Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Kļavina I. No Prof. Feldmaņa lietas (Latvijas Valsts arhīvs) // Ceļš. – 2002. – Nr.54. – 10-18.lpp.

Kļavina I. No Prof. Feldmaņa lietas (Latvijas Valsts arhīvs) // Ceļš. – 2002. – Nr.54. – 10-18.lpp.

Zīmogs: Latvijas PSR
Valsts Drošības
ministrija
"Apstiprinu"
Latvijas PSR Valsts
drošības ministra vietnieks
pulkvedis Vēvers. Paraksts
 

1950. g. 28. aprīlī

Zīmogs: LPSR Iekšlietu
ministrijas karaspēka
kara prokurors
"Arestu sankcionēju"
LPSR Iekšlietu
ministrijas
karaspēka
kara prokurors - tieslietu pulkvedis 
29(IV - 50, 11:00 
Paraksts: nesalasāms

LĒMUMS
(par arestu)

Latvijas PSR, Rīga 1950. gada 28. aprīlī.

Es, Latvijas PSR VDM 5. daļas 3. nodaļas pilnvarotais leitnants Veselovs, izskatījis LPSR VEM ienākušos dokumentus par

Feldmaņa Roberta  Jāņa  d. ,  dz.  1910.g. Viļņā, Lietuvas PSR, PSRS pilsoņa, latvieša, "bezpartejiskais, ar augstāko teoloģisko izglītību,  neprecējies, luterāņu baznīcas mācītājs, kalpo Rīgas Jēzus draudzē, dzīvo Rīgā, Reformā tu ielā 3, dz. 2,
noziedzīgo darbību.


ATRADU:

    Buržuāziskās varas laikā Latvijā no 1938. līdz 1940. gadam FELDMANIS bija mācītājs un galvenais sekretārs "Ārējā misijā", kas eksistēja pie Latvijas luteriskās baznīcas Augstākas Pārvaldes un ar savu praktisko darbību atbalstīja Rietumeiropas valstu ietekmes iekļūšanu un nostiprināšanos koloniālajās zemēs un sekoja antikomunistiskiem mērķiem.
    "Arējās misijas" izdotā žurnāla "Ārmisija" lappusēs tika publicēti apmelojumi pret Padomju Savienību un komunismu.
    1935. gada šī žurnāla 4. numurā rakstā " Mocekļi" tiek aprakstīta it kā notikusī Ķīnas komunistu ņirgāšanās par mierīgajiem iedzīvotājiem Ķīnā. Šajā rakstā ir teikts:
"Šausmīgu noziegumu izdarījuši Ķīnas komunisti. Mums tagad ir iespēja iepazīties ar šī notikuma detaļām...
Sarkano vadonis trakumā izrāva zobeņu un ievainoja misionāru. Upuris nokrita zemē. Kad viņa sieva nokrita uz ceļiem blakus viņam,  pieskrēja  viens  no  sarkanajiem karavīriem un ar zobena cirtienu gandrīz atdalīja galvu no ķermeņa..."
    Būdams reakcionāri noskaņots, FELDMANIS Padomju varas nodibināšanos Latvijā uzņēma naidīgi. Šajā laikā viņš piedalījās nelegālās Rīgas mācītāju pretpadomju sanāksmēs Doma baznīcas kapitula zālē, kur no pretpadomju pozīcijām tika apspriesti Padomju varas pasākumi un tika nospraustas garīdzniecības tālākās  darbības līnijas.
    1945. gada februāra mēnesī FELDMANIS tika iesaistīts slepenā sadarbībā ar Valsts drošības iestādēm. Tomēr viņš nedeva nekādus materiālus par viņam zināmo personu pretpadomju darbību un, nostājies uz divkosības un dezinformācijas ceļa, slēpa viņam zināmo noziedzīgo garīdzniecības un citu naidīgu elementu darbību.
    Tā, piemēram, 1945. gada vasarā FELDMANIS stājās sakaros ar vienu no pretpadomju nacionālistiskās organizācijas "Latvijas nacionālā jaunatnes apvienība" vadītājiem (LNJA) kādu A. Bērziņu (LPSR VDM arestēts) un, zinot par šīs organizācijas eksistenci, tās uzdevumiem un praktisko pretpadomju darbību, slēpa to no VDM iestādēm.
    Arestētais A. Bērziņš 1945. gada 31. oktobrī nopratināšanā šajā jautājumā liecināja:
"Savā pēdēja braucienā uz Rīgu es izstāstīju FELDMANIM par jaunatnes pretpadomju organizācijas eksistenci un par savu līdzdalību tajā. FELDMANIS mani pabrīdināja, ka ar šo lietu ir jābūt uzmanīgākam, citādi var iekrist.
... Bez tam FELDMANIS runāja par to, ka viņam tāpat ir zināms no citu teiktā, ka Rīgā tiek izdota nelegāla avīze "Jaunā Latvija".
    FELDMAŅA sakaru ar BĒRZIŅU apstiprina arī arestēto "LNJA" dalībnieku A. Dumpes un M. Bratuškinas liecības.
    Paliekot krasi naidīgā pozīcijā pret padomju varu, FELDMANIS līdz pēdējam laikam gan savā apkārtnē, gan atklāti no baznīcas kanceles veic pretpadomju aģitāciju, izplata apmelojumus par padomju realitāti un padomju varas iestādēm.
Liecinieks A. KRONBERGS pratināšanā 1949. gada 4. augustā liecināja:
 "Regulāri apmeklējot FELDMAŅA vadītos dievkalpojumus, man ir jāsaka, ka tiem visiem ir pretpadomju raksturs.     Katrā dievkalpojumā FELDMANIS lūgšanā piemin Padomju varas orgānu represētos tautas ienaidniekus ar vārdiem: "Lūgsim par brāļiem svešumā."
... 27. martā bija pirmā svētdiena pēc kulaku izsūtīšanas no Latvijas. Savā sprediķī FELDMANIS sacīja: "Daudzus tagad ir skāris smags pārbaudījums. Kam bija daudz īpašuma, tam ir atņemts viss, un tie palikuši kaili kā zāles stiebri. Ģimenes izputinātas. Smagi gūlusies Dieva roka pār latviešu tautu."
 
 
Un tālāk: "FELDMANIS tāpat savos sprediķos aicina ticīgos, īpaši jaunatni, nestāties nekādās biedrībās, pulciņos un
grupējumos. Tādu dievkalpojumu par ticīgo pienākumu FELDMANIS noturēja 1949. gada jūlija vidū. Viņš teica, lai katrs ticīgais paliek savā kristīgajā draudzē un nestāties nekādos pulciņos vai biedrībās, kas sludina un stāsta par citām mācībām, t. i. citiem vārdiem, lai ticīgie nestājas boļševiku partijā, komjaunatnē, pionieros un lai ne klausās viņu mācībās."
Cits liecinieks M. Osis pratināšanā šā gada 26. aprīlī liecināja:
"Apmeklējot FELDMAŅA vadītos dievkalpojumus Jēzus baznīcā, es regulāri dzirdēju, t. i. katrā dievkalpojumā, ka FELDMANIS no baznīcas kanceles lūgšanās aizlūdz par Padomju varas represētajiem tautas ienaidniekiem.  ... Tāpat dievkalpojuma laikā un savos sprediķos parasti aizplīvurotā vai divdomīgā veidā FELDMANIS apstrādā ticīgos pretpadomju garā, apmelo Padomju varu. Tā, piemēram, 1950. gada sākumā, datumu tieši neatceros, vienā no saviem sprediķiem FELDMANIS runāja par divām ticīgo kategorijām, pie tam atceros šādus viņa vārdus: "Šajos grūtajos pārbaudījumu laikos, kad tiek pārbaudīta mūsu svētā baznīca - Jēzus norāda uz tiem, kuru sirdis ir pārvērtušās par grāvjmalēm." Personīgi es viņa izteikumu sapratu tā, ka no padomju varas puses nāk baznīcas vajāšana."
    Iepriekšteikto apstiprina arī liecinieku K. Jansona un V. Caunes liecības, lietiskie pierādījumi un citi materiāli.

Uz iepriekšteiktā pamata -

NOLĒMU:

    FELDMANIS Roberts Jāņa d., dzīvojošs Rīgā, Reformātu ielā 3, dz. 2, tiek pakļauts arestam un kratīšanai.

Piekrīt

Latvijas PSR VDM 5. daļas 3. nodaļas vec. pilnvarotais - leitnants Paraksts: Veselovs
Latvijas PSR VDM 5. daļas 3.  nodaļas priekšnieka vietnieks - majors Paraksts: Ivanovs
Latvijas PSR VDM 5. daļas priekšnieka vietnieks - majors Paraksts: Stepanovs


Latvijas Valsts arhīvs, 1986.f., l.apr., 5921. l.,2.-4.lpp.

"APSTIPRINU"
LPSR VALSTS DROŠĪBAS MINISTRA VIETN.
PULKVEDIS VEVERS
1950. g. 28. apr.

LPSR VDM karaspēka k.p.
pulkvedis Cesnokovs
"SANKCIONĒJU"
1950. g. 29. apr.

LĒMUMS
par drošības līdzekļa izvēli

    Es, Latvijas PSR VDM 5. daļas 3. nodaļas vec.oper. pilnvarotais leitnants VESELOVS, izskatījis ienākušos materiālus par noziedzīgo darbību:
    FELDMANIS Roberts Jāņa d., dz. 1910. g. Viļņā, Lietuvas PSR, luteriskās baznīcas mācītājs, kalpo Rīgas "Jēzus" draudzē, augstākā teoloģiskā izglītība, latvietis, bezpartejiskais, PSRS pilsonis, neprecējies, adrese: Rīga, Reformātu ielā 3, dz. 2,
    ATRADU: ka R. FELDMANIS tiek turēts aizdomās par noziegumiem, ko paredz KPFSR KK 58.-10 II. d., 58. -12, 121. p. , ņemot vērā, ka FELDMANIS R., atrodoties brīvībā, var izvairīties no izmeklēšanas un tiesas.

NOLĒMU:

    Par drošības līdzekli, lai neizvairītos no izmeklēšanas un tiesas, FELDMANIM Robertam Jāņa d. izvēlēties turēšanu apcietinājumā, par ko paziņot apsūdzētajam KPFSR KPK 146.p. paredzētajā kārtībā pret parakstu šādā lēmumā.
    Saskaņā ar KPFSR KPK 160. p. lēmuma kopiju nosūtīt prokuroram un nodot cietuma priekšniekam, lai pievienotu cietuma personiskajai lietai.

Latv. PSR VDM 5. daļas 3. nodaļas vec. oper. pilnv. leitnants Paraksts: VESELOVS
Latv. PSR VDM 5. daļas priekšnieka vietnieks majors STEPANOVS

Šis lēmums man ir  paziņots 1950. gada 30. aprīlī.

LVA, 1986. f., 1. apr., 5921. 1., 15. lpp.


Pilnīgi slepeni
IZZIŅA
Vajadzīgo noteikti pasvītrot
Latvijas PSR VDM "A" nodaļai
    Par arestēto Robertu Jāņa d. Feldmani, dz. 1910., ieviesiet jaunu grupas, vieninieka izmeklēšanas lietu, pievienojiet izmeklēšanas lietai.
    Arestētais Feldmanis iet kā vieninieks atkal likvidējamās organizācijas-grupas dalībnieks.
    Konfiscēti pēc darba līnijām: 2.nodaļas, 2.-N nodaļas, 4.nodaļas, 5.nodaļas. citu nodaļu.
    Arestētais aģentūras lietā, lietā - formulāra, uzskaites - novērošanas lietā, aģentūras -meklēšanas (vietējā, vissavienības) Nr. 365 pirmie aģentūras materiāli, izmeklēšanas materiāli, pilsoņu iesniegumi, oficiālie u.c. materiāli.

    Par noziegumu:  spiegošana,  izdarīts terors vai diversijas plānošana, sacelšanās, bijušais
vācu atbalstītājs, politbandītisms, pretpadomju aģitācija, nepienešana.

    Turēt  cietumā LPSR VDM. Rīgā,  izmeklēšanu vadīs Latvijas PSR VDM izmeklēšanas nodaļa.

    Latvijas PSR VDM 5. daļas priekšnieka vietn. Paraksts: Stepanovs. 1950. gada 3. maijā
LVA, 1986. f., 1. apr., 5921. 1., 1. lpp.

"APSTIPRINU"
Latvijas PSR
Valsts Drošības ministra vietnieks
pulkvedis   Paraksts: Vēvers
1950. gada 30. jūnijā.

APSŪDZĪBAS SLĒDZIENS
izmeklēšanas lietā Nr. 13890

par apsūdzību
FELDMAN1M Robertam Jāņa d.,
pēc KPFSR KK 58.-10 un 58.-12 p.
    Latvijas PSR Valsts Drošības ministrija 1950. gada 29. aprīli arestēja un sauca pie kriminālatbildības FELDMANI Robertu Jāņa d.

Lietā veiktajā izmeklēšanā noskaidrots:

    R. FELDMANIS no 1936. līdz 1940. gadam bija tā sauktās "Ārējās misijas" vadītājs, kas darbojās pie Latvijas luteriskās baznīcas Augstākās Pārvaldes un ar savu praktisko darbību atbalstīja Rietumeiropas valstu ietekmes iekļūšanu un nostiprināšanos koloniālajās valstīs un sekoja antikomunistiskiem mērķiem. Vienlaicīgi no 1937. gada februāra līdz 1938. gada septembrim un vēlāk no 1940. gada jūlija līdz augustam FELDMANIS bija redaktors žurnāla "Ārmisija", kuru izdeva "Ārējā misija" un kura lappusēs bija apmelojumi par Padomju Savienību un Kompartiju.
(p.l. 17-21, 23-27 lpp.)
    Būdams naidīgi noskaņots pret pastāvošo padomju kārtību, FELDMANIS pēc Vācijas kapitulācijas, būdams luteriskās baznīcas mācītājs, sistemātiski draudzes locekļu vidū veica pretpadomju aģitāciju, apmeloja partijas un Padomju valdības vadītājus.
    1948.  gadā uz mācītāja MUULA Jura aizrādījumu, ka baznīcas kancelejā nav valdības locekļu portretu, FELDMANIS ciniski un rupji izteicās par valdības locekļiem.
    1949.  gadā pēc pretpadomju elementa izsūtīšanas no Latvijas FELDMANIS sarunā ar mācītāju MUULU aģitēja pret Padomju valdības veiktajiem pasākumiem un baznīcā teica sprediķus ar pretpadomju saturu.
    1949.  gada jūlijā FELDMANIS baznīcā aicināja draudzes locekļus, it īpaši jaunatni,  ignorēt padomju sabiedriskās organizācijas.
    1950.  gada sākumā FELDMANIS savā sprediķi apmeloja Padomju valsts iekārtu un Padomju sabiedrību .
(p.l. 55.-74., 77.-84. lpp.)
    Līdz aresta dienai FELDMANIS nelikumīgi glabāja lielu daudzumu pretpadomju literatūras.
(p.l. 32,-33, 67., 85.-88. lpp.)
    Bez tam FELDMANIS kopš 1945. gada februāra, būdams Latvijas PSR VDM orgānu slepens darbinieks, nodarbojās ar divkosību un dezinformāciju. 1945.gada vasarā uzņēmis sakarus ar vienu no pretpadomju nacionālistiskās jaunatnes organizācijas "LNJO" vadītājiem - BĒRZIŅU (notiesāts) un, zinot par pēdējā noziedzīgo darbību, iestādēm par to neziņoja.
(p.l. 32.-40. lpp.)
    Būdams nopratināts kā apsūdzētais, FELDMANIS sevi atzina par vainīgu tajā, ka veicis pretpadomju aģitāciju un glabājis kontrrevolucionāru literatūru. Noliedz VDM iestāžu dezinformācijas faktu.
(p.l. 31.-39., 77.-98. lpp.)
    Izdarītajos noziegumos tiek atmaskots ar iepriekš citā lietā arestētā A.V.O. BĒRZIŅA liecību (p.l. 40.-42. lpp,) un lieciniekiem: A.V. KRONBERGS (p.l. 57.-59.), M.J. OSIS (p.l. 60.-62. lpp.),  K.J.  JANSONS (p.l.  63.-64. Ipp.), J.J. MUULS (p.l.  65.-69. lpp.), A.M. ZELLĪTIS (p.l. 70.-74.lpp.), konfrontācijām (p.l. 77.-84. Ipp.) un lietiskajiem pierādījumiem (p.l. 11., 85.-88. Ipp.).
Uz izklāstītā pamata TIEK  APSŪDZĒTS:
FELDMANIS Roberts Jāņa d., dz. 1910. gadā Viļņā,  Lietuvas  PSR,  bezpartejisks,  ar augstāko teoloģisko izglītību,  no kalpotājiem, neprecējies, līdz arestam dzīvoja Rīgā, Reformātu ielā 3, dz. 2 un bija mācītājs luterāņu Jēzus baznīcā,
    tajā, ka: pie buržuāziskās iekārtas Latvijā bija tā sauc. "Ārējās misijas" vadītājs, sekoja antikomunistiskiem mērķiem, apmeloja viņa rediģētā žurnāla lappusēs Padomju Savienību un komunistisko partiju.  Pēc Vācijas kapitulācijas, būdams luteriskās baznīcas mācītājs, draudzes locekļu vidū veica pretpadomju aģitāciju, nelikumīgi glabāja kontrrevolucionāru  literatūru, un, zinot par pretpadomju organizācijas pastāvēšanu, Padomju varas iestādēm par to neziņoja, t.i. nozieguma izdarīšanā, ko paredz KPFSR KK 58-10 II.d. un 58-12 p.
    Uzskatot izmeklēšanu lietā par izbeigtu un uzrādīto apsūdzību par pierādītu, vadoties pēc KPFSR KK 208.p.,  izmeklēšanas lieta No 13890 FELDMAŅA Roberta Jāņa d. apsūdzībā, caur Latvijas PSR VDM karaspēka Kara prokuroru nosūtāma izskatīšanai PSR Savienības VDM Sevišķajā apspriedē.
    Soda mēru FELBMANIM Robertam Jāņa d. DOMĀTU noteikt "10" gadus LDN ar personiskās mantas konfiskāciju.
Aps. slēdziens sastādīts
1950. gada 28. jūnijā, Rīgā.
LPSR VDM Izmeklēšanas daļas 3. nodaļas vec. izmeklētājs - leitnants Paraksts: Soldatovs .
"PIEKRĪTAM" LPSR VDM Izmeklēšanas daļas 3, nodaļas priekšnieka vietn. - majors Paraksts: Pildanovs.
LPSR  VDM  Izmeklēšanas  daļas  3.   nodaļas priekšnieks apakšpulkvedis Pešehonovs

IZZINA

1.  Apsūdzētais FELDMANIS Roberts Jāņa d. arestēts 1950. gada 29. aprīli un tiek turēts Latvijas PSR VDM cietumā Nr. I, Rīgā.
2.  Lietiskie pierādījumi nodoti glabāšanai Latvijas PSR VDM "A" nodaļā.
3.  Apsūdzētā personiskie dokumenti atrodas pie lietas.
LPSR VDM Izmeklēšanas daļas 3. nodaļas vec. izmeklētājs leitnants    Paraksts: Soldatovs.

LVA, 1986. f., 1. apr., 5921. 1., 91. - 93. lpp.

 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »