Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Mārtiņš Luters. 1483.10.XI. – 1546.18.II. Dzīves gājuma īss pārskats

Feldmanis R. Mārtiņš Luters. 1483.10.XI. – 1546.18.II. Dzīves gājuma īss pārskats // Baznīcas gadagrāmata 1983. – 82. – 101.lpp.


Roberts FELDMANIS
Teoloģijas Semināra Baznīcas vēstures profesors

MĀRTIŅŠ LUTERS
1483. 10. XI. — 1546. 18. II.
Dzīves gājuma īss pārstāstījums

1983.g.


“Es esmu zemnieka dēls. Mana vectēva tēvs, mans vectēvs un mans tēvs bija īsti zemnieki. Kā Filips Melanhtons reiz izteicies, man būtu bijis jākļūst par ciema vecāko vai par kādu priekšstrādnieku …, bet ka esmu kļuvis bakalaurs un maģistrs un tad atkal nolicis brūno bareti, to atstādams citiem un kļuvis par mūku … savu tēvu ar to ļoti sarūgtinādams … un, neraugoties uz to, sanācis naidā ar pāvestu un viņš ar mani par to, ka esmu apprecējis no klostera izstājušos mūķeni - kas gan to būtu varējis zvaigznēs izlasīt? Kas to man būtu varējis iepriekš pareģot?” - tā saka par sevi Mārtiņš Luters pats.

Vācijas “zaļajā sirdī” dabas skaistumiem apveltītajā, kalnainajā un mežainajā Tīringā - atrodas Moras ciems. Šai ciemā paaudzēm ilgi dzīvojusi Luteru zemnieku dzimta. Tā kā pēc sena paraduma mājas vienmēr mantoja jaunākais dēls, un vecākajiem brāļiem bija jāmeklē sava dzīves iztika citur, arī Hanss Luters ar savu sievu Margaretu un mazo dēliņu 1483. gadā pārceļas uz Eislebeni, meklējot darbu Mansfeldas grāfistes jauniekārtotajās vara raktuvēs. Eislebenē 1483. gada 10. novembrī Luteru ģimenē piedzimst otrs dēls, kuru kristīja jau nākamajā dienā sv. Pētera baznīcā, dodot tam tās dienas svētā – Mārtiņa - vārdu.

Enerģiskais Hanss Luters pēc kāda laika kopā ar kādu darba biedru nonomā nelielu raktuvi, ar laiku to paplašinot. Ja viņš arī nekļuva pie lielas bagātības, viņam bija iespēja uzturēt savu lielo ģimeni, kurā 1505. gadā bija četri dēli un četras meitas, un rūpēties par savu bērnu izglītību. Dziļa, nopietna dievbijība tā laika parastajā katoļu ticības izpausmē un ļoti stingra bērnu audzināšana valdīja Luteru ģimenē.

Jau ļoti agrā bērnībā sākas Mārtiņa skolas gaitas un izglītības ceļš. 1488. Gadā viņu nodod Mansfeldas pilsētas skolā, lai tas mācītos lasīt, rakstīt, dziedāt un arī pašu galveno - latīņu valodu, kas bija nepieciešama visai tālākai izglītībai. Tā bija arī Baznīcas un dievkalpojuma valoda. Dziedāšana mācīta tāpēc, ka zēnu balsis bija nepieciešamas dziedājumiem dievkalpojumos. Disciplīna skolā - tikpat stingra kā mājās, kur pēriens varēja nākt par vismazāko pārkāpumu. Aiz savu vecāku ārkārtīgās stingrības Mārtiņš Luters tomēr saskatīja viņu lielo sirds mīlestību būdams viņiem par to visu mūžu pateicīgs. Vēlākos gados, runājot par audzināšanu, viņš ir izteicies, ka “ābolam jāstāvot blakus rīkstei” stingrībai un mīlestībai jābūt audzināšanā apvienotām.

Uz īsu laiku 1497. gada pavasarī Mārtiņu nodod klostera skolā Magdeburgā, bet jau 1498. gada Lieldienās viņš ir atkal atpakaļ pie vecākiem Mansfeldā, kuri viņu tagad sūta pie saviem radiniekiem uz Eizenahu viņa “mīļo pilsētu”, kā Luters to vēlāk mēdza dēvēt. Sākumā ir grūti pat ar tērpa apmetni, ko tuvinieki viņam nespēj sagādāt, līdz beidzot viņš nonāk dievbijīgā Šalbes ģimenē, kur viņš saņem uzturu par palīdzību mācībās mazajam dēlēnam. Viņa labā balss, piedaloties skolēnu dziedāšanā baznīcā un ārpus tās, bija pievērsusi šo dziļi dievbijīgo cilvēku uzmanību. Mācības svētā Georga draudzes skolā arī vainagojās labām sekmēm. Te Mārtiņš pilnīgi apgūst latīņu valodu, spēdams tajā sacīt runas un pat sacerēt dzejas pantus. Viņš patur labā piemiņā savu skolotāju Treboniju, kurš, ienākdams klasē, mēdza noņemt savu cepurīti – “jo šeit, šo jauno skolnieku starpā sēd kāds, kuru Dievs darīs par krietnu birģermeistaru, kancleru, augsti mācītu doktoru vai valdnieku” - tā viņš mēdza sacīt.

1501. gadā, pēc pabeigtiem skolas gadiem Eizenahā, septiņpadsmit gadu vecumā Mārtiņš Luters dodas uz Erfurti un iestājas universitātē. Viņu atbalsta tēvs, kura līdzekļi tagad to atļauj. Tēvs cer, ka dēls kļūs par mācītu juristu un pēc studiju beigām, ar Mansfeldas grāfa gādību varēs ieņemt labu vietu.

1505.   gadā,   pabeidzis   pamatstudijas   un   ieguvis   maģistra grādu, Mārtiņš Luters uzsāka tieslietu studijas. Šis ir arī lielais lūzuma gads viņa dzīvē. Studiju semestra vidū, dodoties uz Mansfeldu   apmeklēt   savus   vecākus,   ceļā   viņu   pārsteidz   spēcīgs   negaiss, un zibens viņam blakus iesper zemē. Sirds baiļu pārņemts, viņš dod svētajai Annai - kalnraču patronesei - solījumu kļūt par mūku, jo kāda gan Dieva tiesa būtu viņu gaidījusi, ja zibens būtu skāris viņu? Kā gan viņš būtu varējis nesagatavots un bez Baznīcas žēlastības  līdzekļu  dotā  izlīdzinājuma stāties Pasaules Tiesneša priekšā? Bailes no Dieva tiesas viņu dzina klosterī. 16. jūlijā viņš vēl saaicina pie sevis savus draugus un atvadās no tiem: “Jūs mani šodien vēl redziet savā vidū, bet pēc tam vairs nekad”. Pārsteigtie draugi nespēj viņu ne atrunāt, ne atturēt no dotā solījuma pildīšanas, 17. jūlijā viņš dodas uz Erfurtes Augustīņu Eremitu klosteri. Ar lielu nopietnību un apzinību viņš nododas šī klostera ļoti stingrajai disciplīnai un visām mūku dzīves prasībām. Līdztekus savā mūka istabiņā viņš nododas nopietnām studijām, lai sagatavotos iesvētīšanai priestera kārtā, kā to bija vēlējies klostera priekšnieks - priors. 1507. gada aprīlī Erfurtes Dombaznīca Mārtiņu Luteru iesvēta priestera kārtā, un 2. maijā viņš pirmo reizi drīkst lasīt mesu - noturēt dievkalpojumu pēc katoļu Baznīcas kārtības. Viņš to dara dziļā saviļņojumā. Šai dienā ierodas arī viņa tēvs un pasniedz klosterim lielu dāvanu - divdesmit zelta guldeņus. Uz vaicājumu, kādēļ tēvs tik ļoti bija pretojies tam, ka dēls iestājies klosterī, tēvs atbildējis: “Vai jūs, mācītie vīri, svētos Rakstos neesiet lasījuši, ka ir jāgodā tēvs un māte?” - Šie vārdi Mārtiņam Luteram palikuši neaizmirstami visu mūžu.

Lai arī dziļā nopietnībā viņš rūpīgi un apzinīgi pildīja visas klostera dzīves prasības - lūgšanas, apceres, klusuma brīžu ieturēšanas, gavēni un iknedēļas grēknožēlas bikti, ilgotais dvēseles miers tomēr nenāca. Vēl vairāk, šaubas, vai Dieva žēlastība novēlēta arī viņam, nomāc viņu un pilda sirdi neizsakāmām mokām. Atbilde un miers atnāca pa citu ceļu.

1508. gadā Luteru aicina par mācības spēku pie jaundibinātās Vitenbergas universitātes turēt priekšlasījumus filozofijā. Viņš pārceļas uz Augustīnu klosteri Vitenbergā un nāk personīgā saskarē ar Augustīnu ordeņa ģenerālvikāru Dr. Johannu von Staupicu, un izvēlas viņu par savu biktstēvu. Šim notikumam Mārtiņa Lutera dzīvē bija ļoti liela nozīme. Uz viņu mokošajiem jautājumiem par Dieva žēlastību Staupics viņam vienmēr norāda uz Kristus brūcēm - uz Pestītāju, kurš miris par mums. 1509. gadā Luters atkal ir kādu laiku Erfurtē, pārraudzīdams mūku teoloģisko izglītību un arī pats vēl Erfurtes universitātē papildinādamies teoloģijas studijās. Nākamajā, 1510. gadā, sava ordeņa uzdevumā viņš dodas uz Romu. Viņš izlieto šo iespēju, lai iepazītos ar Romas baznīcām, bet ir vīlies cerībā, ka “ģenerālbikts”, pie kuras viņš Romā gāja, tam dos dvēseles mieru. Gan pateicīgs par doto iespēju iepazīties ar “svēto pilsētu”, tomēr arī lielu šaubu pārņemts, viņš atgriežas mājās.

1512. gadā Augustīnu klosteru pārstāvju sapulce Ķelnē ievēl Mārtiņu Luteru par ordeņa subprioru un Vitenbergas klostera priekšnieka vietnieku, uzdodot pārraudzīt arī ordeņa brāļu studijas. Tai pašā gadā, Staupica paskubināts, viņš noslēdz savas teoloģijas studijas un tiek svinīgi promovēts par teoloģijas doktoru, līdz ar to iegūstot tiesības Vitenbergas universitātē turēt priekšlasījumus Bībeles priekšmetos. Viņa priekšlasījumi par Psalmiem, Romiešu un Galatiešu vēstulēm saista studentus un viņā pašā noskaidro atziņu, ka Dievs pieņem grēciniekus savā žēlastībā Kristus nopelna un nevis cilvēku darbu dēļ. Dieva taisnība nav tiesātāja un atriebēja taisnība, bet Dievs piešķir to tam, kas ticībā pieķēries Kristum. Kādā vēstulē (Georgam Spenleinam) viņš raksta: “Tāpēc, mans mīļais brāli, mācies (pazīt) Kristu, un proti, Krustā Sisto. Man kļuva tā, it kā es būtu gluži no jauna piedzimis un pa atvērtām durvīm iegājis paradīzē. Visa Bībele man pēkšņi ieguva citu izskatu. Ja es agrāk biju nīdis vārdus “Dieva taisnība”, jo mīļāki un saldāki man tie kļuva tagad. Tā šie apustuļa vārdi man kļuvuši īstenībā par paradīzes vārtiem”.

1515. gada maijā ordeņa ģenerālsapulce ieceļ Mārtiņu Luteru par iecirkņa vikāru, kuram padoti vairāki klosteri. Izdarot vizitācijas un sarakstoties ar klosteriem, Luterā, pašam neapzinoties, veidojas un nobriest viņa reformatora uzskati, kuri nenovēršami kādu dienu arī atrod savu izpausmi Tas notika vispirms tā sauktajā “atlaižu strīdū”.

Atlaižas, kuras ar uzbāzīgu ieteikumu izplatīja dominikāņu mūks Tecels, sagādādams prāvus līdzekļus Romai un Maincas arhibīskapam, solīja to ieguvējiem grēku piedošanu un izpestīšanu no šķīstīšanas uguns. Bet līdz ar to tās ārkārtīgi negatīvi ietekmēja dvēseļu kopšanu draudzēs, ko Luters, ar lielu nopietnību pieiedams bikts un grēku piedošanas jautājumam, sajuta kā ļoti smagu traucējumu un sajukuma radīšanu savā garīgajā darbā. Nemierā ar to bija daudzi garīdznieki un pat bīskapi. Nemierā bija arī tie laicīgie valdnieki, no kuru zemēm aizplūda lieli līdzekļi. Lai rastu skaidrību šai sarežģītajā stāvoklī, Luters Visu Svēto dienas priekšvakarā, 1517. gada 31. oktobrī, pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm piestiprināja rakstu latīņu valodā, kas saturēja 95 tēzes, uzaicinot - pēc tai laikā vispār pieņemta paraduma - zinību vīrus uz disputu šai jautājumā. Šis pats par sevi šaurākā lokā domātais pārrunu ierosinājums vienā mirklī kļuva par sviru, kas izcēla katoļu Baznīcu no tās gadsimtiem ilgā, ierastā dzīves plūduma un tradīcijām. Ārkārtīgā ātrumā “itkā paši eņģeļi būtu bijuši to izplatītāji” - 95 tēzes izplatījās pa visu Vāciju un Viduseiropu.

Kas bija tā pasaule, kurā šīs “eņģeļu nestās” tēzes iešķēlās kā zibens un nodārdēja kā pērkona grāviens? Roma! “Esi sveicināta, tu svētā Roma!” - tā, ceļos kritis un rokas augšup pacē-lis, izsaucās Mārtiņš Luters, reiz ieraudzīdams šo pilsētu. “Es neatdotu ne par simt tūkstošiem guldeņu to, ka esmu Romu redzējis, lai arī tās lielās negantības nemaz visas nezinu. Jā, taisna un svēta tā ir svēto mocekļu un viņu asiņu dēļ, kas tur izlietas! Bet tās Romas vairs nav. Neviens nespēj ticēt, kādu grēku un kauna lietu pilna tā tagad … Ja ir kāda elle, tad Romai jābūt uz tās uzceltai, jo visi grēki tur savā spēcīgākajā izpausmē … negantākā alkatība, Dieva nicināšana, atbaidoša elkdievība …” Kad vēlāk, Reformācijas notikumu karstumā, Luters atļāvās pāvestu nosaukt par “Romas vilku”, tas nebija tik viņa sarūgtinājuma vai sašutuma dēļ vien. Veselu pusgadsimtu Pētera krēslā nomainās necienīgi Baznīcas vadītāji: pasaulīgi, greznuma mīlētāji, izšķērdīgi cilvēki, kuriem nebija sveši nekādi grēki. Greznība un izšķērdība meklēja ceļus līdzekļu iegūšanai. Pāvests Inocenls VIII (1482—92) ikgadus saņēma 40 tūkstošus dukātu no kristīgās pasaules visniknākā ienaidnieka turku sultāna Bajazeta II par “pakalpojumu” sultānam, turot gūstā tā brāli, troņa tīkotāju. Visi augstākie Baznīcas amati bija pērkami par lielu naudu. Pāvests Jūlijs II izsludina atlaižas, kas “derīgas” pat mirušo dvēseļu glābšanai no šķīstīšanas uguns - lai varētu Romā celt vecās sv. Pētera baznīcas vietā jaunu, greznāku. Šīs atlaižas, atjauno arī viņa pēctecis Leons X (1513—21), un šī pāvesta laikā tad. arī Luters pieteic savu disputu par atlaižām. No pāvestiem un viņu dzīves veida daudzkārt neatpaliek arī augstākā garīdzniecība, samaitāšana sniedzas uz leju bieži līdz pat klosteriem.

Lutera tiešais garīgais priekšnieks bija Magdeburgas un Maincas arhibīskaps, kardināls Albrehts, cilvēks bez jebkādas teoloģiskas izglītības un bez izpratnes un intereses garīgās dzīves lietās. Viņa brālis, Brandenburgas kūrfirsts, panāk viņa iecelšanu par Magdeburgas arhibīskapu vēl pirms tas iesvētīts priestera kārtā, kad viņam tikko 23 gadi. Gadu vēlāk, 1514. gadā, pret lielu samaksu pāvests viņam piešķir klāt arī Maincas arhibīskapiju; un tā, 24 gadu vecumā, iemantodams Vācijas viscienījamāko garīgo amatu ar svētā Bonifācija sēdekli, viņš kļūst par milzīgas teritorijas - kas sniedzas no Ziemeļjūras līdz Alpiem garīgo un pa daļai arī par laicīgo valdnieku, nododamies mākslām, pasaulīgai dzīvei un - relikviju krāšanai. Savā Dombaznīcā Hallē Albrehts savācis 8933 relikvijas, kas garantēja viņu aplūkotājiem un godinātājiem atlaižas uz gandrīz 40 miljoniem gadu … Izšķērdīga, pasaulīgā dzīve un parāds pāvestam prasīja lielus līdzekļus, un tāpēc ar lielu enerģiju viņš veicināja atlaižu pārdošanu, bet ienākumi dalīti nāca kā viņa, tā pāvesta rīcībā. Savā amatā nolikts vadīt gandrīz visas Vācijas garīgo dzīvi, arhibīskaps Albrehts varēja kļūt par lielu svētību savam laikmetam, ja kaut cik būtu papūlējies izprast “mūku ķildas”, kā viņš nicīgi sauca Mārtiņa Lutera disputus ar viņa pretiniekiem. Apkaitināts par zudušajiem atlaižu ienākumiem, viņš kļuva par pretinieku lietām, kuru būtība viņam palika sveša un nesaprasta.

Notikumi pēc 31. oktobra risinājās strauji un neatturami, apņemdami arvien tālākus apvidus un plašākas aprindas. No vienas puses, spēji un spēcīgi sakustējās vecās kārtības aizstāvētāji, pūlēdamies apturēt jauno kustību; no otras puses, strauji un neatturami cēlās jaunie, atjaunošanu prasītāji spēki un cīnītāji. Mārtiņš Luters pēkšņi bija ierauts spēcīgā pasaules notikumu straumē, arvien vairāk un plašāk ierosināts doties kristīgās Baznīcas dzīves un mācības jautājumu noskaidrošanā un pārvērtēšanā, arvien vairāk ieiedams reformu dziļumā, arvien asāk un konsekventāk izceldams viņu nepieciešamību. Arvien spēcīgāki un asāki kļuva cīņas vārdi un paņēmieni. Sākotnējām diskusijām ar atlaižu aizstāvjiem bija vairāk polemisks raksturs, neskopojoties no abām pusēm ar spēcīgiem, pat rupjiem izteicieniem. Kad šiem pirmajiem mēģinājumiem atspēkot Mārtiņa Lutera uzskatus nebija panākumu, pret viņu vērsās visa Romas garīgā vara un arī tās ietekmētā laicīgā vara.

Jau 1517. gadā kardināls Albrehts iesniedz Romas kūrijai sūdzību pret Luteru par “jaunu mācību” izplatīšanu. Lutera uzstāšanās pret atlaižu izplatītāju, dominikāņu mūku Tecelu, ierosināja Dominikāņu ordeni iesniegt 1518. gadā pret viņu apsūdzību ķecerībā. Mēģinājums uzaicināt Mārtiņu Luteru uz Romu, kur viņu būtu sagaidījis Husa liktenis, atdūrās uz viņa zemes, valdnieka, Saksijas kūrfirsta Fridriha Gudrā pretestību, kurš negribēja pazaudēt savas jaundibinātās Vitenbergas universitātes izcilo profesoru. Nebija sekmju arī augstu amatu piedāvājumiem.

Galīgais lūzums nāca 1520. gadā, kad Dr. Johana Ecka ierosmē Roma vērsās pret Luteru lielā asumā. 1520. gada jūnijā izdotā pāvesta bulla “Exsurge, Domine” nosoda Mārtiņa Lutera mācības, liek sadedzināt viņa rakstus un piedraud viņam ar izslēgšanu no Baznīcas, ja tas noteiktā laikā neatsauks savas mācības. Lutera atbilde nāca ar trim nelieliem, bet visai nozīmīgiem rakstiem tai pašā gadā:

    1.”Vācu tautības kristīgajai dižciltībai - kristīgās dzīves, labošanai” - augustā,
    2.”Par Baznīcas Bābeles gūstu” - oktobrī un
    3.”Par kristīgā cilvēka brīvību” - novembrī,

kuros ietverti uzskati kā kristīga cilvēka, tā arī visas tautas tikumiskās, ticības un ārējās dzīves labošanai. Simboliski šo lūzumu vēl apstiprināja pāvesta draudu bullas sadedzināšana 10. decembrī Vitenbergā pie pilsētas vārtiem, universitātes mācības spēku un studentu klātbūtnē. Uz to sekoja 1521. gada 3. janvārī pāvesta lāstu bulla un uzaicinājums Luteram ierasties Vormsā, Valsts sapulcē, viņa lietas izspriešanai. Saksijas kūrfirsts Fridrihs bija licis Luteru brīdināt no šī ceļojuma, kas nozīmēja viņam tiešas dzīvības briesmas, uz ko Luters kūrfirsta sūtnim esot atbildējis, ka “… ja ari Vormsā būtu tik daudz velnu, cik dakstiņu uz jum-tiem, es tomēr gribu turp doties …”; 16. aprīlī viņš ierodas. Vormsā, kur nākošajās dienās viņu pārklaušina.

Ilgās nopratināšanas un pārrunas noslēdzas 18. aprīlī ar Mār-tiņa Lutera beigu runu:
“Ja Ķeizariskā Majestāte, kūrfirsti un firsti prasa no manis vienkāršu, vientiesīgu, īstu atbildi, tad gribu to dot bez ragiem un zobiem. Es atsaukšu tikai, ja es tiktu pārliecināts un pārspēts ar svēto Rakstu liecībām vai atklātiem, skaidriem un gaišiem pamatojumiem - jo es neticu ne pāvestam, ne konciliem, jo kā gaišā dienā ir skaidri redzams, ka tie bieži ir maldījušies un nonākuši pretrunā paši ar sevi. Un tā kā mani ir pārliecinājuši Svēto Rakstu vārdi, kurus esmu pieminējis, mana sirdsapziņa ir Dieva Vārda gūstā - es nevaru un negribu neko atsaukt, jo nav ne droši, ne ieteicami darīt kaut ko pret sirds-apziņu. Šeit es stāvu, es nevaru citādi. Dievs, palīdzi man! Āmen.”

Šīs nelokāmās nostājas dēļ ķeizars Kārlis V 26. maijā,  tā sauktajā “Vormsas ediktā”, pasludināja Mārtiņu Luteru ārpus likuma. Baznīcas lāstam klāt nu pievienojās arī laicīgā likuma bardzība, kas jau nozīmēja tiešus nāves draudus. Par glābēju briesmās kļuva Saksijas kūrfirsts hercogs Fridrihs Gudrais. Nevarēdams atklāti nostāties pret ķeizaru un Valsts sapulces lēmumu, viņš arī nevarēja ļaut savam iecienītajam profesoram atgriezties atpakaļ Vitenbergā. Kad Luters ar saviem ceļa biedriem bija atceļā no Vormsas, kādā vietā tam “uzbruka” bruņoti vīri, kas to sagūstīja un aizveda uz Vartburgu, uz kādu no kūrfirsta pilīm. Desmit mēnešus - no 1521.g. 4. maija līdz 1522.gada 6. martam Luters pavadīja Vartburgā, neviena nepazīts un nemeklēts kā vienkāršs “karavīrs Georgs” (Junker Jörg), pasargāts no ķeizara un garīgās varas bardzības. Bija pat radusies pārliecība, ka viņš aizgājis bojā.

Šis Vartburgas trimdas laiks kā Lutera dzīvē, tā visā Reformācijas vēsturē ir visai nozīmīgs. Jau daudzos polemiskos rakstos viņš atgādina pasaulei, ka ir dzīvs, bet, pāri visam, šo kluso laiku iezīmē kāds ļoti svarīgs darbs - Jaunās Derības tulkojums vācu valodā. Ne tik savai tautai vien Mārtiņš Luters deva šo dārgo dāvanu. Svētie Raksti tautas valodā, Svētie Raksti katrā kristīgā mājā kļuva par ticības mērauklu un dzīves pamatu visur tur, kur iesniedzās Reformācijas viļņi. Notikumi, kas izraisījās ticības un uzskatu pretešķībā, spieda Luteru pret viņa hercoga gribu atstāt drošo Vartburgas patvērumu un atgriezties Vitenbergā, kur to gaidīja nopietnas cīņas ar sektu novirzieniem, dievnamu iekārtu postītājiem, ar pārmērību un patvaļas gariem. Šai laikā notiek arī Lutera nošķiršanās no humānisma pārstāvjiem, un iezīmējas plaisa, kas nošķīra Luteru no Cvinglija un Šveices reformācijas virziena. Galīgā nošķiršanās piepildījās 1529. gadā Mārburgas disputā, svētā Vakarēdiena izpratnes jautājumā. Līdztekus garīgajām strāvām bija izraisījušies arī lieli notikumi saimnieciskā, sociālā un politiskā dzīvē. 1524.—25. gados visu Vāciju spēcīgi saviļņoja plašie zemnieku nemieri, kuru pamatā bija zemnieku protests pret viņu beztiesisko stāvokli. Luteram uzstājoties pret varmācībām, stipri cieta viņa popularitāte zemnieku vidū.

1525. gads ir arī pagrieziena gads Mārtiņa Lutera personīgajā dzīvē. 13. jūnijā viņš salaulājās ar Katrīnu fon Boru, kura kopā ar astoņām citām mūķenēm 1523. gadā izstājusies no Nimbšenas klostera. Šim tīri personīgās dzīves notikumam tomēr bija liela ietekme uz Reformācijas gaitā topošo evaņģēlisko Baznīcu. Bija sarautas pēdējās saites ar mūku kārtu. Priekšzīmīgā un uzticīgā Luteru laulības un ģimenes dzīve kļuva par priekšzīmi kristīgai mājas dzīvei un īpaši garīdznieka ģimenes dzīvei evaņģēliskā garā. Luteru māja kļūst par centru, kurā nepārtraukti nāk un iet, un uzturas draugi, Reformācijas darbinieki, ticības dēļ vajātie, studenti. Katrīna ar savu saprātību un čaklumu prata pat ierobežotajos apstākļos, šauriem līdzekļiem vadīt lielo saimniecību un iekārtot mājīgi plašās klostera telpas, kas Luteru ģimenei bija piešķirtas par mājokli. “Mums neklājas samantot bagātību”, mēdza sacīt Luters, visu savu mūžu atraidīdams piedāvātos, bagātīgos honorārus par viņa daudzajiem rakstiem. Skarbajās un nepārtrauktajās cīņās ierautajam reformatoram viņa māja un ģimene bija miera un atspirguma vieta. Bērni Lutera uzskatā - visaugstākās Dieva svētības dāvanas. Luteru ģimene bija dzimuši trīs dēli un trīs meitas. Aizkustinošas savā sirsnībā ir viņa vēstules bērniem, dziļas ir sāpes šķiroties no divām meitenītēm, kas mira bērnībā. Ģimenes un bērnu pulciņā ir arī tapušas skaistās, Lutera paša sacerētās dziesmas Ziemassvētkiem – “No debesīm es atnesu”, “Raug` kā tur Dieva eņģeļi”. Ap galdu sapulcētā, kādreiz it prāvā pulka vidū pie vienkāršās maltītes, ir tapušas Lutera “galda runas”, kur cauri satura nopietnībai uzdzirkst viņa asprātība un humors. Skaudrās cīņas ar uzskatu pretiniekiem dažbrīd izraisīja lielus asumus un pat skarbas rupjības, bet tā bija laikmeta īpatnība, kas raksturoja vienlīdz abas pretējās puses.

Lielie pasaules notikumi nepalika bez ietekmes uz Reformācijas norises gaitu. Cīņās par varu Itālijā pāvesta Klēmenta VII nostāšanās ķeizara pretinieku pusē 1526. gadā pasargā evaņģēliskos no ķeizara centieniem ar varu tos piespiest atgriezties vecajā ticībā. Ķeizars, savukārt, cenšas iebaidīt pāvestu ar prasību sasaukt vispārēju koncilu ticības lietu izšķiršanai. 1527. gadā ķeizara karapulki ieņem un briesmīgi izlaupa Romu. Tam visam pāri vēl nāk lielās turku briesmas. 1526. gadā kaujā pie Mohačas turki sakauj ungāru karaspēku un pārpludina visu Ungāriju. Jau 1529. gadā turku sultāns Solimāns ar savu karaspēku aplenc Vīni. Turki ir pašā Eiropas sirdī. Kristīgā pasaule nodreb draudošo briesmu priekšā. Visā šai notikumu jūklī nebija iespējas nodoties “ķeceru” lietām un pildīt Vormsas edikta lēmumu par Lutera apcietināšanu un “jaunās ticības” apspiešanu.

Luters šai laikā daudz darbojas evaņģēliskās Baznīcas izveidošanas un iekšējās nostiprināšanas darbā Saksijā un citos Vācijas novados. Viņa korespondence aptver turpat vai pusi Eiropas. Arī Rīgas rāte, kas jau pašos Reformācijas kustības sākumos raksta atzinības pilnas vēstules “lielajam pravietim”, saņem tikpat sirsnīgas vēstis atpakaļ, skubinot palikt īstajā ticībā. Rīgai viņš arī veltī savu 127. Dāvida dziesmas izskaidrojumu. 1526. gadā Luters izdod dievkalpojuma kārtību tautas valodā. Tas ir vizitāciju laiks - viņš pārrauga skolu un Baznīcas dzīvi Saksijā. Šo vizitāciju iznākumā top Mārtiņa Lutera Mazais katķisms (1529), lai novērstu lielos trūkumus un neizpratni garīgajās lietās. Tam drīz seko arī plašākais Lielais katķisms un 1534. gadā - visas Bībeles tulkojums tautas valodā. Šis ir arī tas laiks, kad tapusi viņa celsmīgā, ticības spēka pilnā dziesma “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”. Šai cīņu un darbošanās laikā noskaidrojās un tapa evaņģēliskās Baznīcas pamati un ticības veidotāji un kopēji spēki: dievkalpojums tautas valodā, Svētie Raksti, dziesmu grāmata un Mazais katķisms katrā kristīgā ģimenē un mājā. Katrā tautā un zemē, kur vien cēlās ticības atjaunošanās un skaidrošanās kustība arī ārpus Reformācijas zemes, šīs mantas dabīgi un nepieciešami kļuva par atjaunotās ticības dzīves pamatu.

1530.  gadā, pēc ilgas prombūtnes, ķeizars Kārlis V ir atkal Vācijā, lai vadītu vasarā noturamo Valsts  sapulci Augsburgā. Tai vajadzēja izšķirt ticības lietas galīgā veidā. Pasaules notikumi un stāvokļa nopietnība vairs neļāva ķerties pie rupjiem varas līdzekļiem. Bija jādomā par strīdus jautājumu izšķiršanu sarunu ceļā. Tam piekrita arī Saksijas kūrfirsts. Luters, vēl atrazdamies zem garīgā un laicīgā soda drauda, Augsburgā personīgi ierasties nevarēja. Uzturēdamies Koburgas pilī, viņš sekoja sarunu norisei, dodams padomus saviem līdzstrādniekiem un tos drošinādams.

1530. gada 25. jūnijā Saksijas kanclers Valsts sapulces priekšā vācu valodā nolasīja Augsburgas ticības apliecību, kurai bija ietverti “jaunās” - evaņģēliskās ticības pamati, un kuru pieņēma topošās evaņģēliskās Baznīcas kā Vācijā, tā ārpus tās. Bija noslēdzies Reformācijas pirmais, sākuma posms. Tālākie notikumi izpaudās ilgstošās un asās politiskās un teoloģiskās cīņās Vācijā un  visā  Eiropā. Mārtiņš Luters vairs nebija notikumu centrā. Viņa vietā bija stājušies teologi, valdnieki, karavadoņi. Tika retumis viņš izbrauc no Vitenbergas, kur viņš ir joprojām iecienīts sprediķotājs un profesors. Viņa mājai nepārtraukti plūst cauri viņa draugu, cienītāju, padoma meklētāju straume. Viņa atvērtā sirds un māja ir kļuvušas par sakāmvārdu. Viņš patver savā mājā un uzaudzina līdz ar saviem bērniem vēl vienpadsmit bāriņus - savu mirušo māsu bērnus. Ļoti rosīgs ir viņa garīgās rakstniecības darbs šai laikā, bet arī miesīgais vārgums liek sevi arvien biežāk un spēcīgāk manīt. Arvien biežāk sāk atkārtoties smagas saslimšanas un lielas sāpes. Bet tās nespēj mazināt un ietekmēt gara spēku un rosmi. Kādā no smagas sa-slimšanas brīžiem 1537. gadā top viņa dziesma “Kungs, savu Vārdu mums uzturi”. Ļoti liels un bagāts ir Mārtiņa Lutera atstātais garīgo dziesmu mantojums; tās tagad tulkotas un dziedātas visdažādākajās pasaules tautu valodās, ir kļuvušas par celsmes avotu un dziesmu grāmatu pamatu visām evaņģēliskajām Baznīcām. Savā 1539. gadā izdotajā rakstā “Par konciliem un Baznīcām”  Mārtiņš Luters,  raksturodams patieso Baznīcu, uzrāda šādas viņas pazīmes: «. .. (Viņai ir:)

Svētais Dieva Vārds,
Kristības sakraments,
Altāra sakraments (Sv. Vakarēdiens),
Atslēgu turēšana (Grēku nožēlas sakraments, piedošana, atrai-sīšana),
Baznīcas amati,
Dievkalpojums - lūgšana, Dieva slavēšana un pateicība,
Svētais Krusts ciešanas, pārbaudes, vajāšanas”.

Beidzamajos mūža gados vēl top viņa asie raksti pret pāvestu un pret jūdiem. Uzaicinājumu uz koncilu, ko beidz 1545. gadā pāvests ir nolēmis sasaukt Tridentā, Mārtiņš Luters noraida un raksta (Amsdorfam): “Man nerūp ne Valsts sapulces, ne koncili, priekš tiem man nav ne ticības, ne cerības, ne arī līdzdaļas. Niecību niecība vien”. 1545. gada 17. novembrī viņš pabeidz universitātē priekšlasījumus par 1. Mozus grāmatu (Genesis). “Te nu ir mīļā Genesis. Lai mūsu Kungs un Dievs dod, ka pēc manis to kāds labāk izdarītu. Esmu vājš, nespēju vairāk”.

1546. gada 17. janvārī Luters Vitenbergā sprediķo pēdējo reizi un 23, janvārī dodas   uz Eislebeni, savu dzimto pilsētu, lai izšķirtu Mansfeldas grāfu mantojuma strīdu, un jau ceļā nopietni saslimst. 14. februārī strīds ir izšķirts, un izlīgums panākts. Luters šai  laikā vēl četras reizes sprediķo Eislebenē, bet jau 16. februārī slimība atkal atkārtojas, 18. februārī slimības lēkmes vēl pastiprinās. Ārsts un sapulcētie draugi, neraugoties uz visu iespējamo palīdzību un aprūpi, nojauš, ka tuvojas nāve. Mārtiņš Luters, kurš jau pirms daudz gadiem bija bieži ilgojies pēc atraisīšanas, to tagad skaidri jūt. “Es pateicos Tev, Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, ka Tu man esi atklājis Tavu mīļo Dēlu, kuram esmu ticējis, kuru esmu mīlējis, apliecinājis un kuru esmu pasludinājis. Mans Kungs, Jēzu Kristu, novēlu savu dvēselīti Tev. Ak, Debesu Tēvs, es zinu, ka, no šīs miesas atraisīts, es būšu pie Tevis mūžīgi. Tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai tie, kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu   mūžīgo   dzīvību”, un viņš vēl turpināja: “Mums ir Dievs, kas mums palīdz, un Dievs tas Kungs, kas izved no nāves” (Ps. 68, 21). Juzdams savu atraisīšanās brīdi, viņš vēl trīskārt saka: “Tavās rokās es nododu savu garu, kas Tu mani esi atpestījis, Tu uzticīgais Dievs”.

Kad Luters apklusa, Dr. J. Jonass vēl viņam stiprā balsī vaicāja: “Cienījamo tēv, vai jūs gribat mirt Kristū Jēzū, un vai jūs apliecināt to mācību, ko Viņa vārdā esat turējis?» - Skaidri un noteikti nāca viņa atbilde: «Jā». - Lielā mierā un klusumā Mārtiņš Luters slēdza savas acis.

Lutera miesas goda sardzes pavadībā no Eislebenes pārved uz Vitenbergu. 22. februārī, visai Universitātei ar tās mācību spēkiem un studentiem, tuviniekiem un daudziem dižciltīgiem, un vai visai Vitenbergāi klātesot, dziļā aizkustinājumā Luteru apbedī pils baznīcā, pie kuras durvīm viņš savā laikā bija piestiprinājis aicinājumu nopietnām pārrunām garīgās dzīves jautājumos, tā iemezdams to gara dzirksti, kas, uzliesmodama, ar savu uguni apņēma puspasauli.

***

Kāds Lutera draugs — Erasms Alberuss - saka: “… Viņš bija vīrs, kas spēja Dieva dusmas savaldīt. Neviens nespēja uzticīgāk un nopietnāk Dievu lūgt un piesaukt, neviens neprata labāk mierināt, neviens labāk sprediķot. Viņš bija vīrs bez viltus. Meļiem un divkosīgajiem viņš bija nelaime. Godīgos viņš mīlēja, skopumu  viņš nīda, augstprātībai viņš bija ienaidnieks. Dzēruma skurbumu  un netiklību viņš nepazina. Dusmas pie viņa nemanījām, izņemot, kad viņš bija iededzies cīņā ar pavesta un sektu ļaudīm, bet tur redzējām Svētā Gara, ne cilvēka  dedzību. Viņam bija atklāta seja un vanaga skats, savā augumā viņš bija glīts cilvēks. Viņš bija labs mūziķis; viņam bija laba, skaista, skaidra balss dziedot un runājot. Kliedzējs viņš nebija. Glezniecības un ērģeļu spēles daiļās mākslas viņš  mīlēja. Visu   kopā saņemot, kad nu mūsu Kungs un Dievs bija gribējis šai pasaulei atklāt sava Evaņģēlija brīnišķo gaismu, Viņš izvēlējās vīru pēc Savas sirds un, uzticot viņam tik lielu darbu, kāds kopš apustuļu dienām virs zemes nekad nav redzēts, ir piešķīris viņam visas šīs skaistās dāvanas”.

Vērtējot Mārtiņa Lutera dzīvi un darbu, sarakstīts neskaitāms daudzums grāmatu un rakstu gan no viņa piekritēju un cienītāju, gan no viņa pretinieku un kritiķu puses. Ir grūti tiem pievienot kaut ko, kas nebūtu jau daudzkārt un rūpīgi apcerēts. Bet, tuvojoties Lutera mūža gadu iezīmīgai atcerei, varam gan vaicāt, ko mums un visai kristīgai pasaulei nozīmē Mārtiņš Luters šodien? Laika atstatums ļauj kādreiz lietas skatīt plašākā kopsakarā, laika plūdums aizskalo acumirklīgo un nesvarīgo, atstādams būtisko. Tā arī Mārtiņa Lutera izvērtēšanā ir nākuši dziļāki, nopietnāki ieskati. Izbāl kādreiz skaļi paustais uzskats par “varoni, kas nebijās izaicināt pašu pāvestu un ķeizaru un drosmīgi sagraut vecos ieradumus”, tāpat izgaist arī viņa sakaitināto pretinieku zākājumi par “dumpīgo mūku, kas savas stūrgalvības dēļ nepakļāvās disciplīnai un izstājās no klostera, lai apprecētu mūķeni”. - Šīs un tamlīdzīgas valodas gaist laika un patiesības priekšā. Mēs ieraugām dziļas, neliekuļotas dievbijības un morālas stājas cilvēku, kura sirdsapziņa neļauj tam klusēt acīmredzamu vainu un trūkumu priekšā.

Savai tautai Mārtiņš Luters neapšaubāmi ir viena no viņas vēstures un kultūras visizcilākajām personībām, kuras ietekme un ierosmes veidojušas un joprojām vēl līdzi veido tautas garīgo dzīvi. Svēto Rakstu tulkojums tautas valodā, atraisīdams vācu valodu no izlokšņu ietvariem un paceldams to izteiksmes bagātībā, skaistuma pilnībā, ir kļuvis par nesagraujamu pieminekli viņa tautā. Izraisītās uzskatu cīņas, kas pusotra gadsimta pēc Mārtiņa Lutera vēl saviļņoja Eiropu, atraisīja tautās jaunus gara spēkus, deva virzienu jauniem meklējumiem pēc dziļākas patiesības izpratnes, labākas ārējās dzīves kārtības tautu dzīvē. Tautas un zemes, pārņemdamas Lutera ierosināto Reformāciju, pacēlās atjaunotā spēkā, veidojot un kopjot ticības un tikumisko dzīvi.

Mēs piederam Kristīgās Baznīcas atzaram, kas savā apzīmējumā ir ietvēris Mārtiņa Lutera vārdu. Līdz ar to tanī ietverts arī mūsu vērtējums par viņu, uzsverot mūsu Baznīcas noteikto nostāšanos Lutera un viņa Reformācijas pusē. Tas nozīme mūsu pievienošanos Mārtiņa Lutera prasībai pēc skaidrotajiem, svētajos Rakstos pamatotajiem ticības pamatiem un pēc nepārtrauktas “personīgās reformācijas” - atjaunošanās garā un dzīvē, nekādā ziņā nepaceļot pašu Mārtiņu Luteru svētā vai pravieša kārtā, kam būtu piešķirta kāda uzsvērta godināšana.

Vārdi, kurus Mārtiņš Luters ir licis savu tēžu pirmajā teikuma, paliek ne tikai kā vēsturiska atmiņa vai mantojums vien, bet kā tiešs aicinājums visai Kristīgai Baznīcai arī mūsu laikos:

«Kad mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus saka: “Atgriezties no grēkiem, jo Debesu Valstība ir tuvu klāt nākusi” (Mat. 4, 2), tad ar to Viņš ir gribējis, lai visa ticīgo dzīve būtu (pastāvīga) grēku nožēla.»

Rakstam pievienotās fotogrāfijas 

  Lutera vecāki   Luters sprediķo

  Vitenbergas baznīca

  Vartburgas pils

 Luters un citi reformatori

 Lutera kaps Vitenbergas pilsbaznīcā

 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »