Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Debesbraukšanas diena

« atpakaļ

No mācītāja Jāņa Šmita privātā arhīva pierakstiem. Pārrakstīts failā (O.Skrodelis, M.Ziemelis) 29.01.2020. Valodas redakcija: Madara Bernharda-Ādamsone.

Profesora R. Feldmaņa sprediķis Debesbraukšanas dienā. 28.05.1992. Mežaparka baznīca.

Jņ. 12:32-33.
"Bet, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie Sevis. Bet to viņš sacīja, norādīdams, kādā nāvē viņam bija mirt."

Lūgšana:

Dievs Kungs, Svētais Gars, mēs lūdzam, Tu, dievišķais padoma devējs, Tu, patiesības, Tu, gudrības, Tu, dzīvības devēja Gars. Nāc mūsu vidū ar tavām dāvanām un apgaismo mūs caur cauri, ka mēs varam saņemt Tavu svēto patiesību un būt viņā atjaunoti un paši būt viņas apliecinātāji, jo Tavs Vārds ir mūžīga patiesība.

Āmen.

+++++

Šos vārdus mūsu Pestītājs ir runājis īsi pirms savām ciešanām. Un šajos vārdos Viņš ir ietvēris to sāpju pilno skatu, to paaugstināšanu nedaudz pāri pār zemi pie krusta.

Tad, kad, Viņu uzlūkodami, no Viņa bēdza, Viņa priekšā aizsedza seju un kur domāja un priecājās līdzi tie, kas meklēja Viņa bojāeju, ka ir noticis tas, ko viņi ir tik ļoti kārojuši, un tas ir panākts. Viņš ir pacelts pār zemi par apskatīšanu, par zīmi nicināšanai, apsmieklam un pretī runāšanai. Tas, ko mūsu Kungs un Pestītājs saka, ir tas, ko Viņš redz dziļākajā patiesībā. Mēs šo zīmi turam vienmēr un katrā Dieva namā. Katrā Dieva namā mēs turam šo Viņa paaugstinātības zīmi altāros, un bieži viņi ir atrodami kristīgu cilvēku mājās. Pestītājs pie Krusta pacelts augstāk, lai būtu redzams. Un no tā brīža Viņš ir kļuvis kā tāds pievilcēja spēks, šis pastāvīgais atkārtojums Viņu pie krusta piekaltu savā priekšā turēt. Viņš ir kā tāds atgādinātājs un pievilcējspēks, kur saņemts kopā tas, ko viņš savā laikā teica mācekļiem, ļaudīm: “Nāciet pie manis visi bēdīgie un grūtsirdīgie, es jūs gribu atvieglināt”. Viņš pats smagi un ļoti ciezdams un izsmieklā likts. Viņš ir tas, kas pie sevis aicina un arī kaut ko lielu sola. Sola atvieglinājumu tiem, kas paši cieš. Mīļā draudze – tā ir kļuvusi nešaubīga patiesība, kas piepildās nepārtraukti kristīgās draudzes vidū kā uzlūkojot Kristus ciešanas. Mēs ieraugām, ka mūsu ciešanas saplok jau samērā ar to, ko Viņš ir cietis un ko mēs ciešam. Bet tā nav tikai zīme un tas nav tikai salīdzinājums, bet aiz tā slēpjas kaut kas tālāks; kāpēc Viņš teica, ka viņš vilks pie sevis? Kāpēc? Tāpēc, ka tas, ko Viņš dod, nav tikai salīdzinātās sāpes, tikai ārīgs acu mierinājums, kurā mēs it kā kaut ko aizmirstam. Šī viņa paaugstinātība pār zemi nozīmē, ka šai zemei Viņš ir nācis atnest savu pestīšanu. Tā ir pestīšanas zīme, tā ir salīdzinājuma zīme, kur debesis un zeme tiek atkal salīdzinātas, un viņa lāses, kas izlāso pie krusta, tās mazgā šo zemi visā viņas grēka baismīgumā. Tas ir tas vilkšanas spēks! Šis nomazgātājs, šķīstītājspēks, kas ir Viņa asinīs. Šis salīdzināšanas un izpirkšanas spēks, kas ir dots viņa upurim. Bet, vai nav savādi, ka mēs šodien – Viņa Debesbraukšanas dienā – pievērsāmies arī pie šiem vārdiem. Jā, mēs varam to darīt, jo tik daudzās vietās viņš to ir pieminējis kopā. Savas ciešanas, savu krusta nāvi, bet arī savu augšāmcelšanos un debesbraukšanu. Un tāpēc arī šeit, kur ir runa par to, kur Viņš runā par savām ciešanām, mēs šodien šinī vārdā saskatām vēl vienu citu apsolījumu. Mēs saskatām apsolījumu Viņa paaugstināšanai pāri pār debesu debesīm, tai paaugstināšanai, kurai mēs šodien svinam un svētījam šos svētkus, ka Tēvs savu Dēlu saņēmis pie savas labās rokas, pacēlis, paaugstinājis pāri pār visām varām un spēkiem, pāri pār visu to, kas ir virs zemes valdības un varas. Viņš ir paaugstināts! “Kad es būšu no zemes paaugstināts”, un šeit ir atkal šis vārds “es visus, visus ņemšu pie sevis”. Kristus ir debesīs uzbraucis. Un mēs stāvam ne tā kā toreiz mācekļi, kas paceltiem skatiem lūkojās pakaļ kaut kam tādam, kas it kā izzūd, it kā vairs tā nav, it kā vairs tas nebūs. Mēs lūkojamies, uz Viņu savas acis paceldami, jo Viņš mūs velk sev klāt ar savu augšāmcelšanos un savu debesbraukšanu. Viņš mums ir apliecinājis, ka mēs nepaliekam šeit, ka mēs nepaliekam tikai sava grēka nožēlnieki, ne tikai tie, kas savās sāpēs un bēdās Viņu meklēdami esam atraduši mierinājumu. Viņš ir tas, kas pievelk sev klāt! Viņš ir tas, kas liek par sevi domāt. Viņš ir tas, kuru nevar aizmirst. Viņš ir tas, kuru gribēja iznīcināt, un Viņš ir dzīvs mūžīgi mūžam. Un tāpat tie, kas Viņu mīlēja, kā arī tie, kas Viņu dziļi nīst un meklē iznīcināt, tie visi nevar atraisīties no Viņa; Viņa spēks velk sev klāt, Viņa spēks rauj sev klāt ar spēku katru cilvēka dvēseli, arī liedzējam viņš nevar aiziet garām. Viņi gribētu viņu aizmirst un nevar aizmirst. Un Viņam pieder visa vara, šī vara pār cilvēka dvēseli, pār miesu, dzīvi, pār visu to, kas ir visur pasaulē. “Es esmu pie jums ik dienas.” Šis atgādinājums, šī klātbūtne, kas sevī norāda, ka viņš nav atmiņas vien, pie kā mēs kavējamies. Klātbūtne; un ja klātbūtne, tad arī saruna; ja arī saruna, tad arī kopbūtne ar Viņu. Mēs nevaram būt no viņa atraisīti! Tas ir mūsu dzīvības spēks, tas ir mūsu dzīves saturs, tas ir viss, ka mēs dzīvē varam piedzīvot un saņemt, tas, ka mēs jūtam viņa aicinājumu, viņa pievilkšanas spēku, viņa pārliecināšanas spēku, Viņa – visu lietu pārvarētāju – spēku, kas nojauc visu to, kas ir starp mums un viņu, tikai tāpēc, lai būtu ar mums un tikai tāpēc, lai mums būtu prieks un visa pilnība, ko Viņš bija solījis. Šodien ir viņa paaugstināšanās svētki, un mēs abas šīs paaugstināšanas līdzi slēdzam savā sirdī un prātā. To paaugstināšanu, kur Viņš – kā upura jērs uz altāra paaugstināts – savu dzīvību ir nolicis. Un kā paaugstinātais priesteris, viņš mūs ir pieaicinājis klāt, lai šis Viņa upura spēks pār mums tiktu dots. “Es biju nomiris un redzi es esmu dzīvs mūžīgi mūžos. Un man ir nāves un elles atslēgas.”

Āmen.


Aizlūgumi

Mūsu Kungs un Pestītājs tā saka: “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība, kas manīm tic, tas dzīvos jebšu tas mirtu, un, kas dzīvo un tic uz mani, tas nemirs ne mūžam”.

Āmen


Lūgšana

Kungs Jēzu Kristu, mēs paceļam savas acis uz Tevi, kas esi pie Tēva godībā un kas tai pašā laikā Tavā brīnišķajā, dievišķajā spēkā esi mums klāt un paliec pie mums līdz pasaules galam. Mēs tveramies Tavā svētajā patvērumā, ka tā ir, kā Tu esi teicis, ka bez Tevis mēs nespējam nenieka. Mēs pateicamies, ka Tu esi apsolījis savu klātbūtni, ka mums nav jādzīvo tikai atmiņās par to, kas ir kādreiz bijis, bet, ka Tu esi dzīvs un spēcīgs un sevi apliecini Tavos brīnumos un žēlastības dāvanās. Mēs lūdzam Tevi: esi žēlīgs Tavai draudzei šajā pasaulē. Esi žēlīgs īpaši mūsu mīļajai garīgajai mātei, mūsu Baznīcai dzimtenē, viņas virsganam un vadībai, draudzēm, ganiem, draudzes locekļiem, darbiniekiem, darba lūdzējiem, visiem Dieva meklētājiem, visiem izslāpušajiem un izsalkušajiem pēc patiesības. Esi žēlīgs, apliecini savu spēku, izrauj no tumsības un tumsas varas un ved Tavas mūžīgās valstības gaismā. Mēs Tevi lūdzam par mūsu mīļo tautu, svētī to, sargi no visām nelaimēm, posta. Un lūdzam Tevi, atgriez no maldiem, atgriez no visa tā, kas kārdina, kavē, posta mūsu tautas dzīvi pie cilvēku dvēselēm, pie viņa patiesības meklējumiem. Savaldi visus tumsas spēkus un satriec viņus, neļauj notikt pēc ļaunā prāta, kas kādreiz tiek ļaunos cilvēkos perināts. Mēs Tevi lūdzam, apžēlojies par visiem tiem, kas cieš, kas ir bēdās, piemeklējumā, grūtumā, kas ir paciešanās un sāpēs, un slimībā, vecuma vārgumā un nespēkā, un nāves paēnā. Mēs Tevi īpaši lūdzam par mūsu mīļajiem, kurus mēs šeit, Tavā priekšā, esam vārdos saukuši. Un lūdzam Tevi, kad mūsu dienu mērs būs pilns, kad tu mūs aicināsi, ļauj mums būt tur, kur Tev tiek sacīta slava un pateicība mūžīgi. Paklausi mūs un aizstāvi mūs pie Tēva lūgšanā, kā Tu mums to esi solījis: Kungs Jēzu Krist, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs, paklausi, ko mēs Tev lūdzamies.

Āmen

 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »