Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Dieva valstības mielasts

« atpakaļ

Materiāli no mācītāja Jāņa Šmita iedotā arhīva. Ierakstīti 2020. g. (O. Skrodelis, M. Ziemelis). Valodas redakcija: Madara Bernharda-Ādamsone. Pēc digitalizēšanas materiālus plānots nodot Ilmāram Rubenim.

-------------------------

Sprediķis Lk.14:15-24, Mežaparka draudze, 28.06.1992.

Kāds no galda viesiem, to dzirdēdams, sacīja: “Svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā! ” Bet Viņš sacīja tam: “Kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mielasta stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem: Nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais viņam sacīja: Es esmu tīrumu pircis, un man jāiet to apskatīt. Lūdzu, aizbildini mani. Otrs sacīja: Es esmu piecus jūgus vēršu pircis un eju tos aplūkot. Lūdzu, aizbildini mani. Trešais teica: Es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps, pārnācis, to atsacīja savam kungam. Tad nama tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam: Izej steigšus uz pilsētas ielām un gatvēm un ved šurp nabagus, kroplus, aklus un tizlus. Un kalps sacīja: Kungs, ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir telpas. Tad Kungs sacīja kalpam: Ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns. Jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu. ”


Dziesmas:
229 1-4 / V76
553:1-5 / V62
‌356:2/ V99
‌522:1-2/ V47
‌472:1-4/ V1

Lūgšana
‌Dievs, Svētais Gars, mēs Tevi lūdzam un piesaucam, nāc Tavā žēlastībā pie mums ar Tavām dāvanām un Tavu gaismu. Apgaismo mūs un atdari mums vārda patiesību, ka mēs saņemam un topam atdzīvināti un paši kļūstam viņas patiesības apliecinātāji, jo Tavs Vārds ir mūžīga patiesība. Āmen.Šo līdzību svētais evaņģēlijs mums uzglabā vairākos veidos. Viens no tiem ir runa par ķēniņa dēla kāzām, ķēniņa kāzu mielastu, kurā pats ķēniņš uzaicina viesus piedalīties un sūta savus vēstnešus atgādinādams, ka visas lietas ir sakārtotas, un visi lūgtie, aicinātie lūgti ierasties. Un mēs dzirdam savādu lietu, ka lūgtie viesi aizbildinās un nenāk.

Aizbildināšanās ir ļoti dažāda. Bet pārsteidzošais ir tas, ka uz tik augstu, tik lielu, tik izcilu notikumu, kā uz ķēniņa dēla kāzām, būt ielūgtam un tad atteikties nākt. Tas ir kaut kas ļoti neiedomājami savāds, ja tur neteiktu kādu smagāku vārdu. Un kas ir šie aizbildinājumi! Jā, lai uz tādu lietu neierastos, lai neierastos tik augstās viesībās un pēc tik liela uzaicinājuma, tur vajadzētu būt ārkārtīgi smagai lietai starpā, kādam nelaimes gadījumam, kad cilvēks ir sadragāts un nevar vairs pakustēt, kādai slimībai, kas viņu piesaistījusi pie slimības gultas, kaut kas tāds, kad patiesi zemestrīcē sagrūst viņa māja. Nekas mazāks. Bet aizbildinājumi ir tik ārkārtīgi nesamērīgi (vai nesvarīgi). Viens saka “Esmu pircis tīrumu, man nav vaļas. Man ir jāiet aplūkot šo manu ieguvumu. Tas ir viens svarīgs manas mantas ieguldījums, man nav šobrīd vaļas, es nevaru to iekārtot.” Otrs ir pircis vēršu jūgu. Jā, tie ir viņa darba vērši, no tā atkarājas, kā viņš strādās un kā viņš apkops savu tīrumu. Jā, bez šaubām, tas ir ļoti svarīgi: apecēt, sēt, pļaut, bet nu šinī brīdī! Vai tad tiešām nav nevienas laika spraudziņas, ka nevarētu šos vēršus atstāt uz kādu laiku citu uzraudzībā. Un viens aizbildinās ar saviem ģimenes apstākļiem. Jā, kas tad ir noticis? Viņam ir sieva. Ka viņa nevar nākt līdzi! Viņi ir tikko stājušies laulībā. Kāds liels prieks būtu ierasties tādās augstās svinībās.

Mīļā draudze, šinī līdzībā mēs vispirms noprotam kādu ļoti parastu, bet ļoti negantu lietu – cilvēki nemāk izšķirt svarīgo no nesvarīgā, nepieciešamo no nevajadzīgā, svarīgo, neatliekamāko, būtiskāko, vienreizīgo no kaut kā tāda, kas var notikt jebkurā katrā brīdī vai citā reizē. Un ka šīs lietas cilvēkus aiznes garām ļoti lielām un ļoti svarīgām lietām.

Jā, mēs domājam par to, kas tad ir aiz šīs līdzības pateikts? Kas ir šis mielasts, kas ir šis aicinājums, kas ir šis ķēniņš? Mēs saprotam to bez izskaidrojuma. Pestītājs ir runājis par to Dieva lielo aicinājumu, par to sagatavojumu, par ko viņš tā ir teicis, kur Pestītājs atkārto citiem vārdiem un saka: “Debesu valstība ir pienākusi tuvu klāt. Ienāciet viņā.” Pestītājs ir sacījis: “Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu, atveriet. Kad es ieiešu, es turēšu ar jums mielastu.” Paiet šīm lietām garām šādu iemeslu dēļ! Mēs nevaram atrast samērojumu tam zaudējumam, tai nelaimei, tai cilvēka drausmīgajai vainai, ka viņam nav vaļas, nav intereses, nav laika vissvarīgākās lietas uzklausīt un pieņemt. Un aizstāt tās ar savām blakus lietām, kuras vairs var arī neatkārtoties.

Es atkārtošu vienu notikumu, kas notika kādā mājā, kur dzīvoja māte un bija tuvu savai izdzišanai, un ap viņu, protams, ir bijuši viņas tuvinieki. Nu, tad dēls ir nevarīgs, viņš ir ieguvis kino biļeti uz kaut kādu ļoti ievērojamu filmu, kas katrā ziņā ir jāredz, un tagad ir tas laiks. Un viņš nevar taču zaudēt šo biļeti, šo iespēju, viņš dodas prom. Un kad viņš ir pārnācis pēc kādām stundām, māte ir mirusi.

Līdz tādai nejēdzībai cilvēki kādreiz nonāk, neatšķirdami būtisko no nebūtiskā. Šodien mēs to redzam mūsu dienās gandrīz vai ik uz soļa. Mēs redzam šo aicinājumu. Aicinājums ir daudz vienkāršāks savā izpausmē, aicinājums ir vienkārši Dieva namā; zvans svētdienas rītā aicina uz to vietu, kurā arī ir klāts galds, kurā arī ķēniņš aicina pie sava galda savus viesus. Kad jūs ziniet tas ir tas labākais darba laiks, kad var apkopt māju un mazgāt veļu, var apkopt savu ģimenes dārziņu, var vest uz tirgu savas svarīgās preces un mantas. To mēs piedzīvojam bieži, un piedzīvojam arī kādreiz to, ka tie aicinātie nebaudīs šo mielastu. Viņš turpat paslīd, ārdīdams mēslus svētdienas rītā, celdams savas kastes ar savām precēm mašīnā, jo svētdienās taču ir visizdevīgākais tirgus, un tad cilvēki slavē čaklo cilvēku. Čaklo savā darbā, kurš pat svētdienā nav rimis, lai vairotu savu mantu un labklājību. Un tanī pašā laikā kaut tu zinātu, ko tev patiesībā vajadzētu; bet tu jau arī zini, tas jau ir sacīts, tas tev ir atgādināts.

Otra lieta, kas mūs tā pārsteidz – tas ir tas aicinātājs un viņa vienreizīgais lielais uzdevums. Lieta negrozās šeit ap baznīcas zvanu, lieta grozās ap kaut ko daudz lielāku. Pestītājs mums runā par Dieva iežēlošanās neizsakāmi lielo dziļumu. Dievs noliecas pār cilvēku, lūgdams, meklēdams, cilvēku uzrunādams; mēs nesaprotam vairs sava Tēva vārdus, mēs paejam Viņam garām un Viņa aicinājumam un Viņa vārdam, tā kā mēs, cilvēki, paejam garām paši saviem vārdiem.

Kādā no šās līdzības tālākiem turpinājumiem Pestītājs runā par aicinātāja sodu – izrādās, lai cik pazemīgs un lai cik laipns ir šis aicinātājs, viņš ir arī spēcīgais, viņš ir arī tiesātājs. Ja cilvēks neprot to novērtēt, tad Dievs gan. Tās lietas, kuras viņš sniedz vai piedāvā, tās viņš novērtē. “Neviens no šiem aicinātajiem manu mielastu nebaudīs”, to sajutīs tad, kad būs apkopti tīrumi, pabaroti vērši, kad būs ģimenes dzīve nokārtota, un kad cilvēks izsalcis un nabags pie visas savas turības nezinās, kur savu dvēseli likt, nezinās, kā savu laiku aizpildīt, kā sevi nomierināt pie tā tārpa, kas viņu grauž, pie tās uguns, kas viņu dedzina jau tagad. Var notikt tā, ka durvis ir slēgtas, ka nekāda cita ieeja vairs nav iespējama. Vēl bargāk ir teikts līdzībā, ka šie neklausītāji, šie savu darīšanu un savu gudrību kalpi, ka viņi piedzīvo katastrofu. Viņi tiek nokauti, viņu pilsētas nodedzinātas. Arī tas notiek! Tur, kur mitas mūsu piedalīšanās pie Dieva valstības, tur, kur mēs atstājamies no tām durvīm, kur mūs aicina, mēs esam padoti neiedomājamām nelaimēm. Un ja mēs šodien piedzīvojam to, ka cilvēki tiek neskaitāmos pulkos nokauti ne jau ar zobenu, bet nokauti savos netikumos un briesmīgajos grēkos, un savstarpējā naidā. Tādā naidā, kur viena pilsēta ir nodedzināta; un kad nodeg vai visa zeme baismīgās ugunīs, tad te nav nekas cits, kā tie, kas nav sēdējuši pie Viņa galda. Tie ir baroti ar kaut ko citu. Viņu patmīlība, viņu pašiedomība, viņu pašlabuma meklējums, viņu egoisms ir iedzinis viņus beidzot tanī visas pasaules iemantošanas kārībā un postā par nelaimi citiem un par pazušanu un iznīcību sev pašiem. Arī to mēs esam redzējuši. Šīs ugunis deg, šīs pilsētas grūst, šie cilvēki savā izsalkumā un niknumā meklē raut viens no otra un cits no cita, un paliek tukšā un nelaimē, un postā. Pasaule ir iegājusi šinī atsacīšanās laikā, kad saka: “Man nevajag šī mielasta, man vajadzīgs šis tīrums, mani vērši, mana ģimene un materiālie labumi.” Tam visam nāk šis ķēnišķais atraidījums: “Lai tev notiek tā, kā tu to esi gribējis. Kļūsti nabags un nonīksti badā pie sava klātā galda, un iznīksti pie sava zelta, un sairsti savā ģimenē un savā mājā, jo tu neesi pieņēmis to, kas ir bijis tev piedāvāts.”

Jā! Kas ir šis mielasts? Mīļā draudze, šeit lūdzam mēs šinī un līdzīgā vietā kristīgās draudzes vienkāršībā, pazemībā, šķietamajā nabadzībā. Mēs esam pulcināti pie kāda ķēnišķa galda, pie kāda ķēnišķa mielasta – kas dzers no tā ūdens, ko es došu, tam neslāps. Visi izsalkušie un izslāpušie pēc patiesības tiks paēdināti un piepildīti. Uzņemiet to barību, kas neiznīkst. Tas ir viss tas, ko Pestītājs runā par šo mielastu, un šis mielasts joprojām ir klāts. Un kad mēs esam šādā vietā, mēs to piedzīvojam, jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, viņš dzīvo no Dieva vārda, no vārda, kas viņu piepilda un dara tik spēcīgu, ka viņš spēj pārvarēt visu savu nespēku. Viņš bauda no ūdens, kas atspirdzina un atdzīvina, ka vairs neslāpst. Kas patiesību meklēdams ir padzēries pie šī avota, tas ir iemantojis patiesību no debesu valstības avotiem. Un visu pēc šinī vietā arī tiek klāts kāds mielasts.

Mūsu Pestītājs, aiziedams no savu mācekļu vidus, ir atstājis debesu valstības mielastu. Dalību pie Viņa svētā upura, kas ir viņa miesa, kas salauzta pie krusta, viņa svētajām asinīm, kas nomazgā un šķīsta. Nāciet visas lietas ir sataisītas. Un šis vārds atkārtojas šodien tā, kā toreiz, kad Pestītājs viņu izrunāja, tā viņš atkārtojas no viņa nespēcīgajiem, vājajiem mācekļiem, kurus Viņš ir sūtījis aicināt un kuri drīkst šos vārdus ņemt savā mutē, kā viņa vārdus, un atkārtot šo aicinājumu. Visiem tiem, kam ir viņu dzīves darīšanas, viņu dzīvē viņu uzdevumi, un dzīvē ir viņu steigas un nepieciešamības, ir dzīvē viņu izsalkums un slāpes. Atkal par jaunu šis pestītāja aicinājums tika runāts. Katrai paaudzei par jaunu un katram cilvēkam par jaunu. Un kas to sadzird un kas pie tā paliek, neviens ķēniņa mielasts nevar salīdzināties ar šo augsto žēlastību un priekšrocību baudīt no debesu valstības ķēniņa to, ko Viņš savā žēlastībā mums sniedz un par ko mēs nesam Viņam pateicību un slavu.

Āmen


Aizlūgumi

1) Dievgalda viesi “baudiet un redziet, ka Tas Kungs ir labs, svētīgs tas cilvēks, kas uz viņu paļaujas”. Āmen

2) Žanete slimības grūtumā (Sibīrijas latviešu draudze)

3) Ģimene slimības grūtumā

Aizlūguma dziesma 337:9 V136

4) Mācītājs Valters Ozoliņš, izlūgdamies Dieva žēlastību un spēku viņa grūtajā darbā draudzē, un viņa dzīvesbiedre – žēlastību, kad gaida nākam pasaulē ceturto bērniņu.

5) Meitiņa Dārtiņa, 2 gadus veca, pašreiz slimnīcā

Aizlūguma dziesma 458:1-2 V31

6) Mūsu mīļā Māra Trapāne-Soikāne, kas ir ceļā pie mums, dziedāsim 367. dziesmas 1-4. pantu V7

7) Aizgājēja, kas gājusi bojā katastrofā, Dieva mieru un žēlastību izlūdzoties 618. dziesma, 1. p. V69


Lūgšana

Kungs Jēzu, Tu esi patiesais Kungs un Dievs, patiesais Debesu valstības ķēniņš. Mēs pateicamies Tev, ka Tu esi atnesi visu Debesu Tēva iežēlošanos, visu spēku, palīdzību, patiesību. Ka Tu esi to nolicis mūsu visu priekšā, Tu esi klājis Tavu galdu, ka Tu neesi nevienu aizmirsis aicināt. Mēs lūdzam Tevi, piedod, ka mēs Tavu mīlestības pilno balsi neesam kādreiz sadzirdējuši tajos trokšņos, kuros mēs paši sevi esam iesaistījuši. Mēs Tevi lūdzam, klaudzini un liec mums atvērties Tavā priekšā, lai Tu varētu ienākt ar savu bagātību un lai Tu mūs varētu atspirdzināt un pamielot uz mūžīgo dzīvību. Un arī šeit mūs stiprināt, lai visas citas lietas no mums atkāptos, jo ka Tu esi mans (man nevajag ne debess, ne zemes). Visas citas lietas liec nolikt aiz Tevis. Palīdzi, svētī mūsu mīļo garīgo Baznīcu māti, atjauno viņu īstā, stiprā paļāvībā un piederībā Tev. Svētī uz to Viņas virsganus un Baznīcas vadību, visus draudzes ganus, draudzes darbiniekus, Dieva lūdzējus, visus izsalkušos un izslāpušos pēc patiesības. Svētī uz to mūsu dārgos viesus, kas šodien mūsu vidū nāk no tālienes, no ziemeļu zemes – Norvēģijas, no aizjūras zemes – Kanādas. Mēs Tevi lūdzam, lai Tava žēlastība būtu mūsu, uzlūko viņu pacietībā un žēlastībā, vadi cauri visāda veida tumsai un aplamībām, māņiem un grēkiem. Vadi viņu pie patiesības, pie piederības Tev. Iežēlojies par visiem tiem, kas ir bēdās, pārbaudā, grūtumā, nelaimē, pacietībā, izmisumā un šaubās, slimības sāpēs, vecuma vārgumā un nespēkā, nāves paēnī. Un dodi, kad mūsu stunda būs nākusi, visas lietas šeit atstāt, un mēs to varētu darīt ar prieku un ar mieru, lai Tev sacītu pateicību par visiem Taviem apžēlotajiem. Paklausi mūs, aizstāvi mūs pie Tēva mūsu lūgšanās, kā Tu to esi solījis. Kungs Jēzu Kristu, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs, paklausi, ko mēs lūdzamies. Āmen.

 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »