Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Feldmanis R. // “Nāc Man līdz!”: liecības par to, kā šis Pestītāja aicinājums īstenots / Sakārtojis un priekšvārdu rakstījis Edgars Ķiploks. – LELBA Apgāds, 1990. – 43. – 48.lpp.

Feldmanis R. // “Nāc Man līdz!”: liecības par to, kā šis Pestītāja aicinājums īstenots / Sakārtojis un priekšvārdu rakstījis Edgars Ķiploks. – LELBA Apgāds, 1990. – 43. – 48.lpp.


Roberts Feldmanis
Dzimis 1910. gadā, beidzis teoloģijas studijas Latvijas universitāte, ārmisijas inspektors. Latvijas okupācijas laikā vikārs Rīgas Sv. Jāņa draudzē, mācītājs Jēzus draudzē, komunistu apcietināts un notiesāts spaidu darbos, pēc atbrīvošanas mācītājs Katlakalna, Olaines, Meža parka (Rīgā), Biķeru un Krimuldas draudzēs, mācību spēks teoloģijas seminārā un jauno mācītāju audzinātājs, no viņa mazās Mežaparka draudzes nākuši 30 jauni mācītāji, konsistorijas loceklis.

No māc. R. Feldmaņa autobiogrāfijas (rokraksts Latvijas baznīcas vēstures archīvā) zinām, ka viņš dzimis Viļņā, kur viņa tēvs (zemgalietis) strādājis kā dzelzceļa ierēdnis, māte — no Bārtas (ar radiniekiem Rītprūsijā, kas runājuši kursenieku valodu). Pirmo pasaules karu ģimene pavadījusi Maskavas tuvumā, 1919. g. Feldmaņi bijuši ceļā uz Latviju, bet nokļuvuši tikai līdz Viļņai, kur Roberts gājis poļu skolā - valodu apguvis nemanot. Latvijā ģimene varējusi atgriezies tikai 1921. g. septembrī. Par savām skolas gaitām un pievēršanos teoloģijai Feldmanis pastāsta:

Bija neparasta, īpati pacilāta sajūta pēkšņi atrasties latviešu skolā un latviešu grāmatu vidū. Īpats pārdzīvojums bija turēt rokās Freidenfelda „Gaismas avotu".

Te pieminams kāds īpats apstāklis, zīmējoties uz ticības mācībām mūsu pamatskolā. Visās klasēs ticības mācību mācīja pati skolas priekšniece, visu ļoti cienīta Elizabete Kleinberga. V un VI klasē ticības mācībās viņa mums turēja īstas lekcijas, ne vienkārši uzdodot no grāmatas iemācīties un atsacīt. Bija jāraksta īpaši mājas darbi. Atceros, ka reiz bij uzdevums aiziet uz kādu no baznīcām, rūpīgi apskatīt visu un būt klāt dievkalpojumā un to visu mājās aprakstīt. Pēc tam šos mājas darbus iztirzāja, izskaidrojot, kas vērotājam nebij saprotams. Pie mana apraksta par gleznojumiem Sv. Annas baznīcā priekšniece sniedza plašāku paskaidrojumu par to saturu un izcelšanos. Bez tam ticības mācībās mums bij jāraksta arī klases darbi. Pēc daudzajām dzīves perturbācijām atradu papīros saglabājušos kādu burtnīcas lapu ar klases darbu VI pamatskolas klasē: ,,Apustulis Pāvils kā pagānu misionārs." Aizkustina vēl tagad ne jau piecnieks zem sacerējuma, bet nu jau mirušās skolas priekšnieces ticības audzināšanas dziļgudrība. Un reizē arī it kā priekšparedze par uzdevumiem nākotnē. Pēc pamatskolas beigšanas, 1925. g. rudenī iestājos Jelgavas Skolotāju Institūtā. Kara - īpaši Bermonta laikā ļoti postītā Jelgava vēl nebij spējusi atjaunot visas nodedzinātās skolas ēkas. Pirmajā mācību gadā bijām ,,vakarnieki" vietējās arodskolas telpās, otrajā gadā — gan jau paši savā, vēl līdz galam neizbūvētajā Institūta ēkā - arī kā vakara klases. Institūtā jau pašā sākumā bij pamodusies un arvien vairāk nostiprinājusies doma, ka skolotāja darbā nepalikšu, bet uzsākšu teoloģijas studijas Universitātē. Pavisam noteikti to “zināju" jau otrajā mācību gadā. Īpati sāpīgi un ar kauna sajūtu (uztvēru (red.)) - īpaši pretī stipri ,,kreisi" noskaņotiem klases biedriem - t.s. ,,Reliģijas - ētikas" stundu ,,veidu". Jaunais mācītājs bieži tikai lika kādai skolniecei palasīt priekšā ,,kaut ko no literatūras". Klase, protams darīja ,,savas" lietas. Visu pārējo mācību līmenis bij ļoti augsts, skolotāju augstas kvalifikācijas dēļ. To starpā bij Universitātes mācības spēki.

Mana izšķiršanas par teoloģijas studijām saņēma spēcīgu impulsu, kad iepazinos ar Edgaru Rumbu, kurš vēl pirms savas ordinācijas, 1928./29. g. bij prāvesta Jāņa Reinharda adjunkts pie Jelgavas pilsētas draudzes Nikolaja baznīcā. Viņa garīgais iespaids visā Jelgavā bij ļoti liels. Iestājoties 1929. g. Nikolaja draudzes jaunatnes pulciņā, kuru Edgars Rumba bij dibinājis un to vadīja, turēdams Bībeles un lūgšanas stundas, iepazinu viņu tuvāk. Viņa personība, kā tas bij ar daudziem, atstāja lielu iespaidu, un deva manai apņēmībai kļūt par teologu spēcīgu impulsu. Pie Edgara Rumbas saistīja viņa dziļā, dzīvā ticība, kas izpaudās viņa elokvencē, pārliecinoši, ar dziļu Svēto Rakstu izpratni to izteikt sarunā, sprediķī, lūgšanā, dzejā. Liturģiskā stājā reizē pietisks siltums un liturģiskās izjūtas dziļums un patoss. Pretstats pret daždien piedzīvoto ,,runāšanu" un rituālo rutīnu bij ļoti liels. Edgara Rumbas stāja, pārliecība, izteiksmes patiesīgums, domājot par teoloģiju, vienmēr atgādināja ,,t ā".

Dzīves apstākļiem sarežģoties, kad tēvu pensionēja, bija jāstājas patstāvīgā peļņas darbā. 1929. g. pavasarī izstājos no Institūta priekšpēdējās klases un kļuvu par ierēdni Dzelzceļa Materiālu apgādes IV rajona kancelejā, Jelgavā. Institūta vadība gribēja pierunāt palikt skolā un pabeigt vēl beidzamo klasi, apsolot apstākļu atvieglojumus, bet es šo ,,katastrofu” sajutu kā Dieva pašķirto tiešo ceļu uz studijām un iekšķīgi gavilēju. Visu vasaru cītīgi nodarbojos ar latīņu valodu, lai, rudenī iestājoties Jelgavas Vakara ģimnāzijas pēdējā klasē, to varētu pabeigt ar absolvētu latīņu valodas kursu. - Nebija viegli, jo slodze bij liela. Rīti un diena aizgāja iestādes darbā, mācības ģimnāzijā sākās 6 vakarā un ilga līdz 10. Ar pateicību pieminu savus darba kollēgas, kuri, zinādami manus centienus, izturējās ar lielu simpātiju un atvieglinājumiem, kur vien iespējams. Tas īpaši bija svarīgi, kad 1930. g. rudens semestrī iestājos Teoloģijas fakultātē. Pēc pabeigta darba plkst. 15 bij jāsteidzas uz vilcienu, kas gāja uz Rīgu, lai vēl pagūtu uz lekcijām, kas sākās plkst. 16.15 pie profesora Maldoņa. Uz rīta lekcijām netiku. Nevarēju noklausīties arī Baznīcas vēsturi, priekšmetu, kas mani visvairāk saistīja. Profesors Adamovičs uzdeva kompensācijas darbus - pāris krietnu sējumu izstudēt. Pēc diviem semestriem kompensācijas darbu vairs man nebija. Profesors man uzticējās.

Veselība šo slodzi neizturēja. Trešā studiju gadā saslimu. Saaukstēšanās izrādījās par tuberkulozes sākumu. Likās, ka nu sairtu viss. No darba dabūju ārstēšanās atvaļinājumu. Ārsts noteica slimnīcas režīmu pneumatoraka ārstniecības metodes uzsākšanai, ievietojot mani Jelgavas Diakonisu (vācu) slimnīcā. 17 tur pavadītās dienas, savu kaiti nejūtot, bija ļoti vērtīga pieredze diakonisu darbā. Pelēko ,,švesteru" darbošanās un stāja bija īsta studija. Ārstu spriedums bija bargs: studijas jāpārtrauc uz 1½ gadiem un jādodas uz sanatoriju. Nevienu no šīm pavēlēm netiku pildījis. Biju laimīgs, ka nu varēju apmeklēt arī rīta lekcijas, jo mana ,,kaite" nebija ne atklāta, ne aktīva, ne man, ne citiem ,,bīstama".

Pro venia concionandi man bija jau kopš 1932. g. vasaras, kad arī pirmo reizi stājos nelielas draudzes priekša kapu svētkos Jelgavas Tabora kapsētā. 1933. g. vasaras nogale nāca ar būtiskām izmaiņām un stāšanos jau īstā draudzes un arī Baznīcas darbā. Edgars Rumba, aicināts par mazās - agrāk neredzīgo - Rīgas Kristus draudzes mācītāju, aicināja mani par savu adjunktu. Manos uzdevumos ietilpa jaunatnes un svētdienas skolas darba organizēšana un vadīšana, laiku pa laikam dievkalpojumu noturēšana vai daļēja piedalīšanās. Tāpat arī līdzdaļa ārmisijas (palīg) darbā, par kuru pārzini pēc bīskapa K. Irbes nāves bij aicināts Edgars Rumba. Aicināts pārcelties uz Rīgu, apmetos bijušajā Baznīcas Ģimnāzijas mājā, Kalnciema ielā 93, kuras plašajās telpās dzīvoja arī Rumbas ģimene un atradās arī Ārmisijas birojs ar tā darbvedību un nelielo bibliotēku. Uzņēmu un arī piedzīvoju kā ne ar ko nesalīdzināmu priekšrocību būt darbā un mācībā pie seniora, kura ticības dziļums, teoloģiskā daudzpusība un rosme un garīgo interešu diapazons bija reizē izaicinājums un uzaicinājums.

1935. g. 22. septembrī, Jaunās Derības 350 gadu atceres dievkalpojumā Alūksnes baznīcā, archibīskaps T. Grīnbergs ordinēja mūs, septiņus ,,Glika bērnus” - Ēvaldu Bērziņu, Augustu Hincenbergu (vēlāk: Kalnāju), Artūru Čiksti, Robertu Kalderovski, Pēteri Nesauli, Volrādu Isaku un mani. Mani nozīmēja par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru pie Kristus draudzes. Šai darbā biju tikai īsu laiku. Ar profesora Edg. Rumbas piekrišanu archibīskaps mani nozīmēja par vikāru vakantajās Trikātas un Vijciema draudzēs, kur pavadīju visu 1935./36. g. ziemu, sākot ar Mirušo piemiņas dienu līdz Pūpolu svētdienai. Biju pilsētnieks un bij jāiejūtas jaunajos apstākļos. Varēju gūt ieskatu lauku draudzes dzīvē un pa daļai arī vēl brāļu draudzes dziestošajā rosmē. Dziļāko iespaidu no šī laika guvu no sastapšanās ar iecirkņa prāvestu, jau emeritēto Dr. Kārli Kundziņu. Nobraucot kādā ziemas rītā uz Smilteni, tūdaļ tiku aicināts pie brokastu galda. Pēc tam cienījamais patriarchs, kurš savā mūžā ievadījis darbā daudzus un izcilus darbiniekus, paņēma mani zem rokas un ieveda savā darba istabā. Nav prātā vairs ,,lietišķās" sarunas par draudzes darbu, bet neaizmirstams palicis lielā mierā un sirdslaipnībā uzstādītais jautājums: „Pastāstiet, amata brāli, kā jūs izšķīrāties kļūt par teologu." Visā manā studiju laikā neviens man šo jautājumu nekad nav uzstādījis. Tas bij nopietns eksāmens. Vairāk par gandarījumu, ka biju prāvestam devis atbildi, kas viņu apmierināja, palikusi cieņa par viņa virsgana būtību.

Mans vikariāts Trikātā un Vijciemā izbeidzās ar mācītāja Viktora Ozoliņa vokāciju.

Pēc Reformācijas dienas atgriezos Rīgā - bez uzdevuma, bez aicinājuma. Visi pārējie ,,Glika bērni" jau bij darbos. Novembrī nejauši sastapu savu bijušo senioru profesoru Edgaru Rumbu, ar kuru sadarbības saite bij pārtrūkusi pirms gada. Bija īsa saruna. Rumba necieta daudzvārdību un sentimentalitāti. Uz viņa vaicājumu, vai es vēl nekur neesmu darbā, atteicu: ,,Neviens vēl nav mani līdzis." Uz to Rumba atbildēja ar tiešu uzaicinājumu uzņemties ārmisijas darba pārziņa pienākumus, kurus viņš grib nolikt, sakarā ar viņa lielo darba slodzi Universitātē un draudzēs. Piekritu, un ar to mans uzdevums garīgajā darbā vispār bij noteikts. 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »