Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Autobiogrāfija | Sprediķi | Bībeles stundas | Teoloģiskie raksti | Dzeja un "dzirkstis" | Publikācijas par R.Feldmani

Kalme G. Roberts Emīls Feldmanis // Latvijas Vēsture. – 2002. – Nr.2 (46). – 119.-120.lpp.

Kalme G. Roberts Emīls Feldmanis // Latvijas Vēsture. – 2002. – Nr.2 (46). – 119.-120.lpp.


Virsmācītājs Dr.Theol. profesors Baznīcas vēsturnieks Roberts Emīls Feldmanis
(04.08.1910. Viļņa – 28.05.2002.Rīga)
 

Dzimis 1910. gada 4. augustā Viļņā, Pirmā pasaules kara laikā bēgļu gaitās nonācis Piemaskavā, 1922. gadā atgriezās Latvijā, beidza pamatskolu un mācījās Jelgavas Skolotāju institūtā. 1930. gadā Jelgavas mācītāja Edgara Rumbas (vēlākais Dr.Theol., prof.) ietekmē iestājās Teoloģijas fakultātē; 1935. gadā uzrakstīts studiju darbs "Apvienošanās iespējas mūsdienu protestantismā". Ordinēts 1935. gadā. No 1936. gada līdz 1940. gadam Ārmisijas vadītājs un žurnāla "Ārmisija" redaktors, L/c. TheoL darbs 1940. gadā: "Dienvidindijas baznīcu apvienības idejas attīstība un novērtējums" (1993. gadā LU tika nostrificēts par Dr. TheoL). 1950. gadā čekas nopratināšanas protokolā lasām: "Nedeva nekādus materiālus par viņam zināmo personu pret-padomju darbību un, nostājies uz divkosības un dezinformācijas ceļa, slēpa viņam zināmo noziedzīgo garīdzniecības un citu naidīgu elementu darbību/7 Pēc 58-10 II d. un 58-12 panta R. Feldmanim bez tiesas piesprieda 10 gadus labošanas darbu nometnē -Arhangeļskas apgabalā, Kargopoļlagā. 1954. gadā pēc Staļina nāves kā invalīds atbrīvots.

Paralēli darbam Olaines, Katlakalna un Mežaparka draudzēs Roberts Emīls Feldmanis vadīja Baznīcas vēstures katedru Teoloģijas seminārā, docēja Vispārējās un Latvijas baznīcas vēsturē, kā arī Ārmisijas un Iekšmisijas disciplīnās. Kad Teoloģijas seminārs 1989. gadā tika pārveidots par LU Teoloģijas Fakultāti, R. Feldmanis docēja Latvijas baznīcas vēsturi.

Būdams ārkārtīgi kritisks pret paša rakstīto vārdu, viņš ir atstājis maz rakstu uz papīra. Bet viņš daudz rakstīja uz savu studentu sirds plāksnēm.

Lekciju kursu Vispārējās vai Latvijas Baznīcas vēsturē viņš sāka ar ievērojamā Baznīcas vēsturnieka Ādolfa fon Harnaka (1851-1930) vārdiem: "Was Ich gelernt habe, habe Ich an der Kirchengeschichte gelernt, und wenn es mir vergönnt gewesen ist, über ihre Grenzen hinauszuchreiten, so hat sie mir die Wege gewiesen, denn nichts Menschlisches ist ihr fremd." (''Ko esmu mācījies, esmu mācījies no Baznīcas vēstures, un, ja man ir bijis vēlēts sniegties pāri tās robežām, viņa ir bijusi tā, kas man rādījusi ceļus, jo nekas cilvēcīgs nav viņai svešs”.) Katra viņa lekcija vai uzstāšanās bija notikums tiem, kuri spēja novērtēt viņa personības lielumu. Viņa tradicionālā akadēmiskā, bet tai pat laikā cildenā uzruna studentiem bija: "Komilitoņi!" ("līdzcīnītāji"). Tā bija lekcijas pieteikums, bet vienlaikus arī uzruna, aicinājums, izaicinājums viņa iespējamajiem nākotnes kolēģiem. Viņš mazāk izklāstīja sausus faktus, vairāk - mācīja domāt plašās vēsturiskās kategorijās, redzēt kopainu, notikumu kopsakarības un to jēgu.

Viņš bija netipisks un "nesterils" zinātnieks, S. Averinceva vārdiem runājot, viņš bija vienlīdz tālu gan no teoloģiskā liberālisma patvaļīguma, gan ari no fundamentālistu barbarisma. Kritiskais prāts viņā harmonēja ar priestera dievbijīgo sirdi. Ticība netraucēja, tieši otrādi - jo vairāk mudināja skatīt vēstures norisas vienlaikus vairākos plānos.

Viņaprāt, vēsture ir vēsturnieku, hronistu un oficiozu vēlāk bieži ideoloģiski kanonizētais viedoklis, no kura patiesību var izlobīt, tikai salīdzinot vairākus avotus. Subvēsture ir valstvīru, politiķu un līdzīgu darbinieku lēmumi un ietekme, kas nosaka vēstures aktuālo gaitu, bet nespēj izskaidrot pašas vēstures galamērķi un jēgu. Metavēsture ar tās pamatfaktu - Dieva inkarnāciju Kristū - liek meklēt Dieva valstības īstenošanos gan kristīgās Baznīcas, gan ari laicīgajās izpausmēs. Inkarnācijas fakts un tā apliecinājums Baznīcas pasludinājumā ir augstākais kritērijs, ar kuru tiek mērīti visi citi notikumi, laikmeti un to nozīme.

Dr. R. Feldmanis ļoti noteikti iestājās par jēdziena "Latvijas Baznīcas vēsture" lietojumu iepretim "Dzimtenes Baznīcas vēsture" (L. Adamovičs) vai "Latvju Baznīcas vēsture", kas būtu tās sašaurinājumi. Latvijas Baznīcas vēsture noskaidro latviešu tautas kristianizāciju, tās nostiprināšanos un iespaidu tās dzīvē, vienlaikus paliekot Latvijas vispārējās vēstures ietvaros un saistībā ar pasaules kristīgās Baznīcas vēsturi.

Viņa Latvijas skatījums bija neprovinciāls, uzsverot, ka tās vēsturē ir bijuši notikumi, kas būtiski ietekmējuši ari pasaules vēstures notikumu gaitu, piemēram, Latvijas kristianizācija novilka robežu starp Austrumiem un Rietumiem reliģiskā, kulturālā, politiskā un militārā nozīmē. Pirmā pasaules kara laikā Daugava tapa par "otro Marnu", un tamlīdzīgi.

Dr. R. Feldmanis bija ar plašu, dziļu un ļoti kritisku skatu. Viņš bieži norādīja uz, viņaprāt, latviešu ahistorisko un provinciālo mentalitāti un tās saknēm - piemēram, uz rakstības trūkumu mūsu senvēstures laikos, kas mūsu vēstures likteni pakļāva iekarotāju tautu interpretācijai (tai vēlāk kulminējot šādos terminos, piemēram, "Ostzeiskij kraij", "Okraini Rosiji" vai "Provinz der Deutschland") vai uz nacionālromantiķu uzburto populistisko Latvijas senvēstures idillisko ainu, kuru iznīcinājuši krustneši. Nenoliedzot, nemazinot un neatvainojot Romas katoļu Baznīcas toreiz īstenoto agresīvo kristianizācijas un Ordeņa kolonizācijas ("Drang nach Osten") stratēģiju, viņš norādīja, ka objektīvi tā ir mūsu tautu ievedusi Rietumeiropas kristietības un kultūras apritē, uz visiem laikiem pa Latvijas austrumu robežu novelkot arī Rietumu-Austrumu kultūru un ticību šķirtni. Bez tam vēsturiski evaņģēliju pagāniem aizvien ir nesuši jau kristianizētie cittautu vēstneši. Dr. R, Feldmaņa ieskati Latvijas Baznīcas vēsturē ierosināja attiecīgas zinātniskas konferences Meinarda dienu ietvaros, kurās viņš uzstājās ar centrālajiem referātiem ("Ķēniņš Kaups", "Bīskaps Meinards" u.c.).

Dr. Roberta Emīla Feldmaņa mūža darbs "Latvijas Baznīcas vēsture" šobrīd top rediģēts un, cerams, drīz ieraudzīs dienasgaismu. Diemžēl pats autors to vairs nepiedzīvos, bet viņš dzīvos tālāk savos darbos, savos studentos un Latvijas ev. Lut. Baznīcas piemiņā.
 

Mācītājs
Guntis Kalme
Lutera Akadēmijas
prorektors

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »