Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Mirušo piemiņas diena

« atpakaļ

Materiāls no mācītāja Jāņa Šmita arhīva. Digitliēts 2020.gadā (O. Skrodelis, M. Ziemelis). Valodas redakcija: Anita Freiberga. Pēc digitalizēšanas nodots Ilmāram Rubenim.

Sprediķis
Mirušo piemiņas dienā Mežaparka draudzē. 21.11.1992.

Ebr.2,9.14-15
‌“Bet mēs redzam Jēzu, kas īsu laiku bija padarīts mazāks par eņģeļiem, nāves ciešanu dēļ ar godu un slavu vainagotu, lai Dieva žēlastībā būtu baudījis nāvi par visiem.. Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu, un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā.

Dziesmas
‌475, 596, 779, 171:1-8, 553:3-5, 618

Vārdi pirms sprediķa:
‌Slavēts lai ir Dievs mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs. Apžēlošanās Tēvs un visas iepriecas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās. Āmen

Mēs redzam Jēzu godībā.

Mīļā draudze, ļoti daudz cilvēku arī skatās savā dzīvē atpakaļ un raugās vēl galā uz tiem, ar kuriem ir bijuši saistīti šinī dzīvē, kopējā ceļā, kopējā darbā, kopējā mīlestībā.


Mirušo piemiņas diena mūsu tautā sevišķi piesējusi cilvēku domas un skatus pie šī pagājušā un pagātnes lietām. Un tanī pašā laikā līdzi ņemot arī kādu citu domu - daudziem ne mazāk skumju un sāpīgu - pagātnes atmiņas. Un arī skatu uz priekš, šo rūgto patiesību pie kapu kopiņas stāvot: šodien tev, rītu man. Cilvēki stāv nāves priekšā, visi bez izņēmuma. Viņā (t.i. nāvē – J.Š.) ir šī nenovēršamība, ka mēs katrs ar viņu sastapsimies. Lai cik ļoti tas būtu nevēlami, lai cik ļoti par to cilvēki negrib domāt. Un arī kas lielā tāda visu lietu atraidībā grib no sevis atvairīt šīs domas. Kaut kur pašā dziļākajā dziļumā šī drebošā sāpīte, šī baile guļ. Un kādreiz vajag kādai mazai ierosmai nākt, kad viņa paceļas uz augšu bailēs un izmisumā. Nāve! Visiem spēkiem cilvēki no viņas vairās. Vai tā ir nedomāšana, vai tā ir aizmiršanās, vai tā ir arī šī rūgta samierināšanās: nu, kad arī nāk, tad ar to viss jau ir cauri, un tas ir reiz jāpieņem. Nāve nav noslēgums. Nāve ir tikai sākums kaut kam daudz lielākam nekā tas, ko mēs esam atstājuši aiz sevis. Mēs stāvam lielās neziņas – lielās necaurredzamās tumsas priekšā, tieši tā tas rādās daudziem cilvēkiem. Mūsu domas apzināti vai neapzināti Viņam pievelk šī nenovēršamā nāves ziņa. Un šodien mēs taču esam kristīgā draudze. Un mūsu skats šodien pievēršas ne tikai tam, kas mums ir bijis pagātnē, bet arī tas, kas mums priekšā vēl stāv nenovēršams, nemīlams, negribēts, baiļu pilns. No kura slimnieks cenšas atvairīties, meklēdams veselību, no kuras mirējs meklē vēl glābiņu, kaut kādos brīnuma paņēmienos, lai tikai nezaudētu šo pavedieniņu, šo dzīves pavedieniņu, kuru viņš domājas, ka viņš tur tik droši. Šīs bailes, no kurām daudzi cilvēki nav brīvi. Un šī diena un šīs citas dienas paiet, it kā vērojot to, kas zūd un ko nevar atpakaļ vairs atsaukt.


Skumjas pazina ļoti labi arī mūsu tauta, kad viņa nepazina Kristus evaņģēlija. Un viņa dziedāja sāpīgi par bārenīti, kas grib pacelt velēniņu, zem kuras ir tēvs un māmiņa. Tur viņa dziedāja par bārenīti, kas tek un nevar panākt, tāpat kā sauli nevar panākt, un to, kas ir aizgājis. Mēs esam pievērsušies sev, mēs ciešam un mums ir bailes. Mūsu domas šodien pievēršas tur, kur apustulis mums to rāda. “Mēs redzam Jēzu, kas īsu laiku bija padarīts mazāks par eņģeļiem. Nāves ciešanu dēļ ar godu un slavu vainagotu, lai Dieva žēlastībā būtu baudījis nāvi par visiem.” (Ebr.2:9)


“Tas ir atsvabinājis mūs, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā.” (Ebr.2:15) “Iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir velnu.” (Ebr.2:14) Kas ir šīs lielās bailes? Tas ir šis velna padoms un viņa darbs pie mums. Kas mums liek meklēt nāves ceļu tur, kur velns to ir nospraudis un paredzējis? Tas ir grēka ceļš. Šis ir ierocis viņa rokās, un šis iznākums ir tas, uz ko viņš cerē un gaida. Un pilns šī iznākuma, pēc šī šķietamā nobeiguma - nāves - viņš priecājas par cilvēka pazudamību, ne tikai laicīgajā nāvē, bet arī mūžīgajā pazušanā. Jo viens no tiem padomiem, ko ļaunais dod, ir tas: “Baudi savu dzīvi, izbaudi katru dienu, jo vēlāk būs par vēlu, tev būs jāguļ smiltīs.” Šo velna padomu tik labprāt cilvēki savā spītībā pret Dievu un savā slikti apslēptajā izmisumā meklē kā zāles pret nāvi. Bet patiesībā viņi tās saņem vēl lielākā mērā un pilnīgāk, viņi saņem to nāvi jau šeit, kur ir sacīts: “Tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris.” (Atkl.3:1) Mēs lūkojamies Jēzū, kas pats kļūdams mums līdzīgs īsu brīdi, lai viņš varētu uzņemties šo cīņu, šo lielo savu uzdevumu - satriekt to, kas mūs nāves baiļu dēļ grūž verdzībā, izmisumā un kalpībā tumsas spēkam. Šis ir tas (vai šis ir tas) brīdis, kurā mēs stāvam atvadīdamies, vai stāvam pieminēdami, kā tas ir šodien, vai arī raugāmies paši savā gājumā, vai jūtam sevī šo atgādinājumu, kas kādreiz piepildīsies. Mēs, Kristus ļaudis, lūkojamies Jēzū Kristū, kas ir nācis mūs atbrīvot no nāves, no grēka, no velna varas. No nāves. Šos nāves pinekļus Viņš sarausta jau šeit - šīs dzīves laikā. Viņš sarauj to cilvēka dvēselē, kas bailēs un izmisumā meklē sev glābiņu visādos neceļos un postā. Sarausta šos pinekļus ap tiem, kas savā izmisumā meklē aizmiršanos un izklaidēšanos pie grēka ceļiem un pie velna padomiem. Viņš sarausta šos pinekļus tur, kur tumsas kungs mums iečukst ausī: “Tu mirsi un nebūs pēc tam vairs nekas, tu iznīksi, paliksi par zemi un nekas pēc tam vairs nebūs. Tavai dzīvei nav nekāds jēgas, taviem sasniegumiem un darbiem nav nekāds vērtības, tu pats neesi nekas, jo tu paliksi par pīšļiem.” Un arī pret šo izmisumu, un arī pret šīm bailēm mūsu Kungs un Pestītājs nāk ar to spēku, saraustīdams šos pinekļus ap cilvēka domām un jūtām, un sirdi. “Es nemiršu, bet dzīvošu un izteikšu tā Kunga vārdu.” (Ps.118:17) Nāve nav atvairāma, viņa zin savu laiku. Mēs viņas laiku nezinām. Mēs nezinām to, bet tas ir nenovēršams. Reiz mēs ar viņu sastapsimies, bet viņa nenoslēdz neko. Viņa ir tikai kādas durvis. Caur viņām mēs ieejam vēl mums pilnīgi neapjaustajā dzīvības pilnībā un godībā. Nav vajadzīgas šīs atvairības. Mūsu tautā beidzamajā laikā ir uzdīgusi kāda indīga sakne, atvesta no Indijas. Un tagad ir pārņēmusi taisni šādu gudru un domātāju, un sapratēju cilvēku prātus. Atkal piedzimšana. Cilvēks nevar tikt pilnīgs šinī vienā dzīvē, bet kad viņš būs miris, tad viņa dvēsele pāries atkal jaunā radībā un tā tālāk u.t.t. Kas ir izdomājis šīs lietas! Kam velns ir iedvesis šo padomu? Kādam cilvēkam, kuram ir velns iedvesis kādu citu lielu domu: “Baudi šo dzīvi, neaizej no viņas, ko tu vēl tagad neesi izbaudījis, tu atkal piedzimsi par jaunu un baudīsi tālāk, ko tu vēl neesi izdzīvojis, izmēģinājis un iztrakojies, to tu varēsi turpināt pēc sirds patikas tālāk”. Kāds velna darbs! Atvairīt cilvēku no tā, kas viņam priekšā stāv kā visnopietnākais, kā vislielākais, kā visbrīnišķīgākais. Atraut viņu no cerības uz mūžīgo dzīvību, atraut viņu no Dieva patiesības, kas stāv šādiem maldiem pretim, atraut cilvēku no dziļas garīgas nopietnības un glaimot viņa baudkārei, dzīvot kārei, iegribu kārei. Viņš ir nācis, lai iznīcinātu to, kam ir nāves vara, proti, velnu. Mūsu Kungs un Pestītājs ir cietis pats nāvi un gājis šo ceļu. Un mēs šodien pāri par visu to, ko savās atmiņās turam, pāri par to, kas viss viļņo un mutuļo ap mūsu ausīm un sirdīm, cilvēcīgi domāts un skaidrots, izmisumā, bezbēdībā, nicībā vienalga kā tam visam pretī mēs savu skatu paceļam un tā kā apustulis saka: “Mēs redzam Jēzu.” Viņā ir atbilde, pie Viņa ir patiesība, atbilde uz cilvēka nemierīgās sirds bažām, bēdām un bailēm. Pie Viņa ir patiesība. Patiesība par mums pašiem. Patiesība par Tēvu debesīs, patiesība par mūžīgo dzīvību. Šī diena ir Viņa diena, pāri pār visām citām domām un pāri par visu citu, ko mēs jūtam. Lai slavēts ir Kungs Jēzus Kristus, mūsu cerība laicībā un mūžībā.

Āmen

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »