Aktualitātes Raksti Baznīcas vēsture Fotogrāfijas Audio, Video Dažādi
Ārmisija | KSB | Intereses | Mākslas darbi | Piemiņas lietas | Atmiņas par R.Feldmani | R.Feldmaņa iela | Vēstules

Latvijas Universitātes
Kristīgās Studentu Biedrības
STATŪTI

I Biedrības mērķis, tiesības, darbības veidi un rajons.

Mērķis
1.§ Biedrības mērķis ir dzīves izveidošana Kristus Evaņģēlija garā.

Tiesības
2.§ Biedrībai ir visas juridiskās personas tiesības. Biedrībai ir savs zīmogs ar uzrakstu: "Latvijas Universitātes Kristīgā Studentu Biedrība" Biedrībai ir tiesības:

a. noturēt sapulces un apspriedes,
b. noturēt dievkalpojumus un priekšlasījumus, jautājumu vakarus, kora mēģinājumus, kā arī citāda veida sarīkojumus,
c. noturēt slēgtas un atklātas konferences,
d. ierīkot un uzturēt bibliotēkas un lasītavas, vasaras nometnes, patversmes un pansionātus,
e. apgādāt un izdot grāmatas un periodiskus rakstus,
f. dibināt dažāda veida sekcijas, komisijas un birojus,
g. dibināt palīdzības kasi un speciālus fondus.

Darbības veidi
3.§ Biedrība cenšas:
a. apvienot tos studentus un studentes, kas grib strādāt biedrības mērķa sasniegšanai,
b. padziļināt studējošos kristīgās ticības dzīvi,
c. cīnīties pret visu, kas to ārda un aptumšo,
d. vākt ziņas par studējošo sociālo stāvokli un garīgajām prasībām,
e. sniegt studējošiem morālisku un materiālu pabalstu,
f. uzturēt sakarus ar citām, sev radniecīgām organizācijām.

Darbības rajons
4.§ Biedrības darbības rajons ir Latvija. Biedrība uztur sakarus ar Vispasaules Kristīgo Studentu Federāciju.
 

II Biedrības sastāvs, biedru tiesības un pienākumi.
5.§ Biedrības sastāvā ietilpst: a) aktīvie biedri, b) vecbiedri, c) biedri veicinātāji, un d) goda biedri - bez konfesijas un tautības izšķirības.

a) Aktīvie biedri var būt Latvijas Universitātes studējošie, kas ne mazāk kā 1 semestri bijuši kandidāti vai aktīvi līdzdarbojušies biedrības dzīvē. Aktīvus biedrus uzņem pilna biedru sapulce ar 2/3 klātesošo balsu vairākumu. Kandidātus uzņem uz viņu rakstveida lūguma pamata un uz 2 aktīvu biedru vai vecbiedru ieteikuma.

b) Vecbiedri var būt visi Latvijas Universitāti beigušie, kas mazākais 1 gadu bijuši aktīvi biedri. Vecbiedriem ir visas aktīvo biedru tiesības.

c) Biedri - veicinātāji var būt tie, kas simpatizē biedrības mērķiem. Biedrus - veicinātājus uzņem pilna biedru sapulce ar vienkāršu balsu vairākumu uz viņu rakstveida paziņojuma pamata. Biedriem - veicinātājiem ir padomdevēju balsstiesības.

d) Goda biedrus uzņem pilna biedru sapulce ar 2/3 klātesošo balsu vairākumu no Latvijas Universitātes vai tai tiesībās līdzīgu augstskolu beigušiem, kuriem sevišķi nopelni biedrības darbā.

6.§ Biedrs var izstāties, ja viņš par to rakstveidā paziņo valdei. Pilnai biedru sapulcei ir tiesības izslēgt: 1) aktīvos biedrus, un vecbiedrus, kas vairāk par 1 gadu bez attaisnojoša iemesla nav kārtojuši savus maksājumus - līdz parāda nokārtošanai, 2) ikvienu biedrības biedru uz dibinātu iemeslu pamata.
 

III Biedrības līdzekļi

7.§ Biedrības līdzekļi sastādās no: a) aktīvo biedru un vecbiedru kārtējām biedru maksām, b) goda biedru un biedru - veicinātāju brīvprātīgām iemaksām, c) atlikumiem no dažāda veida sarīkojumiem, d) visāda veida pabalstiem, dāvinājumiem un citiem ienākumiem.

Piezīme: Biedru maksas nākošajam gadam nosaka gada sapulce.

8.§ Biedrība atbild par saviem pienākumiem ar visu savu kustamo un nekustamo īpašumu, izņemot tādu, kas no trešām personām nodota biedrības pārvaldīšana.
 

IV Biedrības orgāni, to uzdevums un tiesības.
9.§ Biedrības orgāni ir: a) pilnas biedru sapulces, b) valde un c) revīzijas komisija.

Piezīme: Valdes un revīzijas komisijas locekļu amati nav apvienojami.

Pilnas biedru sapulces

10.§ Pilna biedru sapulce ir augstākā instance, kurai padoti un kas pilnvaro visus pārējos biedrības orgānus.

11.§ Pilnas biedru sapulces ir kārtējas un ārkārtējas.

Kārtēja  pilna  sapulce
12.§ Kārtējas pilnas sapulces sasauc valde ne retāk kā reizi gadā un ne vēlāk par 1.februāri, paziņojot par to rakstveidā biedriem un ar ziņojumu Universitātes vitrīnās vismaz 7 dienas pirms sapulces sanākšanas. Kārtēja pilna sapulce ir pilntiesīga, ja tās dalībnieku skaits atbilst vismaz pusei no Rīgā dzīvojošo pilntiesīgo biedru skaita. Ja nesanāk vajadzīgais biedru skaits, otrreizējā sapulce notiek ne agrāk kā trešā dienā un ne vēlāk par septiņām dienām un skaitās pilntiesīga pie jebkura biedru skaita.

Uzdevumi
13.§ Kārtējas pilnas sapulces uzdevums ir :
a) ievēlēt valdi un revīzijas komisiju, b) apstiprināt valdes darbības gada pārskatu un revīzijas komisijas ziņojumus, c) slēgt līgumus un noteikt biedru maksas un budžetu nākošajam gadam, d) grozīt statūtus, e) lemt par biedrības un tās pasākumu likvidēšanu, f) izlemt visus citus dienas kārtībā paredzētos, kā arī sapulcē izvirzītos jautājumus.

Ārkārtējas pilnas  sapulces
14.§ Ārkārtējas pilnas sapulces sasauc valde vai revīzijas komisija. Šādas sapulces sasaukšanu var rakstveidā ierosināt ne mazāk kā 1/10 pilntiesīgo biedru. Ārkārtēja sapulce ir pilntiesīga pie jebkura biedru skaita un tanī var izlemt tikai dienas kārtībā paredzētos jautājumus.

15.§ Sapulces izšķir visus jautājumus, izņemot sevišķi paredzētos gadījumus, ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties līdzīgi, jautājumu pārbalso. Balsīm tāpat daloties, izšķirošā ir sapulces vadītāja balss, balsošana visās sapulcēs notiek atklāti, izņemot valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas, kā arī biedru izslēgšanu.

Piezīmes: 1. Jautājumu par statūtu grozīšanu izlemj ar 2/3 klātesošo biedru balsu vairākumu. 2. Jautājumu par biedrības likvidēšanu izšķir ar 2/3 visu pilntiesīgo biedru balsīm.

16.§ Sapulces atklāj biedrības priekšsēdis vai kāds no valdes locekļiem un vada līdz sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšanai.

Piezīme: Valdes locekļi nevar vadīt sapulces.

17.§ Valdi ievēl kārtējā pilnā sapulcē uz 1 gadu. Valdē ir 5 locekļi: priekšsēdis, viņa biedrs, sekretārs, viņa biedrs (arī bibliotekārs) un kasieris. Bez tam pilna sapulce ievēl 3 kandidātus, kas balsu vairākumu kārtībā atvieto izstājušos valdes locekļus (izņemot priekšsēdi).

Piezīmes: 1. Valdē nevar ievēlēt bez kandidāta piekrišanas. 2. Priekšsēdis vēlams atsevišķi. 3. Valdes amatus sadala pirmā valdes sēdē un to sasauc vecās valdes priekšsēdis vai viņa biedrs.

18.§ Valdes sēdeklis - Rīga.

19.§ Valde ir biedrības izpildu orgāns un tai piekrīt biedrības vadība gada sapulču starplaikā. Par savu darbību tā atbild pilnai sapulcei. Valdes uzdevumi ir:
1) Pārvaldīt biedrības kustamu un nekustamu mantu,
2) Vest grāmatas un sastādīt pārskatus par biedrības darbību,
3) Slēgt līgumus ar trešajām personām un iestādēm,
4) Izpildīt sapulču lēmumus, kā arī citus pienākumus, kas sevišķi minēti šais statūtos, vai no tā satura atrisināmi.

20.§ Valdes sēdes sasauc un vada priekšsēdis vai viņa biedrs un tās ir pilntiesīgas, ja piedalās vismaz 3 valdes locekļi. Ar valdes atļauju valdes sēdēs var piedalīties ar padomdevēja balsstiesībām ikviens biedrs.

Revīzijas komisija
21.§ Kārtēja pilna biedru sapulce ievēl uz 1 gadu revīzijas komisiju no 3 locekļiem (priekšsēža, sekretāra un 1 locekļa) un 2 kandidātiem.

Piezīme: Revīzijas komisijas konstruēšanās sēdi sasauc jaunās valdes priekšsēdis.

22.§ Revīzijas komisijas uzdevums revidēt biedrības darbību un vismaz reizi gadā sniegt pārskatu par revīzijas rezultātiem pilnai biedru sapulcei.

Piezīme: Revīzijas komisijas lēmumi pilntiesīgi ar vismaz 2 locekļu balsīm.

Sekcijas  un  komisijas

23.§ Sekciju un komisiju organizēšanu var ierosināt ne mazāk kā 5 biedri. Konstruēšanās sapulci sasauc valde un to turpmāko darbību vada sekcijas vai komisijas sapulces ievēlēta vadība.
Sekcijas un komisijas savai darbībai izstrādā instrukcijas, kuras apstiprina valde.
 

V Vispārīgi noteikumi
24.§ Par visām biedrības sapulcēm un tās orgānu sēdēm vedami protokoli, kas nolasāmi un pieņemami nākošajā sapulcē vai sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu. Protokolus paraksta sapulces vai sēdes vadītājs un protokolists, resp., sekretārs.

25.§ Atcelt biedrības valdi vai revīzijas komisiju var ierosināt 1/5 pilntiesīgo biedru, bet atcelt var pilna sapulce ar 3/4 klātesošo balsu vairākumu.

26.§ Šinīs statūtos neparedzētos gadījumos biedrība rīkojas pēc pastāvošiem likumiem, noteikumiem un sapulču lēmumiem.
 

VI Biedrības likvidācija.
27.§ Biedrību var likvidēt: a) ar tiesas spriedumu, b) ar kārtējas, pilnas biedru sapulces lēmumu, c) uz Latvijas Universitātes Padomes lēmuma pamata. Likvidācijas darbu var uzdot valdei, vai likvidācijas komisijai vismaz 3 locekļu sastāvā. Likvidācijas komisija sasauc likvidācijas sapulci, kas galīgi lemj par biedrības mantu.

28.§ Pēc likvidācijas darba pabeigšanas likvidācijas komisija sastāda sava darba pārskatu, ko apstiprina likvidācijas sapulce. Par biedrības likvidēšanu paziņojams Latvijas Universitātei un Augstākajai Tiesai. 

 


 

Copyright 2008; Created by MB Studija »