Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Cālītis J. Profesors Roberts Feldmanis // Ceļš. – 2002. – Nr.54. – 7.-9.lpp.

Cālītis J. Profesors Roberts Feldmanis // Ceļš. – 2002. – Nr.54. – 7.-9.lpp.

 


Profesors Roberts Feldmanis

Roberts  Emīls   Feldmanis   ir  dzimis   1910.  g. Viļņā   un  miris   2002.   g.   28.   maijā    Rīgā. 1930. g.   pēc   mācībām    Jelgavas    Skolotāju institūtā   un vakara   ģimnāzijas   beigšanas   viņš iestājās   LU Teoloģijas   fakultātē.   Studijas   vajadzēja apvienot ar maizes  darbu,  tādēļ teoloģijas licenciāta   darbu   Latvijas   Baznīcas   vēsturē  viņš aizstāvēja tikai 1940. g. maijā.

1935. g. 22. septembrī viņš tika ordinēts un sāka mācītāja darbu Kristus draudzē, Valkas prāvesta iecirkņa draudzēs (1935-36), bija Rīgas prāvesta  iecirkņa vikārs un arī misijas sekretārs (1936-1940). Savus pienākumus pildot,  1938.-39.g. atradās   Indijā, Tamilnadu, un piedalījās vēsturiskajā   Tambaramas  Pasaules misiju  kongresā. Kara laikā kalpoja par vikāru sv. Jāņa draudzē (1944-45), vēlāk - Jēzus  draudzē (1945-50).

1950. g. R. Feldmanis tika apcietināts, un okupācijas vara piesprieda 10 gadus labošanas darbu nometnē; pilnu apcietinājuma laiku viņam nenācās izciest sakarā ar Staļina nāvi 1953. g., kam sekoja R. Feldmaņa atbrīvošana no apcietinājuma.

Kopš sava licenciāta darba aizstāvēšanas Roberts Feldmanis ieguva spējīga, akadēmiski ievirzīta teologa reputāciju. Kad 1944. g. decembrī toreizējais LELB vadītājs māc. K. Irbe mēģināja nodibināt Luterāņu teoloģijas institūtu, R. Feldmanis bija plānoto docētāju skaitā kā Baznīcas vēstures pasniedzējs. Okupācijas vara neļāva K. Irbes plānam īstenoties, tā vietā R. Feldmanis 1944.-46. g. bija LELB Konsistorijas LU Teoloģijas fakultāti nepabeigušo mācītāja amata kandidātu eksaminācijas komisijas loceklis. Šo stāvokli viņš saglabāja līdz arestam 1950. g.

Pēc arhibīskapa G. Tūra izveidotajiem periodiskajiem teoloģijas kursiem 50.-60. gadu sākumā prof. A. Freijs 1969. g. organizēja jaunus Akadēmiskos teoloģiskos kursus. 1976. g. tie pārtapa par Teoloģijas semināru, kurā R. Feldmanis bija Baznīcas vēstures docētājs. Teoloģijas seminārs uzskatīja sevi par likvidētās LU Teoloģijas fakultātes mantinieku un tādējādi lūkoja saglabāt fakultātes garu un iespēju robežās arī tās programmu un tradīcijas. Pārējo kristīgo konfesiju mācību iestādes okupētās Latvijas apstākļos uzturēja citus ideālus (piem., Romas katoļu Baznīcas Seminārs tika uztverts drīzāk kā daļa no katoliskās pasaules semināru tīkla). Teoloģiski ievirzīto mācītāju meklējumi pēc latviski akadēmiskās identitātes, bez šaubām, bija svarīgs motīvs tam, ka ev. lut. Teoloģijas fakultāte vienīgā atjaunojās kā Latvijas Universitātes sastāvdaļa atšķirībā no pirmskara Katoļu teoloģijas fakultātes, kas, neskatoties uz Vatikāna vienošanos ar Latvijas valdību 1993.g., netika atjaunota. Tāds pat liktenis piemeklēja arī Pareizticīgo nodaļu. Roberts Feldmanis līdz ar Robertu Akmentiņu, Paulu Žibeiku, Ādolfu Vecmani u.c. bija šī procesa mudinātājs un iedvesmotājs.

Kad 1990. g. tika atjaunota Teoloģijas fakultāte, R. Feldmanis kļuva par tās Baznīcas vēstures katedras vadītāju. Ilgā okupācijas gadu atrautība no akadēmiskās vides izraisīja problēmas ar zinātniskajiem grādiem un nosaukumiem. Saskaņā ar 1991. g. LR Ministru Padomes lēmumu pirmskara Latvijas Republikas laikā saņemtie zinātniskie licenciāta un maģistra grādi bija pielīdzināmi doktora grādam, bet profesora nosaukuma iegūšanai bija nepieciešams habilitētā doktora grāds, kāda R. Feldmanim nebija. Tomēr viņa neapšaubāmā erudīcija un kompetence Latvijas Baznīcas vēstures jautājumos kopš Teoloģijas semināra laikiem bija piešķīrusi viņam šo nosaukumu ipso facto.

Okupācijas apstākļi tādas personības kā R. Feldmani padarīja lielā mērā par autodidaktiem, "ieslodzītiem" zinātniekiem bez iespējām publicēt savus darbus un tos apspriest saskaņā ar akadēmiskās pasaules tradīcijām un prasībām. Bez atsevišķām publikācijām Baznīcas presē Latvijā un aiz tās robežām profesora galvenais ieguldījums Latvijas Baznīcas vēsturē ir viņa sastādītais lekciju kurss. Tas nav vēl vēsturnieku sistemātiski izpētīts un izvērtēts. Jau tagad ir sakāms, ka R. Feldmanis, gan apstākļu spiests, gan savas iekšējās intereses mudināts, ir bijis ļoti teoloģiski ievirzīts vēsturnieks, kura darbā galvenais ir teoloģiski filozofiskā vēstures interpretācija, nevis "faktu un faktiņu" kolekcionēšana, kas ir diezgan raksturīga padomju historiogrāfijas parādība.

R. Feldmanis piederēja pie tiem, kas uzturēja gan Latvijas Baznīcā, gan Teoloģijas fakultātē konservatīvi piētisko domāšanu. Universitātes vide veicināja pirmskara liberālisma atjaunošanos Teoloģijas fakultātē, turpretim prof. R. Feldmaņa konservatīvais stils neskarti saglabājās Baznīcā, kur viņa iespaids ir nesalīdzināmi lielāks. Kā jaunās garīdznieku paaudzes veidotājs R. Feldmanis bija reta autoritāte: apvienojot "garīgā tēva" pienākumus ar intelektuālu darbu kā universitātes docētājs, viņš, neieņemot augstus amatus, ir ievirzījis Latvijas Ev. lut. baznīcu konservatīvās teoloģijas ūdeņos. Viņa "garīgie bērni" šodien veido iespaidīgu garīdzniecības daļu. No tiem ir izauguši arī daži prominenti Romas katoļu garīdznieki.

Profesors Roberts Feldmanis bija spēcīga personība LELB jaunāko laiku vēsturē, bet viņa reālo iespaidu pilnībā izvērtēs tikai nākotne.  

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »