Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

LABĀ CĪŅA MŪŽA GARUMĀ

Tukiša A. Labā cīņa mūža garumā. // Svētdienas rīts. – 1995. – 22. oktobris. – Nr.28/29 (1219/1220). – 2.lpp. 


 LABĀ CĪŅA MŪŽA GARUMĀ


Pirms sešdesmit gadiem. Pirmajā rindā 
pirmais no kreisās – Roberts Feldmanis.

15. oktobrī pateicības dievkalpojumā, atskatoties uz 85 mūža, 60 ordinācijas un 40 darba gadiem Katlakalna draudzē, mācītājs Dr. theol. Roberts Feldmanis sprediķim bija izraudzījies Svēto Rakstu vārdus no Lūkas evaņģēlija 17. nodaļas 10. panta: „Kad jūs visu, kas jums uzdots, būsiet izpildījuši, sakait: "Mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darījuši, kas bija mūsu pienākums.

Arī pēc arhibīskapa Jāņa Vanagā domām, šis Bībeles pants vispatiesāk atspoguļo profesora Feldmaņa stāju dzīvē un darbā. Pēc tam kad profesors R. Feld­manis aizlūgumā bija pieminējis visus tos, kuriem viņš savā dzīvē ir vislielāko pateicību parādā, —vecākus, skolotājus, Baznīcas vadītājus un līdzstrādniekus, arhibīskaps J. Vanags īsā uzrunā pakavējas pie tā, par ko luteriskā Baznīca var pateikties sirmajam profesoram. Sva­rīgākais nav, cik daudzi gadi nokalpoti, bet gan tas, kādi augļi ir nesti. Varbūt tikai nākamās paaudzes spēs pilnā mērā novērtēt to ieguldījumu, ko šīs draudzes mācītājs devis Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas vēsturē. Katram ir dots savs laiks, kad kalpot un strādāt. Tiem cilvēkiem, kuri ienāca Baznīcā ticības vajāšanas gados, bija maz zināšanu par kristietības pamatjautājumiem, bet viņiem bija ārkārtīgi būtiski draudzes mācītājā redzēt krietnas un dievbijīgas dzīves piemēru, patiesa kristieša paraugu. "Arī es biju viens no tiem, kurus ticības dzīvē ievadīja profesors Roberts Feldmanis. Mūs visus iespaidoja viņa uzticība Svētajiem Rakstiem un lielā mīlestība pret luterisko Baznīcu," atceras Jānis Vanags. "Kad jau studēju Teoloģijas seminārā, ar pārsteigumu konstatēju, ka ap 80% manu studiju biedru nākuši no Roberta Feldmaņa vadītajām drau­dzēm." Ļoti daudz studentu šīs draudzes devušas arī vēlākajos gados. Lielākā daļa no tiem kļuvuši vai kļūs par LELB mācītājiem. Kā vienu no R. Feldmaņa īpašiem ieguldījumiem arhibīskaps pieminēja profesora nostāju Baznīcas liturģijas jautājumos. Ja šodien liturģika Latvijas Baznīca ir izstrādāta plašāk un detalizētāk nekā citu Baltijas valstu Baznīcās, tas ir arī pro­fesora Feldmaņa no­pelns.

 
Katlakalna draudzes locekļi sveic savu mācītāju jubilejā.

Profesors Feldmanis ļoti nelabprāt runā par sevi. Viņa vietā runā paveiktais darbs, par viņu stāsta draudzes locekļi. "Pateicoties profesoram Feldmanim, ar kuru dzī­vojām vienā mājā, mēs ar brāli (tagad teoloģijas bakalauru Ivo Sildegu — A. T.) kļuvām kristieši. Tas ir vislielākais, kas ar mums dzīvē noticis," saka teoloģijas students Uģis Sildegs. Inta Bogdāne, sirma kundze no Katlakalna draudzes, stāsta par R. Feldmaņa lielo pašaizliedzību drau­dzes darbā, ar apbrīnu piemin vēl vienu viņa mūža darbu — pie baz­nīcas izveidoto dendrāriju. "Esmu mācījies, kā jāizturas pret cilvēkiem, esmu mācījies redzēt, kā draudze aug un veidojas," atzīst Kat­lakalna draudzes palīgmācītājs Agris Sutra. "Grūtajos gados esam izturējuši un dievnamu noturējuši. Tagad tas ir kā būvlaukums, kur turpināt celt drau­dzi,"— tādu īsu kopsavilkumu darbam dod profesors un mācītājs Roberts Feldmanis.

ANITA TUKIŠA


 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »