Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Apustuļu darbi

« atpakaļ


Dr. Roberts Feldmanis

Apustuļu darbi. 1. puse

 

          ... ārkārtīgi dramatiskie un spēcīgie, ļoti dažādie un ļoti, jāsaka, pat uzskatāmi, skaidri mums pārstāstīti, tā ka mēs šinī, visā šinī notikumu virknējumā un stāstījumā jūtam to patiesīguma smaržu. Nevis kā sacerējuma, nevis kaut kādas literatūras vēstījuma, teiksim, klāstījuma mums priekšā, bet tiešām liecinieku un līdzdarbinieku notikumos, atreferējumā, atstāstījumā, tieši un skaidri.

          Iesākums visam ir kāds traģisks notikums, par kuru mēs lasījām iepriekšējā nodaļā, -  draudzes diakona Stefana mocekļa nāve. Cilvēki tādā gadījumā lieto šo vārdu un saka 'traģisks notikums', 'traģiska bojāeja' – pēkšņa, gandrīz var teikt negaidīta varmācība. Bet jau šinī notikumā pašā – Stefana nāvē – mēs saskatām un saklausām pavisam kaut ko citu – tas cilvēka acij skatāmais un tas cilvēku ļaunajā nolūkā izauklētais varmācības darbs kaut kā aiziet un atkāpinās. Un šie mirstošā Jēzus mācekļa beidzamie vārdi, viņa beidzamā lūgšana, tā, varētu sacīt, apdveš šo pilnīgi jauno, atkal, nodaļu, šo pavērsienu visā kristīgajā, toreiz topošajā, vēl nenostiprinātajā, ārēji ņemot, draudzē, kas pulcējās Jeruzālemē ap Dieva Vārdu lasīšanu, ap apustuļu pamācībām, ap Sakrametu viņa pirmveidā, Dieva lūgšanās. Ieslēgta, varētu sacīt, savā arvien vēl plašāk un plašāk topošajā, pieaugošajā, cieši saslēgtajā ticības un pārliecības, un mīlestības kopumā. Un šinī vietā kaut kas notiek, kas visu pārvērš un kur – īpata analoģija; zināmā mērā tā parādās starp notikumiem Golgātā ar Pestītāja nāvi un tagad Stefana nāvi, ko nomētā akmeņiem. Tā kā toreiz, kad satrakotais ļaunums ar Jēzus krustā sišanu ļaunā apmierinājuma priekā varēja gavilēt: nu ir tas panākts, kas ir gribēts, tagad ir šī uguns apdzēsta un sabradāta, kuru Viņš bija metis jūdu zemē jūdu tautā, un kas izrādījās – šis prieks, šis ļaunais prieks – izrādījās priekšlaicīgs. Šī nāve kļuva taisni par šo eksplozīvo spēku, kas pēkšņi ap Kristus ciešanām sapulcināja Viņa mācekļus, kuri, pilnīgi jauna spēka un drosmes pilni, nepazīstami paši sev savā izpausmē, tagad devās un stājās jau visas pasaules priekšā. Un šeit tagad bija pirmais asinsliecinieks, kas ar savu nāvi apliecina savu piederību Kristum, apliecina savu dziļo pārliecību, ka dzīvība ir Kristū, ka dzīvība ir pavisam kaut kas cits nekā šī eksistence pēc cilvēka paša iegribām, instinktiem vadītā. Bet, ka šī patiesā dzīvība atklājas tad, kad apliecības drosmē un spēkā iespējam visu atdot, arī pat savu šo dzīvību, ko visa pasaule sakāmvārdiski ir novērtējusi kā visdārgāko cilvēka mantu, kura ir ļoti jāsargā, visiem spēkiem jāsargā, jāglabā, jāvairās no viņas iznīcināšanas un – tas beidzamais vārds – par katru cenu, pat par cita cilvēka dzīvības cenu ir jāsaglabā. Šis pasaules, šis nāves, šis, var teikt, sātana iedvestais pārliecības veids, šis sātana eveņģēlijs, tas ir tas lielais vājums, kas cilvēku sasaista tajā nepārtrauktajā kalpībā un atkarībā, izbailēs pašam par sevi, bailēs par šo dzīvību, bailēs pazaudēt to, kas jau ir iegūts vai ko vēl gribētu iegūt. Un šeit nāk tas eksplozīvais spēks – dzīvība nav visaugstākā manta.

          Cilvēka dzīvība ir liela manta. Viņas turēšana un veidošana pieder pie ļoti svarīgajiem uzdevumiem, kamēr mēs šeit eksistējam, bet viņa nedrīkst mums uzkundzēties. Ir lietas, kuras ir vairāk vērtas nekā pati dzīvība. Ir lietas, kuru dēļ dzīvība nedrīkst aizstāties viņām priekšā – un tās ir mūsu dvēsele un viņas dzīvība, viņas nolemtība būt Dieva daļai. Un piederība Dievam nedrīkst tikt pazaudēta, izšķiesta, putekļos iemīta vai kaut kur iekritusi kaut kādā neatrodamā vietā no mūsu drebošām, bailīgajām rokām. “Es redzu Debesis atvērtas un Jēzu Kristu pie Tēva labās rokas,” saka šis moceklis mirstot.

          Reti ir dota šāda redzēšana. Viņa tiek dota bez šāda acu skatījuma ļoti daudziem. Un mēs redzam šīs atvērtās debesis un to, kas ir tur. Kas tā atsver visu to, ko mēs esam turējuši vai gribējuši turēt par mantu sirdī. Un vēl vairāk – Jēzus teica: “Es savu dzīvību atdodu, lai Es viņu atkal ņemtu.” Un šeit nāk šī nesaprotamā Jēzus izteiktā sentence vai formula. Viņš atdod šo mazumu, lai šī bagātība Viņam piederētu. Šī bagātība viņam pieder ne tikai tur, kur Viņš skata Dieva godību, šī bagātība Viņam pieder tur, kur aiz Viņa nāk šis pulks, kuri savu dzīvību nemīlēja līdz galam – savu miesas dzīvību. Aiz Viņa nāca šī jaunā tauta, kas apliecināja Kristu Jēzu ar savas dzīvības cenu. Šis jaunais pavērsiens, tas, kas vēl nebija kristīgā draudzē līdz tam atklājies – bija ciešanas, bija pacietība, bija cietums, bija sitieni, bija vajāšanas. Un tagad nāca šis beidzamais – nāve. Kā vēlāk tas pats, kas bija klāt pie Stefana nomētāšanas ar akmeņiem un kas priecājās, kā mūsu nodaļas sākums tagad saka: “Bet Saulam viņa nāve bija ļoti pa prātam.” Viņš bija lielā mērā iniciators pie tā bijis, un tagad viņš bija tas ļoti apmierinātais par to, kas bija noticis. Bet viņam bija lemts to izteikt vēlāk, rakstot romiešiem: “Es zinu, ka ne nāve, ne dzīve mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības Kristū.” Tā bija Saula... Tā bija Stefana uzvara pār Saulu. Sauls bija iepriecināts par viņa nāvi, pats būdams līdzi iniciators tam, kas nāca pār Stefanu.  Arī pār Saulu. Un te mēs redzam – cilvēki sacītu: “Jā, kādi dramatiski notikumi!” Nedevalvēsim dievišķās lietas līdz mūsu profānās, teiksim, ierastās terminoloģijas seklumam! Tas ir kaut kas cits nekā dramatiski notikumi, traģiski atgadījumi vai sakrišanas. Te mēs redzam to lielo manifestāciju, kā Dieva valstība stājas mūsu vidū, kā lietas, kuras pie Jēzus dzimšanas tika atklātas sākumā tikai ganiem, bet vēlāk kļuva par skaidrību  – ka Dievs ir ienācis aktīvi cilvēcē, ietērpies cilvēka miesā, uzņēmis viņas maizi (?) un darījis to darbu, lai cilvēks, kas no Dieva bija aizgājis, lai viņam atkal atvērtos atpakaļceļš – bija šodien debesis atvērtas, lai varētu ieiet tai godībā, kurai viņš kādreiz piederēja un kuru viņa Debesu Tēvs joprojām bija viņam saglabājis, un kurā viņš viņu par jaunu aicināja. Šie bija tie notikumi, kas mums savijās tādā kārtā, ka mēs redzam viņas brīnišķīgumu, bet kas dziļāk bijājama (?). Cik brīnišķa ir Dieva dzīvība! Cik brīnišķīga ir Dieva dzīvība! Un, ka pašā tā sauktā traģisma dziļumā, taisni tur Dievs atklāj savu klātbūtni un savu rīcību – savu rīcību tveramu un taustāmu. Tā kā Golgātā, kur cilvēki redzēja vai nu žēlumā kaut ko tik traģisku vai savā niknumā kaut ko, kas viņus gandarīja. Bet aiz visa tā stāvēja šī Dieva rīcības varenība un godība.

          Un mēs tagad redzam – ar to neizbeidzas viss. Ar Stefana nāvi, liekas, ka tā uguns, ļaunā uguns, ko tā asinskārā atriebība un iznīcināt kāre bija iekūrusi, ka tā tagad... tagad tikai sāk vēl plesties. Un, cilvēcīgi skatoties, ar to vienu gadījumu nepietiek. Tam pievienojas vesela rinda līdzīgu gadījumu – mocekļu nāve, vajāšanas, izklīdināšana, bēgšana. Pēc Stefana nāves izcēlās vajāšanas, lielas vajāšanas, kas vērsās pret draudzēm. Un visi izklīda pa Judejas un Samarijas novadiem, izņemot apustuļus. Apustuļi palika, joprojām visas briesmas līdzi dzīvodami, Jeruzālemē. Dievbijīgie cilvēki Stefanu apglabāja un gauži apraudāja, bet Sauls postīja draudzi, gāja pa namiem, tverdams vīriešus un sievietes, mezdams tos cietumā.

          Jā, mūsu cilvēku acis redz te tikai patiešām bēdas, nelaimi, postu. Tikko tapusī draudze, kas vēl nemaz nav nostiprinājusies nekādā veidā – viņa piedzīvo šīs vajāšanas. Un, kas nav nokauti, tie bēg un izklīst prom visādos novados Jūdejā, Samarijā un vēl kaut kur citur tālāk. Un tagad ir tikai šis iesākums, šis pirmais lielais solis, no Golgātas sākot, no Debesbraukšanas dienas, no tā brīža, kad Viņš sacīja saviem mācekļiem: “Eita pa visu pasauli, pasludiniet evaņģēliju visiem cilvēkiem, dariet viņus par mācekļiem, kristīdami Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, un turiet, ko Es jums esmu mācījis. Eita pa visu pasauli!” Tagad viņiem vajadzētu mierīgi iet pa šo pasauli.

          Nē, tā nebija iešana, tā bija skriešana, tā bija bēgšana! Tanī brīdī nebija tā doma, ka te ir kaut kas no tā lielā, dievišķā uzdevuma. Neviens šo lielo dievišķo uzdevumu nenosauca vārdā, bet viņš tika piepildīts. Izklīdinātie staigāja apkārt, sludinādami evaņģēliju. Izklīdinātie staigāja apkārt sludinādami...

          Liekas, kādā no iepriekšējām reizēm mēs tā pakavējāmies pie tā notikuma, patiesību sakot, notikumiem, kas norisinājās starp abiem lielajiem kariem, kad liels, asiņains, šausmīgs karš plosījās Ķīnā. Tā kā tā zeme mums ir tālu, ziņas pārāk spēcīgi mūs nesasniedza, tomēr viņas bija ļoti zīmīgas.

          Ķīnas jūras piekraste bija visa viena karadarbības josla, un miljoniem cilvēku – vispirms jau bija arī bojā gājušie – miljoniem cilvēku bēga, bēga un glābās dziļāk zemes iekšienē, kur karš nespiedās iekšā. Šo bēgļu starpā bija kristīgās draudzes locekļi, jo galvenokārt Ķīnas kristīgie bija savu draudzi izveidojuši taisni šinī piekrastes... šajos piekrastes apvidos. Un kas notika? Aizklīstot prom, vajāšanās un briesmās šie cilvēki aiznesa sev līdzi, jā, ļoti maz barības un mantas savās rokās un plecos. Viņi aiznesa sev līdzi Kristus evaņģēliju, un Ķīnas iekšējie novadi piedzīvoja tanī laikā dievišķas pārvērtības. Ļaudis, kas nebija evaņģēliju dzirdējuši, tie to tagad saņēma, tie tagad pēc tā tvēra kā pēc kaut kā nedzirdēta un nebijuša, pēc tās iepriecas, kas viņiem tāpat tapa atklāta kā tiem, kas pie viņiem bija nākuši.

          Tas pats, kas bija noticis ar Jeruzālemes kristīgo draudzi pēc izkaisīšanas. Šie bēgļi neglāba tikai dzīvību vien, viņi ne tikai vairījās no briesmām un no vajāšanām, viņi aiznesa līdzi to neizdeldējamo daļu, kuru viņi varēja dot tālāk un no kuras varēja kļūt bagāti tie, kas viņu saņēma. Un kristīgā draudze, kas no šaurā Jeruzālemes pulciņa bija beigusies (?), tagad izsējās pa Jūdeju, Samariju un vēl tālāk. Kad mēs vēlāk vēl pakavēsimies pie Saula un viņa gaitām, mēs teiksim, ka šī ir atmoda (?). Arī citās valstīs. Visur tur šis Stefana asinsupuris, Kristus upuri pasvītrojot, ir kā izsēta debesu valstības sēkla. Notikumi, traģēdija, briesmas, nelaimīgi cilvēki, baismīgi likteņi? Mēs jau varam tā arī lietas stāstīt. Materiālisms mums ir mācījis visas lietas skatīties no ārpuses, aptaustīt. Ja mēs viņas neredzam vai nespējam aptaustīt, tad viņas pasludinām par neesošām vai nevajadzīgām. Mums ir jāatver skats, ka mēs ne zem akmeņu krusas, bet savā lūgšanas, ticības priekā ieraugām atkal šīs atvērtās debesis un Dieva godību. Arī tagad, arī mūsu dienās.

          Pravietis kādā vietā, skatīdamies pāri pār gadu simtiem, 600 – 700 gadus pirms Kristus redz, viņš redz Kristus dzimšanu, redz un saka: “Ļaudis, kas staigā tumsībā, redz lielu gaišumu, pār tiem, kas ir nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma.” Un, tālāk turpinot, viņš saka: “Bērns ir dzimis.” ... Viņš to redz, viņa gara acu priekšā ir atvēries skats, kas vēl nav redzamajām acīm parādījies. Dievs atļauj (?) šo skatu uz Viņa brīnišķīgo darbu, brīnišķo prieku. Un tā šie izklīdušie, ja viņi neredzētu aiz sevis šās atvērtās debesis, viņi apraudātu Stefanu un sūrotos par savu grūto likteni, kā daždien tas notiek arī ar mūsu ļaudīm, un neredz, ka arī satumsuma lielākā tumsā paveras -----

          Un te pieslēdzas brīnišķā kārtā notikumi cits citam līdzi. Tāda, kā saka, tāda raiba rinda, mēs teiktu. Ja mēs tā izlasām šo nodaļu – te ir Filips, te ir Pēteris, te ir Sīmanis, te etiopiešu kambarkungs, visdažādākie cilvēki, visdažādākās situācijas, visdažādākie notikumi, un viss tas satverts vienā nodaļā. Literatūras sacerējumā tā to nemēdz darīt. Tas maitājot stilu. Bet Dieva stils ir cits. Tas nav literārs sacerējums. Tas ir neredzamās rokas raksts – cilvēcei atstāts, cilvēkiem.

          Filips staigāja kādā Samarijas pilsētā, sludināja tiem Kristu. Ļaudis pulkiem uzmanīgi, vienprātīgi uzklausīja Filipa vārdus un skatīja zīmes, ko viņš darīja. Jo no daudziem, kam bija nešķīsti gari, tie izgāja, stiprā balsī brēkdami. Un daudzi, pārāk daudz paralītiķu un tizlu tika dziedināti, un liela līksmība valdīja tanī vietā.

          Filips aizgāja un sludināja. Tas pateikts tik ļoti vienkārši, it kā kāds cilvēks būtu aizgājis uz savu darbavietu un pieķēries pie sava dienišķā darba uzdevuma. Vai tad Filipam nebija nekā cita, ko darīt, vai viņam nebija viņa privātā dzīve un darbs? Viņš bija arī viens no tiem izraidītajiem, aizbēgušajiem (?), un patiesībā viņam nebija mājas tā īsti. Viņš nonāk Samarijā. Un Samarijā viņš piedzīvo atkal tās lietas, kas piederas pie šīs Dieva valstības manifestācijas izpaudumiem. Gandrīz var teikt, tādā īpatā, dievišķā mozaīkā, rakstā saliktiem. Viņš sludina Kristu. Ļaudis kļūst līksmi. Jā, kā var tik vienkārši savilkt kopā tādas lietas! Kā tas var notikt, ka tad, kad sludina Kristu, cilvēki top līksmi un liels prieks valda pilsētā. Jā gan, kas tur notika pa starpām? Kā tas tā varēja notikt? Mēs taču piedzīvojam, ka šis pasludinājums kādreiz arī tiek dots un notiek, mēs kādreiz ļoti maz jūtam šo prieku un līksmību.

          Tie, kas bija šīs vajāšanas ierosinājuši, viņi bija domājuši, ka ar to, ka Stefans, galvenais, rosīgākais, kā viņi varētu teikt savā cilvēcīgā valodā, aģitators, ļaužu uzmudinātājs, ka tas bija tagad pagalam, nu vajadzēja visam izbeigties. Pareizi! Ārējā likumība ir tāda – tur, kur cilvēki iet ar savām varenajām idejām, ar daudzsološajiem nākotnes skatījumiem un kur viņi aizrauj ļaužu pulkus līdzi, viņu domas, mēs bieži piedzīvojam, ka tam visam ir tāda... tāda viļņa raksturs, kas nāk no jūras ar lielu spēku un pret krastu izšķīst, aizveļas kā sīka ūdens  -----.

          Tur, kur cilvēks sabango cilvēku jūtas, tur kur cilvēki spēlē uz cilvēku emocijām un mēģina sagūstīt viņus ar saviem solījumiem un fantastiskiem varbūt kādreiz veidojumiem, tur ir šī likumība, ka šie sabangotie viļņi kādā brīdī izzūd, nevis izplatās. Šī doma, šis aprēķins, ka šis Filips, ka šis Stefans arī bijis nekas vairāk kā viens tāds dedzīgs uzmudinātājs, uzmusinātājs, politisks vai citādi demagogs, aģitators – šis pieņēmums piekrāpa šos cilvēkus, kas bija tā domājuši. Viņš piekrāpj viņus arī šodien. Domājot, vērtējot kristīgo draudzi, kā tā ir ar tikai tāda jūtu sabangotava, un tad jau ar to pašu viņa arī izbeigsies... Tagad mēs varam dabūt izlasīt tos vērtējumus, kādus ir augstie padomijas varasvīri teikuši, jau iepriekš aprēķinādami kristīgās draudzes beigšanās laiku. Tas sen jau ir pāri. Viņi vienu lietu nebija varējuši saprast un kaut kā iekalkulēt savos aprēķinos, savos solījumos – ka šeit Filips nedara neko citu vai citādu kā to pašu, ko darīja Stefans, to pašu, ar ko nāca Jēzus, kad viņš nāca teikt, ka Debesu valstība ir klāt pienākusi tuvu. Viņi uzrunāja cilvēkā... cilvēkā kaut ko tādu, kas guļ viņa dziļākajā dzīves ----

          Tā – tā kā mēdz sacīt arī botānikā kādreiz – kā snaudošais asns vai snaudošais pumpurs, šī neatvērtā dvēsele, kas mokās pati sevī un neatrod atbildi, jo viņa nesaprot, kāpēc dzīvojam. Vai tiešām tikai tāda vien ir šī dzīve, kurā mēs visi ēdam un dzeram, un darbojamies, un kustamies, un baudām, un sakrītam pelnos. Dziļas sāpes glabā šis kādreiz ļoti cietais pumpurs cilvēkā, kas pats nevar atvērties un ko arī cits nevar atvērt kādreiz. Un šeit bija tas dzīvības ierosinātais spēks, šī dvesma. Tici uz Jēzu Kristu, tad tu dzīvosi. Jēzū Kristū ir piedošana, grēku piedošana, izvešana no nāves, uzvara pār grēku. Šī dvesma nes ----  tā bija tā, kas satvēra, sabangoja. Viņš sludināja, un viņi tapa līksmi – līksmi par kaut ko tādu, kas bija liels, nepiedzīvots prieks.

          Te mēs sastopamies atkal ar tām lietām, kas nākušas līdzi mantojumā. Šim modinājuma spēkam nāk līdzi arī vēl kāds ārīgāks spēks. Šis modinātājs spēks ir tik ļoti spēcīgs, ka viņš atrod izpausmi pilnīgi tādā neapjaušamā veidā – paralītiķi kļūst veseli, kroplie kļūst veseli, slimie, aklie...

          Notiek tā, ka līdz ar to Dievam pievērsto, atmodināto dvēseli Dievs ļauj pamosties arī nomāktai, salauztai, kropļotai cilvēka miesai, apstiprinot Dieva Gara spēku. Mēs sastopamies te ar kādu lietu, ko tagad tādi garīgi neizauguši, nepieauguši cilvēki tādā bīstamā un bezdievīgā kārtā mēģina izveidot par kaut kādu praksi, kuru var praktizēt jebkurš un jebkurā brīdī – dziedināt slimos, aklos, neredzīgos, piesaucot... Garu, atsaukdamies uz to, ka tā ir darījuši apustuļi. Tā arī viņiem kādreiz ir veicies.

          Te mēs sastopamies ar to, kas velkas līdzi dievišķai gaismai – šis mēģinājums utilizēt Dieva varu, atļauties sev pavēlēt Dievam, piespiest Svēto Garu, tad būs! Vajag tikai kaut kā īpaši plātīties ar rokām, mesties gar zemi, tad būs, tad sāks muldēt, dabūs spārnus... tad viņi it kā palikšot veseli vai tiks dziedināti. Notiek, notiek tā. Bet te mēs sastopamies ar to paralēlismu, ka tur, kur ir Dievs ar Savu spēku klāt, lielais pretinieks, imitators – tas darbojas kaut kā paralēli, mānīdams atmodinātu cilvēku atkal uz vienu jaunu sastingumu----

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »