vai viņš bija kādos amatos vai klosteri Lībekā?
Lībeka bija garīga, rosīga pilsēta. Cik ilgi pirms 1180. gada viņš bija kuģa kapelāns?
Zēgeborgas klosterim bija izcila loma "slāvu obodrītu misijā". Tās vadītājs jau pieminētais priesteris, vēlākais bīskaps Vicelīns, bija klostera dibinātājs un vadītājs, mūku, priesteru, misionāru sagatavotājs un priekšnieks. Viņš izcēlās ar savu misionāra aicinājuma patiesīgumu un dziļu dievbijību, ko nespēja sagraut pat lielas grūtības un briesmas, kas bija jāpārdzīvo karu un nemieru laikā. Nelietodams ieročus un varas līdzekļus, daudz izciezdams, pat dzīvības briesmas, viņš ir neparasta, izcila personība šajā laikmetā, un ierindojams viduslaiku izcilajos vientuļajos mūkos - misionāros. Līdzīgi Bonifācijam un Ansgaram, kas neapbruņoti un arējās varas neaizsargāti, devās vēstīt Evaņģēliju svešumā mežonīgām tautām. Katoļu Baznīca Vicelīnu ir ierindojusi svēto kārtā.

Šajā klosterī Zēgebergas obodrītu misijas centrā, ir pieminētais kanoniķis Meinards, kāds no Vicelīna līdzstrādniekiem, kurš paver mūsu Latvijas cilšu kristianizācijā pirmo vēsturiski apliecināto lappusi.

Bīskaps Meinards - mūks, misionārs, bīskaps.
Chronika vēstī: "Bija kāds cienījama dzīves gājuma un godājama vecuma sirms vīrs Meinards svētītā Augustīna ordeņa priesteris Zēgebergas (Sigeberg) klosterī. Viņš vienkārši tikai Kristus un tikai pasludināšanas dēļ kopā ar tirgoņiem ieradās Livonijā. Teitoņu tirgoņi jau kopš kāda laika sadraudzējušies ar līviem, ieradās bieži Livonijā, pa Daugavu kuģodami... ".
 Šīs rindiņas Livonijas chronikas sākumā ir mums pirmās ziņas par mūku Meinardu, kas ieradies ar vācu tirgoņu kuģi no Vācijas (Lībekas? Brēmenes?).

Biogrāfisko ziņu par mūka, bīskapa Meinarda dzīves gājumu un darbošanos ir ļoti maz. Tās visas mums sniedz Indriķa chronika. Par viņa dzimšanu, par viņa darbošanos pirms ierašanās Livonijā līdz šim nav atrastas nekādas tiešas ziņas. Zināms tikai, ka viņš bijis mūks Zēgebergas klosterī un kā kuģa kapelāns (?) vai tulks (?) ieradies no Vācijas (Lībekas?) Livonijā jau cienījamā vecumā, sirms. Rēķinot atpakaļ no Meinarda miršanas gada -(1196)-, viņš varētu būt dzimis ap 1120. gadu. Notikumi Holšteinā 12. gs. un īpaši obodrītu misionāra Vicelīna darbošanās laikā, var pieļaut kādus secinājumus arī par sava laika Zēgebergas klostera mūku kanoniķi Meinardu. Vicelīna darbošanās Zēgebergā, īpaši pēc klostera dibināšanas 1135. gadā, bija veltīta intensīvai misijai obodrītu starpā. Jaundibinātā klostera mūki bija rosīgi darbinieki šajā misijā. Katoļu baznīcā intensīvajos misijas laikos pie klosteriem bija īpašas klostera skolas (arī vēl misijas zemēs), kurās izglītoja un sagatavoja jaunos nākamos misionārus - mūkus. Šajās skolās uzņēma zēnus, sevišķi no vietējām tautām un pilnīgi iespējams, Meinards bija viens no šādiem obodrītu-slāvu - zēniem. Viņa slāvu valodu zināšanas viņam vēlāk jau Livonijā nodrošināja pilnīgi neparasto draudzību ar Polockas kņazu, kas izskaidrojama ar īpašo kontaktu viņu starpā bez tulka starpniecības, ņemot vērā dažādo slāvu valodu un dialektu savstarpējo tuvību. Meinarda klostera laiks varētu būt sācies kaut kad jau 1130. gados, no klostera audzēkņa vēlāk kļūstot par mūku un kanoniķi Augustīna kora kungu ordeņa locekli un Vicelīna līdzstrādnieku.

1147. gada notikumi, slāvu krusta kara šausmas, zvērības un izpostīšanas, kas sagrāva Zēgebergas misiju obodrītu starpā un garīgi un fiziski iedragāja Vicelīnu, nevarēja neatbalsoties jaunā kanoniķa dvēselē, Mūsu jau tā nedrošais pavediens te, šķiet pārtrūkst. Holšteinas dzīve dabū citu plūsmu. Nesen dibinātā Libeka (1143. g.) spēji izveidojusies par rosīgu tirdzniecības centru. Tā ir pirmā vācu pieeja Baltijas jūrai un durvis uz austrumiem. Ceļš uz Visbiju un tālāk.
 Meinardu mēs sastopam, dodoties līdzi sezonu tirgoņiem uz Livoniju. No kura laika? Zināms, ka tas notiek "bieži "- jau pirms 1180. gada.

"Šis priesteris, tā saņēmis (atļauju un dāvanas), droši ķērās pie dievišķā darba, sludinādams livoņiem un uzceldams. Dieva baznīcu Ikšķiles ciemā (Ykeskola)."
Šī atļauja, ko katoļu mūkam dod pravoslavu valdnieks, - sludināt viņa pavalstniekiem - ir būtībā kaut kas neparasts, ņemot vērā pretešķību un kraso neiecietību, kas pastāvēja pēc Baznīcas sašķelšanās (1054. g.) katoļu un pravoslavu starpā. Šādu atļauju, protams, varēja saņemt, tikai tieši tiekoties ar ķēniņu Voldemāru, kas varēja notikt, viņu apmeklējot Polockā. Liekas, ka viņi abi - Meinards un Voldemārs - jau bija tikušies un bija labi pazīstami. Droši vien Meinards bijis kādas reizes līdzi tirgoņiem Polockā un, pārvaldīdams "slāvu valodas", pildījis tulka pienākumus, tā iemantodams īpašu uzticību un labvēlību no ķēniņa, ar kuru varējis sarunāties tieši. Tas viņu tuvināja ķēniņam un tagad, - ierodoties paliekošā misionāra darbā, saņemt ne vien atļauju ne vien sludināt Polockas pavalstniekiem lībiešiem, bet turklāt arī vēl dāvanas. (Šo labestību pret katoļu mūku Voldemāram pārmet pravoslavi).

Mūka Meinarda ierašanos uz palikšanu Livonijā nekur neatrodam datētu tieši. To aptuveni varam secināt no chronikas teksta, kas runā par bīskapa Alberta izšķirošo uzvaru un par Tērbatas cietokšņa ieņemšanu bīskapa Alberta 27. Gadā - (1224-1225, g.), kad ar Tērbatas pakļaušanu, izbeidzot bezgalīgas cīņas ar Livonijas ciltīm, "nu izbeidzas latviešiem apmēram 40 gadus nepārtrauktais karu posta laiks, kurš ildzis jau pirms un turpinājies arī pēc nokristīšanas". Tas varētu būt apmēram 1180. gads vai pat agrāk.
Kad sākušies mūka Meinarda sakari ar Livoniju - dodoties līdzi Brēmenes (Lībekas?) tirgoņiem viņu sezonas braucienos uz Livoniju - nezinām. Meinards, beidzot palikdams stabili Livonijā, par turienes apstākļiem jau bija labi informēts un jau bija uzņēmis kontaktus ne vien ar Polockas ķēniņu, bet arī ar vietējiem iedzīvotajiem lībiešiem. Arī lībieši viņu - kā vienu no tirgoņu pulka, šķiet uzņēmuši
 draudzīgi. Kontroverse radās, kad atklājās, ka šis mūks ir nācis uz palikšanu, pie tam ar citādiem nolūkiem - mēģinādams lībiešus pievērst kristīgai ticībai. Par savu apmetni (1184?) Meinards izvēlas lībiešu ciemu Ikšķili, apmēram 30 km no Daugavas grīvas, augšpus Doles salai un Rumbulas krācēm. Ikšķiles ciems, liekas bija lībiešiem viņu ievērojamākais ciems, kaut kas līdzīgs "galvaspilsētai ". No šī ciema Meinards nokristīja Ilo, Kulevena tēvu un Vīžo (Viezo) Alona tēvu, kuriem drīz sekoja citi. Nākamajā ziemā (1184./85.?) lietuvieši (Lettones), iebrukdami Livonijā, noposta Ikšķiles ciemu un aizved daudzus gūstā. Meinards līdz ar ikšķiliešiem paglābjas mežos un pārmet pēc tam ikšķiliešiem viņu nesaprātību (stultitia..?), kāpēc tie nav uzcēluši un nav gribējuši sev celt pili. Meinards apsola tiem tādu uzcelt, ja tie ar zvērestu apņemsies (tapt) par Dieva bērniem, ko tie arī apsola. Meinarda aicināti, nākamajā vasarā ieradās dažādi meistari no Gotlandes un uzcēla pili. Līdzekļus celšanai deva Meinards. No Zīgebergas klostera? No tirdzniecības sakariem? No Polockas valdnieka-?

Pirms Ikšķiles pils uzcelšanas daļa ikšķiliešu likās kristīties, pārējie apsolīja to darīt pēc pils uzcelšanas, bet, kad tā bija uzcelta, nekristītie atteicās "pieņemt ticību".

Zemgaļi, nekristītie kaimiņi, dzirdējuši tai laikā par mūra celtni, savā vientiesībā mēģināja ar kuģa tauvām to ievilkt Daugavā, bet, šāviņu ievainoti, lādēdamies aizgāja.

Kaimiņi salaspilieši, ar līdzīgu (kristīšanās) apsolījumu (1195. g.), krāpdami Meinardu, panāca pils uzcelšanu arī Salaspilī. Nokristīja sākumā sešus - Viliendu, Uldenagu, Vadi, Valdeki, Gervederi un Vīžo. Abu piļu - Ikšķiles un Salas - uzcelšanas starplaikā (1186. g.) Brēmenes archibīskaps Hartviks II (1184-1207) Brēmenē iesvēta Meinardu par bīskapu (episkopus excolanensis). 1188. gada 1. oktobrī pāvests Klements III to apstiprina. Ikšķiles baznīca kļūst par Livonijas (Ikšķiles) bīskapijas katedrāli, kura pakļauta Brēmenes archibīskapijai.

Nav daudz zināms par Meinarda līdzstrādniekiem. Pie baznīcas tapa klosteris. Mūki un citi līdzstrādnieki nāca no Vācijas (no Zēgebergas?). Chronika
 piemin "bīskapa palīgu pie Evaņģēlija pasludināšanas" - brāli Teodoriku no cisteriešu ordeņa, vēlāko Igaunijas bīskapu, kura darba lauks bija Gaujas lībiešu novadā, Turaidā, kur tas pārdzīvoja dzīvības briesmas no lībiešiem, bet arī kristīja Turaidas lībiešu augsto priekšnieku (valdnieku?)- pēc visām pazīmēm Kaupo - pēc tā izārstēšanas no ievainojuma brūces - "pirmo no pirmajiem Turaidā" "primus ex primoribus in Thoreida”

Sev piederīgajā Ikšķiles pils piektajā daļā Meinards izveido Sv. Augustīna kora kungu (kanoniķu) ordeni, uzaicinot pa daļai no Zēgebergas tā locekļus.

Meinarda darbošanās misijas darbā izpelnījās atzinību Romā. Pāvesta Celestīna III (1191-1198) laikā - 1193. gada 27. aprīlī konsistorija (25 kardināli, to starpā arī Lotario, vēlākais pāvests Inocents III) izteic atzinību Meinarda misionāra dzīvei un sekmīgam darbam. Jo vairāk viņš piedzīvoja grūtumu, pārestību un draudu no lībiešiem. Redzēdams lībiešu stūrgalvību un apdraudējumu darbā, sasaucis kopā klēru un brāļus, devās uz tirgoņu kuģiem, kas sataisījās Lieldienās doties uz Gotlandi ar nodomu doties prom.
Lībieši par to bij ļoti satraukti, baidīdamies, ka var ierasties no Gotlandes krusta karotāji, kā tas bija dzirdēts "no kādiem vāciem, dāņiem un normāņiem". Lībiešiem bija pastāvīgs kontakts ar Gotlandi un saviem draugiem, kas tos vienmēr informēja par notikumiem un rosmēm Visbijā tirdzniecības, politikas un militāro pasākumu laukā. Visbija bija arī krusta karotāju sapulcēšanās vieta. - Solīdamies turēt ticību, lībieši liekuļotās žēlabās lūdz Meinardu: " Tēvs vai tu mūs pamet? Vai tad gans pamet savas avis vilku saplosīšanai?" Bet kad Meinards pierunāts paliek, viņu ielenc naida pilni lībieši un uzrunā ar sarkastisku izsmieklu: "Sveiks, Rabi, cik maksā Gotlandē sāls un vadmala?" Tie ir tirgonim adresēti vārdi un Jūdasa vārdos ietverts naids un zaimi pret kristīgo ticību. Kādas cilts drūmā, pirmā vēsturiskā vizītkarte.

Līdz ar to pieaug arī Meinarda apdraudējums. Apspriedies ar savējiem, viņš gribēja doties uz Igauniju, kur pārziemoja tirgoņi, lai viņiem dotos līdzi uz Gotlandi, bet turaidietis Arno brīdināja, ka lībieši ir ceļā nolēmuši viņu nonāvēt.
 Tad Meinards nolēma lūgt no pāvesta padomu, sūtīdams pie pāvesta Teodoriku. Teodoriks, lai nemodinātu lībiešu aizdomas un nekristu viņu rokās, ietērpies priestera tērpā un paņēmis līdzi svētīto ūdeni, un rokā turēdams grāmatu, it kā dodamies slimnieka apmeklējumā, varēja laimīgi izkļūt no lībiešu zemes un nonākt Romā ar ziņojumu par apstākļiem Livonijā. Pāvests, uzzinājis par kristīgo skaitu, skubināja uz pastāvēšanu un apsolīja visiem grēku piedošanu, kas vēlētos uzņemt krustu, lai dotos modināt šo (pirmajo) baznīcu.

Meinards palicis turpat Ikšķilē vēl divus gadus. Chronikas daļas noslēgumā, kas attiecas uz Meinardu, ir piecas rindas, kas vēstī par to, ka "jau toreiz tas pats bīskaps" ar Zviedrijas hercogu, ar teitoņiem un gotiem, pat ar kuršiem karoja, bet vēlāk tos aizdzina uz Viru - Igaunijas provinci, kur piestājuši tie trīs dienas postīja zemi.

Teksts ļoti neiederīgs - gan Meinarda vecuma dēļ, gan arī tādēļ, ka nekad agrāk nekādi Meinarda sakari ne ar kuršiem, ne ar igauņiem nav pieminēti.

Pēc daudziem darbiem un ciešanām Meinards iegūla slimības gultā, un, juzdams savu miršanu, saaicināja Livonijas un Turaidas vecajos, vaicāja, vai pēc viņa nāves tie vēlētos palikt turpmāk bez bīskapa. "Bet tie ar lielu prieku vienprātīgi apstiprināja, ka viņi grib bīskapu". Pēc īsa brīža bīskaps 1196. gada 14. augustā mira. Viņu apbedīja Ikšķiles baznīcā un, liekas, 1226. gadā viņa pīšļus pārveda uz Rīgu un iemūrēja kapā - altāra telpas kreisajā sienā.
Meinarda vieta kristīgās misijas vēsturē.
Meinards bija vēl pēdējā lēnprātības misijas atblāzma jaunajā šķēpu un krusta misijas laikmetā, kas strauji un baismīgi iezīmēja asiņaino varmācības ceļu.

Nesamierināmais naids, kas uzliesmoja muhamedāņu pasaulē pret kristīgajiem un pēc ceturtā krusta kara Austrumu māsas baznīcā pret Romu, bija atbilde uz cinisko paradoksu - ticības patiesības izplatīšanu ar asiņainiem krusta kariem, kas nu liesmoja visās malās, ar mūžam neizdzēšamām sekām.
 Krusta kari bija Rietumu Baznīcas kaunpilni noziegumi, kāda gudra 19 gs. politiķa vārdiem runājot - "tas bija vairāk nekā noziegums - tā bija kļūda".

Nobeidzot atkal ar krusta kariem, kā bijām sākuši, mūsu domas, un sirds
siltums ir pie pazemīgā mūka, pirmā mūsu zemes misionāra - bīskapa Meinarda.

Šķēpa misija nāca pēc viņa.
Meinarda misija.
Meinardam mirstot, varēja likties, ka viņa apmēram divu gadu desmitu ilgā, uzticīgā darbošanās lībiešu un latvju starpā, nesot tiem patiesību, ir kā dziestošs ugunskurs. Lielā uzticībā, pacietībā un pastāvēšanā, tiešo nāves draudu priekšā, sīksti gūtie redzamie panākumi šķita izgaistam. Palika tikai viņa personīgās uzticības neapēnotais paraugs, svētīgā pasludinātaja un apliecinātāja, moceklim līdzīga, Kristus kalpa vaiņags.

Dievs tomēr vēlēja, ka šeit it kā dziestošajai dzirkstij bija apsolījums savā laikā uzliesmot.

Meinarda misija šajā pasaulē ir vēstījums kristīgai baznīcai. Laikmetā, kad cilvēces likteņi un darbi kā svaru kausi svārstījās spēcīgos un krasos vēzienos, kad nāca jauna dvesma - brāzmaina nepacietība aizsteigties priekšā Dievam Viņa valstības uzcelšanā, laužot pretestību ar šķēpu un uguni - atgriezt vai iznīcināt tautas un cilvēkus, Meinards - jau šo plūdu apņemts, no Zēgebergas atrauts Livonijas neviesmīlīgajos krastos līdz ar sv. apustuli Pāvilu, Benediktu, Bonifāciju, Ansgaru, Adalbertu – Vicelīnu - apliecina savam laikmetam un visiem nākamajiem laikiem paša Kristus ceļu - Viņa apliecinātāju un mocekļu ceļu šajā pasaulē un cilvēcē - svētīgo un lēnprātīgo ceļu, kam novēlēts zemi iemantot...

Piezīme:
Rakstā paturēta Livonijas Chronikas tekstā lietotais vārds - latīņu valodā -
Meinardus - vācu tulkojumā Meinard -
Rakstā ieturēta latviešu valodas pareizrakstība (1933-I, 1944- II).

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »