Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Lk.10:17-22

« atpakaļ

Datums:
Tēma:  Lk.10:17-22
Vieta:   Roberta Feldmaņa dzīvoklī.
Avots:  Māc. O. Skrodeļa pieraksti.


Jēzus runā par sevi – mēs te sastopamies ar ko pavisam citu, kas nav pie cilvēkiem. Visas lietas man ir no Tēva nodotas … Kamēr Viņš mācekļus iegrožo viņu pašapziņā, pašglaimojumā – par Sevi Viņš runā tik lielas lietas. Te mums ir jāaizbāž ausis un arī sirdis, ko mums taurē iekšā pasaule: Jēzus Kristus, ja Viņš ir bijis, tad nekas vairāk, kā apkārt staigājošs pravietis, pie kam ļoti pašapzinīgs, bet tikai cilvēks.

Kāpēc ir tā, ka Viņš var iedot šo varu - staigāt pār čūskām un skarpijiem arī saviem mācekļiem? Mēs neviens nevaram sacīt: ej pie tā cilvēka un dziedini viņu – nekas tur neiznāks.

Jēzus vārdi, kurus mēs nevaram samērot ar cilvēka: Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas Man tic – tas nemirs ne mūžam … Ja mēs šos vārdus izrunātu viens uz otru … Kā es varu pateikt: ticiet man, tad jūs mūžīgi dzīvosiet. Es pats neesmu mūžīgs dzīvotājs.

22.-23.p. Jēzus ļoti skaidri parāda savas atnākšanas, klātbūtnes ārkārtīgo vienreizīgumu, kas iet cauri praviešu rakstiem kā ilgošanās: kaut tu debesis pārplēstu un nokāptu zemē – te tas notiek.

Te pamatojas, kāpēc saka: ejiet un izdariet tā, un to izdarījuši apzinieties, ka tas ir jūsu uzdevums, nevis jūsu spēks.

Gudrajiem un prātīgajiem apslēpts , atklāts bērniem. Kad Jēzus izdzen no tempļa pagalma, kas tirgo – ar kādām tiesībām tu to dari? Bērni gavilē – cik savādi. Vai bērni ir nesaprātīgi? Nesaprot notiekošo un izpauž savu prieku? Tagadējais materiālisms – viss, ko bērns dara, runā ir nesakarīgs. Tomēr modernā fizioloģija ir spiesta atzīt, ka, tā saucamais, bērns ir jau cilvēks. Viņš reaģē pat pirms piedzimšanas – uztver kādā uztverē. Neliedziet viņiem Dieva valstību – viņi jau dzīvo Dieva valstības izjūtā, priekšnojautā. Paceļ savas balsis, kur redz Pestītāja darbu. Bērnu izpratne vēl nav materiālistiski samaitāta.

Mūsu ticības lietas. Mārtiņš Luters ir pielīdzināts šiem bērniem, kad viņš skatās uz Svētajiem Rakstiem – tāpēc, ka tie to saka – tas ir. Pirms un pēc Lutera ir bijis daudz gudru, bet samudžinājušies filozofijās. M. Luters kristīgajā pasaulē ir ienesis šo vientiesīgo, bet īstenībā dzīli, izjusti pareizo skatījumu – uzticība tam, kas to ir teicis. Uzskats par Svēto Vakarēdienu. Materiālistisks cilvēks saka: tas tā nemaz nevar būt, jo Jēzus ir tikai tāds pats cilvēks kā mēs – tāpēc lielajiem, gudrajiem šīs lietas aiziet garām (burtiskās).

Galvenais nav brīnums, bet tas, ka mūsu vārds ir rakstīts debesīs. Brīnumi – pierādījums ticībai? Labie darbi, kas tiek kaut kur iereģistrēti kontā. Nē. Viena daļa tiek apmānīti un otra daļa apgrēcināti. Pat, ja viņš būtu mirušo piecēlis – tas viņam nepieliek neko vairāk (ja tas ir Dieva uzdevums). Etiopietis un Filips. Filips nav nekas – viņš ir tikai izpildījis kādu uzdevumu, un etiopietis brauc priecīgs tālāk. Filips ir darījis vienu darbu Kristus pilnvarā. Ja mēs ko spējam – tas nav no mums, bet no Kristus.

72 mācekļu atgriešanās un Jēzus prieks

Jēzus mācekļi. Nevis 12, bet lielāks pulks, kurus Pestītājs ir sūtījis pa divi pārstaigāt jūdu zemi un sludināt. Šeit – mācekļu atgriešanās, kad viņi nāk ar tādu kā pārskatu: kas ir darīts, padarīts. Viņu panākumi ir viņus sajūsminājuši un viņi stāsta, ka pat ļaunie gari padodas un paklausa. Ļoti cilvēciska reakcija uz labi veiktu uzdevumu. Jēzus uzdevuma ārkārtīgums. Mācekļiem ies līdzi dziedināšanas, ļauno garu izdzīšanas ... Vēlāk Pēterim un Jānim nāk līdzi tā dāvana, ka viņi pieceļ slimo pie dievnama vārtiem. Bet Pestītājs viņus tā kā drusku nobremzē: nepriecājieties par to – es jums esmu devis to spēku, ka variet staigāt pa čūskām un skarpijiem, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir debesīs rakstīti. Cilvēki var teikt: redz, kā man izdevās. Ka cilvēkus slavē izcilu darbu, notikumu dēļ – kā es varēju atbildēt, palīdzēt ... Te stāv briesmas iekrist pašslavinājumā, aizmirstot, ka tās nemaz nav mūsu lietas, bet Pestītāja pavēles izpildījums: mēs esam tikai kā vidutāji.

Listrā grib upurēt mācekļiem kā dieviem. Cik glaimojoši! Cik cilvēks viegli iekrīt un nepamana, ka ar šo glaimojumu tiek pateikts vairāk kā ir. Apustuļiem jāsaplēš savas drēbes un jākliedz pūlī – mēs esam tādi pat cilvēki kā jūs. Svinībās – kas tas cilvēks tik nav bijis. Tas viss ir glaimi un pārspīlējumi. Bet cik lielas lietas Dievs dara. Apustulis Pāvils uzskaita, ko visu viņš ir izturējis: sitienus, vajāšanas, briesmas. Viņu vajadzētu celt augšā goda šūpolēs. Bet, kas es esmu, tas es esmu caur Kristu. Viņš nesaka: redzi, es to izdarīju. Pestītājs: es esmu jums devis spēku, ka varat iet pār odzēm un skarpijiem. Ēdiet, ko jums pasniedz, sludiniet Evaņģēliju. TO es jums esmu uzticējis darīt. Cilvēki ir vāji. Viņiem patīk, ka viņiem piesprauž kādu goda zīmi. Bet, kad viņš mirst un vairs no viņa nebaidās – tad pasaka, kāds viņš bijis negantnieks.

Jēzus: tad sakiet: mēs esam izdarījuši tikai to, kas bija pavēlēts.

Nepriecājieties, par to, ka gari jums paklausa, bet , ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Dievs Tas Kungs uzlūko žēlastībā cilvēku. Viss tas, kas ir darīts, ir tikai nelietīgā kalpa darbs, un tad cilvēks visu cilvēcīgo augstprātību apzinādamies: esi man grēciniekam žēlīgs. Arī tā cilvēka dvēsele, kas ir darījis lielos brīnuma darbus – ir varējis kādu dziedināt, varējis pavērst kāda skatu uz Dieva valstību, apzināt savu cilvēcisko nesamērību pret Dieva žēlastību un saka: esi man grēciniekam žēlīgs. Lai dvēsele nebūtu samaitāta godkārē, pašapziņā, pašpaaugstināšanā ... Bet redzi, - mēs esam tikai to darījuši, kas ir pavēlēts. Tas cenzējums tad ir pie Dieva. Rūpējieties par to, lai jūsu vārdi būtu tur zināmi. Cilvēks, kas sevi apzinās savā vājībā un nespēkā, ir pagodinājis Dievu savā pazemībā.

Tālākais ir uzrakstīts ...

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »